21.02.20 TMI Nyheder

Ny Træ- og Møbeloverenskomst forhandlet på plads

DI for Træ- og Møbelindustrien og 3F Industrigruppen har indgået en 3-årig aftale om fornyelse af Træ- og Møbeloverenskomsten, som dækker timelønsarbejde i træ- og møbelindustrien.

Fornyelsen omfatter ca. 7.000 medarbejdere beskæftiget i træ- og møbelindustrien, og aftalen blev indgået 20. februar 2020.

”I en situation, hvor virksomhederne på den ene side har meget skarpt fokus på at kunne klare sig i konkurrencen, og lønmodtagerne på den anden har høje forventninger, er det vanskeligt at finde den rette balance. Vi har brugt mange timer på at afveje hinandens ønsker og krav, men jeg synes, vi er lykkedes med at finde den rette balance” siger Anders Søndergaard Larsen, vicedirektør i DI.

Aftalen indeholder følgende hovedemner:

 • Stigninger i løn og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen
  Minimallønsatsen stiger med 2,50 kr. pr. år.Tillæg for forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. stiger med 1,6 pct. pr. år.
  Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med i gennemsnit 1,7 pct. pr. år.
  Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.
 • Mere øremærket forældreorlov til den forælder, der ikke holder barselsorloven
  Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger, den anden forælder har ret til at afholde 8 uger. Hvis den orlov, der er reserveret til den enkelte forælder ikke afholdes, bortfalder betalingen. De resterende tre uger kan deles mellem forældrene.

 • Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere
  Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere under Træ- og Møbeloverenskomsten modtager løn fra arbejdsgiveren, udvides fra 9 uger til i alt 14 uger.
  Den maksimale betaling under sygeløn stiger med 2 kr. pr. år. Således at den pr. 1. marts 2020 stiger til 150,15 kr. pr. time.
  Derudover sikres det, at der indbetales fuldt pensionsbidrag, når medarbejdere modtager sygeferiepenge.
 • Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen
  Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil frem over få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

 • Tidligere pension til elever og lærlinge
  Elever og lærlinge vil fremover have ret til pension, når de er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden.

 • Afdækning af andre ansættelsesformer
  Parterne vil i fællesskab holde øje med udviklingen i andre ansættelsesformer end normalt fuldtidsarbejde for at kunne vurdere, om reglerne er indrettet rigtigt.

 • Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere
  For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til op til 5 ugers relevant uddannelse fra Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF, selvom de ikke længere er i job.

 • Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder
  Medarbejderes ret til at få støtte fra Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) til uddannelse aftalt med virksomheden er nu en blivende del af overenskomsten. Denne rettighed blev aftalt som en forsøgsordning i 2017.
 • Lettere adgang til den danske model
  Der er aftalt tiltag, der letter overgangen for nyindmeldte virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig ind i Dansk Industri og Træ- og Møbelindustrien.
 • Enklere og mere synlig Fritvalgskonto
  Stigningen i fritvalgsbidraget på 3 procentpoint, der er aftalt i overenskomstperioden, kan udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende det på anden vis. Medarbejdere og virksomheder får også mulighed for lokalt at aftale, at en større del af Fritvalgs Lønkontoen løbende udbetales med lønnen. Samtidig sætter parterne gang i et fælles arbejde, der skal tydeliggøre værdien af Fritvalgs Lønkontoen og gøre den enklere at anvende for både medarbejdere og virksomheder.
 • Mere frihed til børnefamilier
  Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med friheden.
 • Styrket fokus på den grønne omstilling
  Parterne tilslutter sig indsatsen i TekSam, som i den kommende periode sætter særligt fokus på at understøtte samarbejdet om den grønne omstilling mellem ledelse og medarbejdere på de danske virksomheder.
 • Strømlining af regler for feriefridage mv.
  Overenskomstens regler om bl.a. ferie, feriefridage og Fritvalgs Lønkonto strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.
 • Bedre mulighed for lokale aftaler om rådighedstjeneste
  De lokale parter på den enkelte virksomhed får bedre adgang til at aftale særlige regler for medarbejdere, der arbejder i rådighedstjeneste.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI informerer nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Bliv klogere på den nye overenskomst på orienteringsmøde

DI afholder orienteringsmøder om den indgåede aftale om overenskomstfornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Møderne bliver afholdt forskellige steder i landet. Første møde er den 25. februar 2020 i Aalborg.

Du kan se møderækken og tilmelde dig her

Træ- og Møbelindustrien (TMI) afholder orienteringsmøde i marts/april om den indgåede aftale om fornyelse af Træ- og Møbeloverenskomsten. Nærmere information med invitation, dato og sted følger på tmi.di.dk.