Gulvfakta

Fugefrie gulvbelægninger

Fugefrie gulve er belægninger, der lægges som mørtel eller i flydende form, og som efter hærdning giver en sammenhængende gulvflade.

Om fugefrie gulvbelægninger

Fugefrie gulve behøver ikke andre fuger end dem, der er nødvendige for den underliggende konstruktion. Gulvtypen eller gulvets areal kan dog gøre, at du må lave samlinger i gulvbelægningen.

Fugefrie gulve består af et meget bredt spektrum af produkter, og mange af produkterne fremstilles i adskillige varianter og tykkelser. Fælles for alle fugefrie gulve er, at de er mere eller mindre flydende produkter. De tynde gulvbelægninger følger undergulvet, mens de tykkere gulvbelægninger til en vis grad udfylder ujævnheder i undergulvet.

3 typer fugefrie gulve

Fugefrie gulve kan overordnet opdeles i hærdeplastbaserede, bitumenbaserede og cementbaserede, og kan opdeles i disse produktgrupper:

Hærdeplastbaserede gulve

  • Epoxy
  • Polyuretan
  • Acryl

Hærdeplastbaserede gulve kan udføres i lagtykkelser mellem 0,1 mm til 12 mm.

Læs mere om hærdeplastbaserede gulve

Bitumenbaserede gulve

  • Støbeasfalt

Støbeasfalt udføres normalt i ca. 25 mm lagtykkelse.

Læs mere om bitumenbaserede gulve

Cementbaserede gulve

  • Designgulve
  • Microcement

Designgulve (New Yorker-gulve) udføres normalt i 5-12 mm lagtykkelse.
Microcement er et polymerforstærket cementbaseret gulv, der udføres i flere og meget tynde lag.

Læs mere om cementbaserede gulve

Der findes andre produktgrupper som fx Terrazzo, Magnesit og flere variationer af blandingsprodukter. Disse produktgrupper er ikke yderligere beskrevet i Gulvfakta.

 

Egenskaber

Fugefrie gulvbelægninger har en række egenskaber som gør dem egnet til at overholde specifikke krav.

I egenskabstabellen kan du se, i hvilke europæiske standarder egenskaberne kan være beskrevet. Dette kan dog variere fra produkt til produkt afhængig af, hvilket testinstitut som har udført afprøvningen.

Der kan derfor være forskel i hvilke normer der er testet op imod. Dog skal det nævnes, at de generelle normer, som dækker stort set alt omkring fugefrie gulvbelægninger er DS/EN 13813 og DS/EN 1504.

Belægningsmaterialer og -systemer til udvendigt murværk og beton

Bestemmelse af vandgennemtrængelighed

DS/EN 1062-3
Bestemmelse af den elektriske modstandsevne DS/EN 1081
Bestemmelse af modstandsevnen mod cigaretskodning og mod brændende cigaretter DS/EN 1399
Vurdering af tendens til elektrostatisk opladning DS/EN 1815

Deformationsprøvninger (slagfasthed) mod
lille/stor overflade

DS/EN ISO 6272 1-2
Akustik - Målprocedurer og krav DS/EN ISO 10140 1-5
Bestemmelse af hygrotermiske egenskaber DS/EN ISO 10456
Bygningsakustik - Beregning af bygningers
akustiske egenskaber
DS/EN ISO 12354 1-4

Klassifikation ved hjælp af data fra prøvning af reaktion på brand

DS/EN 13501-1
Modstandsevne over for alvorlige kemiske angreb DS/EN 13529
Bestemmelse af modstandsevne mod slid DS/EN 13892-3
Bestemmelse af brugsmodstandsevne over for rullehjul DS/EN 13892-5
Parametre til måling af dynamisk friktionskoefficient på tørre gulvoverflader DS/EN 13893
Egenskabstabel.


