27.06.24 TMI Nyheder

Grøn Trepart skal sikre markant mere skov i Danmark

Rejsning af 250.000 hektar skov frem mod 2045 er en central del af en historisk klimaaftale for dansk landbrug, som vil ændre det danske landskab væsentligt.

Efter seks måneders intense forhandlinger har den grønne trepart indgået en aftale for landbruget, som nu skal behandles politisk. Aftalen adresserer landbrugets klima- og naturudfordringer og lægger samtidig op til en omfattende omlægning af Danmarks arealer. Parterne er blandt andet blevet enige om at indføre en CO2-afgift på 750 kr. per ton udledt CO2, der skal indfases fra 2030. Derudover er der sat konkrete mål for udvidelse af naturområder i Danmark. En ambitiøs skovrejsningsplan vil sikre rejsning af 250.000 hektar skov frem mod 2045, suppleret af en arealfond, der skal støtte omlægningen af arealer ved udtagning af lavbundsjorde, jordopkøb og vådområder.

Acceleration af skovrejsning

De 250.000 hektar ny skov, svarende til et areal på størrelse med Lolland-Falster og Bornholm, repræsenterer mere end en tredobling af den nuværende årlige skovrejsningsindsats. Parterne er enige om, at det er vigtigt at starte skovrejsningen hurtigst muligt og at målrette indsatsen mod områder med størst behov for kvælstofreduktion.

"Det er en historisk aftale, der vil ændre stregerne på landkortet, når den endelig vedtages af Folketinget. Aftalen giver plads til markant mere natur, og rejsning af store arealer produktionsskov vil sikre vigtig fremtidig forsyning af træ til den grønne omstilling," siger chefkonsulent i Træ- og Møbelindustrien, Simon Auken Beck.

Til finansiering er der afsat ca. 20 mia. kr. frem mod 2045, som skal ydes i tilskud til privat skovrejsning. Tilskudssatsen er sat til 75.500 kr. pr. hektar, og der kan desuden ansøges om et tillæg på 15.000 kr. pr. hektar til etablering af privat urørt skov. Cirka 7 mia. kr. af de samlede tilskudsbevillinger reserveres til privat urørt skov, svarende til ca. 80.000 hektar. Desuden forventes 20.000 hektar ny skov at blive etableret som bynær statslig skov med fokus på drikkevandsbeskyttelse. Samlet set vil 100.000 hektar have natur og drikkevandsbeskyttelse som hovedformål, mens de resterende 150.000 hektar forventes at blive produktionsskov.

"Aftalen er på mange måder afgørende, og vi anerkender, at det har været svært at få detaljerne på plads. Fra træindustriens side har vi været særligt opmærksomme på forslaget om reduceret hugst i de eksisterende skove, som har været præsenteret undervejs. Der er brug for mere træ i den grønne omstilling, ikke mindre, så vi er glade for, at aftalen fokuserer på de nye skove," udtaler Simon Auken Beck.

Selvom træindustrien bifalder skovrejsningen, er der bekymring over, at den store fokus på urørt skov kan svække klimaeffekten.

"Med det store fokus på etablering af urørt skov er vi bekymrede for, hvilken klimaeffekt der reelt kan opnås. Især hvis urørte skove etableres som naturlig tilgroning, vil CO2-optaget blive begrænset. Og der vil ikke være udsigt til klimavenlige træprodukter i fremtiden, hvor efterspørgslen kun vil stige. Det bør man have med i overvejelserne, hvis man vil indfri det fulde klimapotentiale", tilføjer Simon Auken Beck.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold