TMI

Elever og lærlinge

Her finder du viden om elever og lærlinge, relevante uddannelser i branchen, uddannelsesaftale, traineeordning i træ- og møbelindustrien, AUB og tilskud, løn til elever og lærlinge, pension og forsikring til elever og lærlinge. Du kan også finde ud af hvordan du finder elever og lærlinge.

Branchens relevante uddannelser

Inden for træ- og møbelindustriens område er de oplagte uddannelser:

 • maskinsnedker
 • produktionsassistent
 • møbelpolstrer
 • møbelsnedker

Det er også de uddannelser, som branchen er med til at udvikle via TMI/DI. Maskinsnedker og produktionsassistent er omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten.

Herudover er der en række andre erhvervsuddannelser, der kan være relevante for jeres virksomhed fx på lager og kontor.

Læs meget mere om de brancherelevante uddannelser på snedkerudd.dk

Se samlet oversigt elever og lærlinge, som er særligt relevante for virksomheder i træ- og møbelindustrien

AUB og tilskud

Som virksomhed kan I få løntilskud til elever under uddannelse gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), og I har mulighed for at ansætte medarbejdere i løntilskud gennem jobcentrene.

Læs alt om AUB, løntilskud, skolehjem og praktikplads-AUB på di.dk

Find elever

Flere virksomheder og brancher oplever, at det er blevet sværere at få fat i de unge, de gerne vil have. Derfor kan det være nødvendigt at gøre sig nøje overvejelser om  eller udarbejde en strategi for  hvordan din virksomhed får fat i de unge.

Læs om rekruttering af elever og lærlinge, og find gode råd på di.dk

Husk at bruge praktikpladsen.dk

Praktikpladsen.dk er en hjemmeside fra Undervisningsministeriet, hvor virksomheder og elever kan finde hinanden.

DI opfordrer til at man lægger sine ledige praktikpladser på siden, da det er en gratis mulighed for at vise, at I søger elever.

Efter indførelsen af praktikplads-AUB er det særlig vigtigt, da opslag af ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk er en forudsætning for at kunne søge om nedsættelse af et evt. merbidrag.

Læs mere på praktikpladsen.dk

Løn til elever og lærlinge

Her kan du se mindstebetalingssatser for lærlinge omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten. Lønnen beregnes altid bagud fra uddannelsens afslutning i hele år. Den resterende tid er variabel.

https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/medlemsforeninger/tra--og-mobelindustrien/overenskomsten/ny-satser-2020.2023.pdf

Løn til øvrige lærlinge og elever i træ- og møbelindustrien

For øvrige lærlinge, der uddannes af voksne omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten, fastsættes lønnen ved lokal aftale i virksomheden. Lønnen skal mindst svare til satserne ovenfor.

Unge under uddannelse til produktionsassistent eller industrioperatør aflønnes således, at første år betales efter løntrin 2 og for andet år efter løntrin 3.

For elever på Erhvervsgrunduddannelse (EGU) betales med de lønsatser, der fremgår ovenfor, således at det første år på EGU aflønnes med lønsats 1, og for andet år med lønsats 2.

Mindstebetaling for voksenlærlinge

For lærlinge, der indgår uddannelsesaftale, når de er fyldt 25 år, udgør lønnen i hele uddannelsesforløbet minimallønssatsen i Træ- og Møbeloverenskomsten § 8.

Læs mere om løn til elever og lærlinge på di.dk

Pension og forsikring til elever og lærlinge

Lærlinge og elever har krav på pension, når de er fyldt 18 år og har to måneders anciennitet. Det gælder også, når de fylder 18 år undervejs i uddannelsesforløbet.

Der gælder dog særlige bidragssatser, i eleven/lærlingens 18. og 19. år. Her udgør bidragssatserne hhv. 4 pct. fra virksomheden og 2 pct. fra eleven/lærlingen. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til den gældende forsikringsordning.

Fra den måned, hvor eleven/lærlingen fylder 20 år og har opnået 2 måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt for øvrige medarbejdere, dvs. 8 pct. fra virksomheden og 4 pct. fra eleven/lærlingen.

Elever og lærlinge, der allerede er omfattet af pensionsordningen, inden de starter på uddannelsesaftalen, fortsætter med at være omfattet. Se de nærmere bestemmelser i overenskomsterne. 

Forsikring
Virksomheden skal fortsat betale til den forsikringsordning, som er beskrevet Træ- og Møbeloverenskomstens Lærlingebestemmelser § 12, stk. 3, sålænge eleven/lærlingen er under 20 år eller endnu ikke har to måneders anciennitet i virksomheden.

Lærlinge og elever har ifølge overenskomsten ret til følgende forsikringsydelser:

Løbende invalidepension på 60.000 kr. om året før skat
Invalidesum på 100.000 kr. efter skat
Sum ved visse kritiske sygdomme på 100.000 kr. efter skat
Dødsfaldssum på 300.000 kr. efter skat

Læs mere hos Industriens Pension

Læs mere om pension og forsikring til elever og lærlinge på di.dk

Uddannelsesaftalen

Som praktiksted skal I lave en uddannelsesaftale med elever og lærlinge. Den indebærer, at I har et uddannelsesmæssigt ansvar. Jeres virksomheden skal være godkendt som uddannelsessted, før I kan indgå aftalen. Uddannelsesaftalen kan som udgangspunkt ikke ophæves, udover de første tre måneders prøvetid.

Hvad I skal være opmærksom på, når I laver en uddannelsesaftale? Læs mere på di.dk

Traineeordning i træ- og møbelindustrien

Virksomheder i træ- og møbelindustrien kan lave en trainee-ordning for unge mellem 15 og 17 år. Ordningen er udviklet af Træ- og Møbelindustrien (TMI) og 3F Fagligt Fælles Forbund for at give unge mellem 15 og 18 år mulighed for at prøve kræfter med et job i træ- og møbelindustrien.

Ordningen er bl.a. en mulighed for, at den unge kan afprøve interesser og evner sammen med din virksomhed, inden en eventuel uddannelsesaftale indgås.

Hvad indebærer aftalen?

Aftalen om trainee-ordningen bygger på en dispensation fra bekendtgørelsen om børn og unges arbejde fra Arbejdstilsynet. Følgende skal være overholdt:

 • Trainee-eleven skal være fyldt 15 år og må ikke være undervisningspligtig
 • Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en faglært over 18 år inden for området
 • Den unge må aldrig arbejde alene ved en maskine
 • Trainee'en skal være velinstrueret i brugen af maskinen og kende de farer, som brugen indebærer
 • Den unge må kun anvende maskinen – ikke vedligeholde og reparere den
 • Den unge må ikke arbejde med maskiner, hvor der er risiko for at komme i kontakt med farlige bevægelige dele
Hvilke maskiner må den unge anvende?
 • Afkorter med mekanisk fiksering af emnet
 • Bordfræser med automatisk fremføring
 • Mejselstemmer Multisav til bearbejdning af emner over 1 meters længde
 • Horisontal pladesav
 • Presseudstyr med tohåndsbetjening
 • Tykkelseshøvl til bearbejdning af emner over 1 meters længde
 • CNC-bearbejdningsmaskine ved anlæg afskærmet med støjhus
 • Dobbelttapper med ilægningsmagasin eller automatisk ilægning
 • Enkelttapper med automatisk fremtræk, ilægningsmagasin eller automatisk ilægning
 • Kantlimer med ilægningsmagasin
 • Kehlemaskine med ilægningsmagasin
 • Sinkemaskine – automatisk
Hvordan laver vi en trainee-aftale?

Virksomheden skal indgå en skriftlig ansættelseskontrakt med den unge i forbindelse med trainee-aftalen. En kopi aftalen sendes til TMI, når den er udfyldt.

Aftalen er tidsbegrænset og kan maksimalt løbe over 6 måneder.

Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen. Trainee'en må kun arbejde inden for normal arbejdstid og kan ikke indgå i aften- og nathold.

Hvordan skal vi forberede os?

Inden virksomheden modtager trainee'en, planlægger virksomheden, hvilke arbejdsopgaver trainee'en skal igennem i kontraktperioden, samt hvordan dette kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Virksomheden udpeger en faglært medarbejder, som er ansvarlig for trainee'en. Medarbejderen skal sikre, at trainee'en får den fornødne instruktion, inden arbejdet går i gang. Organisationerne anbefaler, at virksomhederne inddrager Maskinkørekortet som instruktionsværktøj for trainees.

Læs mere om Maskinkørekortet

Søger du viden om snedkeruddannelserne?

Læs om ansættelse af elever hos Snedkernes Uddannelser, eller find inspiration i SnedkerAkadamiets faglige univers.

Læs mere hos Snedkernes Uddannelser Læs mere hos SnedkerAkademiet

Bemærk

Visse regler er særlige for Træ- og Møbelindustrien, og andre følger den generelle lovgivning på det danske arbejdsmarked.

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

Kontakt Birgitte, hvis du har spørgsmål om uddannelse.

 • Direkte +45 3377 3893
 • Mobil +45 2949 4658
 • E-mail biw@di.dk

Relateret