24.02.23 TMI Nyheder

Forlig om Træ- og Møbeloverenskomsten

Dansk Industri for Træ- og Møbelindustrien og 3F indgik den 24. februar 2023 en 2-årig aftale om Træ- og Møbeloverenskomsten som dækker medarbejdere beskæftiget i Træ- og Møbelindustrien.

Forliget indeholder i hovedtræk nedenstående elementer. Den samlede protokollatpakke vil senere blive tilgængelig på tmi.di.dk.

Løn

Mindstebetalingssatsen stiger med 4,50 kr. pr. år.

Genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Sygeløn

Sygelønsloftet reguleres med 3,75 kr. pr. time til 157,90 kr. pr. time pr. 1. marts 2023

Sygelønsloftet reguleres med 4,25 kr. pr. time til 162,15 kr. pr. time pr. 1. marts 2024

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 9,0 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.

Tilskuddet fra Træets Kompetenceudviklingsfond ændres fra 85% til 100% ved selvvalgt uddannelse.

Muligheden for at aftale kollektive lønforhandlinger på virksomhederne synliggøres. Samtidig forbedres de lokale parters forudsætninger for at gennemføre lønforhandlingerne.

Samarbejde

Det kan aftales, at valg af tillidsrepræsentant ligger i arbejdstiden.

Der er samtidig sikret en bedre adgang for tillidsrepræsentanten til mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne.

Hvor det ikke er et krav, at en lokalaftale indgås med en tillidsrepræsentant, er det med fornyelsen blevet muligt at indgå ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler med et flertal af de medarbejdere, der omfattes af lokalaftalen.

Betalt barsel

Parterne er blevet enige om, at tilpasse overenskomsternes barselsbestemmelser til de nye orlovsperioder.

Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Fritvalgskonto

Vedrørende Fritvalgs Lønkontoen er det aftalt, at kontoen tømmes én gang årligt med førstkommende lønudbetaling efter maj måned, medmindre man har aftalt andet.

Bedre muligheder for uddannelse

Parterne er enige om at hæve støtten fra Træets Kompetenceudviklingsfond (TMKF) til voksenlærlinge med henblik på at styrke incitamenterne til at løfte flere ufaglærte medarbejdere til faglært niveau.

Ved lokal enighed, kan der udpeges en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om dette. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i industriens overenskomster og indeholder nye regler om bl.a. oplysningspligter i ansættelsesbeviser og erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.   

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien  endnu ikke er optjent.

Fokus på natarbejderes helbred                       

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Træ- og Møbeloverenskomsten.

Parterne er blevet enige om, at der ved natarbejde af et vist omfang, skal tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Relateret indhold