TMI

Efteruddannelse

Her finder du viden om efteruddannelse, VEU-systemet, AMU-kurser, skoler med brancherelevante kurser og uddannelser, selvvalgt uddannelse, aftalt uddannelse, Træ- og Møbeloverenskomstens regler om uddannelse samt økonomisk tilskud fra kompetencefond og ansøgning om støtte til uddannelse. Du får også viden om uddannelse i forbindelse med opsigelse og uddannelse i forbindelse med arbejdsfordeling.

Det offentlige VEU-system

Kompetenceudvikling er et element i at sikre, at medarbejdernes kompetencer svarer til de behov, som er i virksomheden. Et muligt element i kompetenceudvikling er de tilbud, som findes i det offentlige uddannelsessystem, men også aktiviteter uden for det offentlige system kan være relevante i at opnå de nødvendige kompetencer.

AMU-kurser

AMU-kurser er korte, målrettede kurser, der kan bruges til at efteruddanne medarbejdere. Indenfor en lang række områder er der udviklet AMU-kurser, som er målrettet jobfunktionerne i træ- og møbelindustrien. Det drejer sig bl.a. om:

 • CNC
 • Tegning/CAD
 • Robot
 • Trætørring
 • Lean
 • Kommunikation i produktionsgrupper
 • Produktivitet på skolebænken

Læs meget mere om mulighederne for brancherelevant efteruddannelse hos Snedkernes Uddannelser

Find mere viden om efteruddannelse på di.dk

Behov for nye kurser?

Træets Efteruddannelser er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af efteruddannelsesmuligheder indenfor træ- og møbelindustrien. Du er velkommen til at kontakte udvalget (via Snedkernes Uddannelser), hvis jeres uddannelsesbehov ikke dækkes af de eksisterende kurser.

Kontakt Snedkernes Uddannelser

Skoler med brancherelevante kurser og uddannelser

Hvis du har brug for hjælp til at finde det rigtige kursus eller har spørgsmål til afholdelsen af kurserne, kan du henvende dig til skolerne.

Skive Tekniske Skole
www.skivets.dk

Herningsholm Erhvervsskole
www.herningsholm.dk

EUC Syd
www.eucsyd.dk

Roskilde Tekniske Skole
www.rts.dk

Du kan også kontakte Ole Egemose fra Snedkernes Uddannelser på tlf. 2032 6511 eller oe@snedkerudd.dk

Læs mere om Snedkernes Uddannelser

Selvvalgt uddannelse

Medarbejdere med mere end 6 måneders anciennitet har ret til op til 2 ugers frihed om året til selvvalgt uddannelse. Under selvvalgt uddannelse skal virksomheden ikke betale løn til medarbejderen.

Hvilke kurser har medarbejderen adgang til?

Friheden kan eksempelvis bruges til uddannelse på såvel grundlæggende som videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse samt til deltagelse i realkompetencevurdering i offentlig regi og relevante private tilbud.

Medarbejderen kan derfor vælge fag og emner, der styrker det, de allerede kan – eller de kan vælge nye områder, der forbedrer deres jobmuligheder på længere sigt.

Som hovedregel vil der være direkte adgang til uddannelserne under AMU.

Økonomisk tilskud fra kompetencefond

Udgifterne til medarbejderens kursus bliver dækket af Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF). 

Under kurset må virksomheden ikke betale løn. I skal alene give friheden. Medarbejderen skal søge TMKF om løntilskud. Der kan udbetales op til 85 pct. af den sædvanlige løn. 

Dækning af kursusudgifter og løntabsgodtgørelse søges direkte på TMKF's hjemmeside

Virksomhederne bidrager til TMKF

Fondens udgifter til selvvalgt uddannelse afholdes via bidrag fra virksomhederne. Virksomheden betaler årligt 520 kr. pr. medarbejder, der er omfattet af overenskomsten. Bidraget beregnes på baggrund af pensionsgivende lønsum.

Beløbene er omregnet i procenter, og opkræves af Industriens Pension, der indbetaler til TMKF. Større medlemsvirksomheder kan vælge selv at administrere uddannelsesmidlerne og udbetaling. En forudsætning herfor er, at virksomheden har etableret et uddannelsesudvalg og har mindst 100 medarbejdere. 

Selvvalgt uddannelse i Træ- og Møbeloverenskomsten

Reglerne om selvvalgt uddannelse hviler på reglerne i Træ- og Møbeloverenskomsten §§ 64 og 69.

Læs meget mere om mulighederne for selvvalgt uddannelse på Træ- og Møbelindustriens Kompetencefonds hjemmeside

Aftalt uddannelse

Virksomheder kan søge støtte til aftalt uddannelse i Træ- og Møbelindustriens Kompetenceudviklingsfond (TMKF). Formålet er at støtte uddannelse, som løfter en medarbejder fra ufaglært til faglært.

Hvilke uddannelser støttes?

Uddannelsen skal sigte mod et løft fra ufaglært til faglært, og de udvalgte muligheder relaterer sig til erhvervsuddannelserne maskinsnedker, møbelsnedker, produktionsassistent, orgelbygger og industrioperatør. Fire typer af uddannelsesaktiviteter støttes:

 • Forberedende undervisning
 • AMU-kurser
 • Erhvervsuddannelse for voksne
 • Akademiuddannelse

AMU-kurser må max. vare to uger samlet for at få støtte.

Se film om, hvilke uddannelser og aktiviteter, der støttes, på TMKF’s hjemmeside 

Hvem kan få støtte?

Medarbejderen skal være omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten og have mindst 12 måneders anciennitet i virksomheden.

Selvvalgt uddannelse byttes til aftalt uddannelse

Støtte til aftalt uddannelse indebærer, at medarbejderen ikke samtidig kan få støtte til selvvalgt uddannelse, men bytter muligheden for støtte fra selvvalgt til aftalt uddannelse.

Når det bliver aftalt, at der gennemføres aftalt uddannelse, betyder det altså, at medarbejderen ikke kan få støtte til selvvalgt uddannelse i samme kalenderår.

For nogle aktiviteter er der mulighed for at opnå støtte udover den periode, som medarbejderen bytter fra selvvalgt til aftalt uddannelse. Det gælder forberedende undervisning, og hvis der bliver indgået en uddannelsesaftale.

Ansøgning og udbetaling af støtte

Det er virksomheden, der opretter rammeaftalen og uddannelsesplanerne, og dermed ansøger om støtten. Støtten udbetales til virksomheden.

Støtten skal søges, inden medarbejderen begynder på uddannelsen. Vær opmærksom på, at støtten ikke er tildelt, før der er givet positivt tilsagn fra TMKF.

For at kunne søge støtte til aftalt uddannelse skal der være indgået en lokal rammeaftale om det. Og der skal udarbejdes individuelle uddannelsesplaner for de medarbejdere, der søges om støtte til uddannelse for.

Individuelle uddannelsesplaner udarbejdes på TMKF's hjemmeside

Hvad gives der støtte til?

Der kan søges støtte til løndækning og kursusgebyr, afhængig af uddannelsen.

Se oversigt over støttemuligheder på TMKF’s hjemmeside

Støtten fra TMKF supplerer den støtte, der kan opnås i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) eller refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når erhvervsuddannelseselever er på skole samt evt. støtte fra jobcenteret.

Der ydes ikke støtte til transportudgifter eller udgifter til kost og logi.

Aftalen gælder i overenskomstperioden

Det er aftalt mellem overenskomstparterne, at muligheden for aftalt uddannelse gælder indtil udløbet af overenskomstperioden.

Træ- og Møbeloverenskomstens regler om uddannelse

I Træ- og Møbeloverenskomsten har Træ- og Møbelindustrien og 3F aftalt en række regler om uddannelse af medarbejderne.

Medarbejderne på Træ- og Møbeloverenskomsten har efter 6 måneders anciennitet ret til 2 ugers frihed om året – placeret under fornødent hensyn til virksomhedens drift – til efter- eller videreuddannelsen, der er relevant:

a) for beskæftigelse under dækningsområdet for Træ- og Møbeloverenskomsten, forudsat at der er meddelt støtte fra Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF)

b) for virksomheden

I tilfælde af at medarbejderen deltager i et af virksomheden pålagt kursus/uddannelse, betales dette med vedkommendes normale løn, og eventuel godtgørelse tilfalder virksomheden.

Uddannelse i forbindelse med opsigelse

Hvis en medarbejder med mere end 3 års anciennitet opsiges på baggrund af virksomhedens forhold, kan medarbejderen være berettiget til efteruddannelse i op til 2 uger. Udgifterne til kurset samt løn til medarbejderen betales af virksomheden.

Uddannelse i forbindelse med arbejdsfordeling

Hvis virksomheden påtænker at søge om etablering af arbejdsfordeling, følger det af Træ- og Møbeloverenskomsten, at virksomheden skal overveje, hvilke muligheder der er for efteruddannelse i perioden.

Bemærk

Visse regler er særlige for Træ- og Møbelindustrien, og andre følger den generelle lovgivning på det danske arbejdsmarked.

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

Kontakt Birgitte, hvis du har spørgsmål om uddannelse.

Relateret indhold