Supplerende egenskaber

Bestemmelse af bøjningsstyrke og trykbrudstyrke
Prøves i henhold til DS/EN 13892-2

Bestemmelse af bindingsstyrke
Prøves i henhold til DS/EN 13892-8

Bestemmelse af vanddamptransmission
Prøves i henhold til DS/EN 12086

 

Belastninger

Statiske og dynamiske belastninger

Du bør få kortlagt de fysiske belastninger som fx punktlast, fladelast og vibrationer mv.

En gulvbelægnings tykkelse har stor indflydelse for gulvbelægningens holdbarhed ved hård belastning, da man ved tynde gulvbelægninger kan opleve, at der sker knusninger i undergulvet. Undergulvet bliver beskadiget på grund af den manglende trykfordeling igennem gulvbelægningen.

Kemiske belastninger

For at vurdere risikoen for kemiske påvirkninger skal du vide, hvilke stoffer gulvbelægningen kan komme i kontakt med og hvordan. Det er fx ikke nok at vide, at materialet kommer i kontakt med syre, da dette er et vidt begreb. Typen, pH-værdien, koncentrationen og en evt. kombination af forskellige påvirkninger, fx syre i forbindelse med varme, betyder meget for den endelige vurdering af gulvbelægningens modstandsevne.

Termiske belastninger

Permanent høje eller lave temperaturer og skiftende temperaturer (temperaturchok) kan være årsag til svigt i gulvbelægningen. Ud over at tage hensyn til temperaturer på maskinudstyr i drift og produkter under bearbejdning skal du også tage hensyn til temperaturer i tilstødende områder. Visse steder, hvor der fx udføres autoklavering, kogning, sterilisering eller lynfrysning, er temperaturerne ofte ekstreme.

 

Sikkerhed og komfort

Skridsikkerhed

Gulvbelægninger kræver forskellige grader af skridsikkerhed, afhængig af om det er vådt eller tørt, om det er inden- eller udendørs, eller om det er til gående eller kørende trafik.

For våde gulve gælder, at jo grovere overfladestruktur, jo større skridsikkerhed. Modsat bliver kravene til rengøring og hygiejne sværere at opfylde. Du bør derfor lave gulvet med forskellig grader af skridsikkerhed – afstemt efter kravene til de forskellige områder.

Skridsikkerhed klassificeres fra R9 - R13, hvor R9 er en gulvbelægning med en lille skridsikkerhed, og R13 er en gulvbelægning med høj skridsikkerhed.

Læs mere om skridsikkerhed generelt

Læs mere om skridhæmmende overflader på fugefrie gulvbelægninger

Trinlydsdæmpning og komfort

Elastiske fugefrie gulvbelægninger har generelt gode akustiske egenskaber. Det er typisk elastiske polyuretaner, der bruges i trinlydsdæmpende systemopbygninger. Tykkelsen og elasticiteten har betydning for de akustiske og komfortmæssige egenskaber.

Det er vigtigt, at du allerede i projekteringsfasen tager stilling til de akustiske egenskaber og gangkomforten.

Læs mere om akustik

 

Krav til udførelsesstedet

Akklimatisering

Produkterne skal akklimatisere i forhold til udførelsesstedet temperaturforhold. Det er normalt 24 timer eller iht. leverandørens anvisninger.

Temperatur og fugtniveau

Overflade- og rumtemperaturen bør som udgangspunkt være 15-25 °C og luftfugtigheden højst 85 % RF, mens du lægger gulvet. Overfladetemperaturen skal dog mindst være 3 °C over rummets dugpunkttemperatur. Evt. gulvvarme skal være slukket i min. 3 dage, før du går i gang. Husk at følge leverandørens anvisninger, når du tænder gulvvarmen igen.

I ældre terrændæk, kælderdæk og lign. kan der være opstigende grundfugt på grund af manglende fugtspærre i konstruktionen. Du bør derfor også i sådanne konstruktioner foretage fugtmåling, før du lægger gulvet.

Fugtindholdet i undergulvet må som udgangspunkt højst være 85 % RF.

Afhængigt af produkt og forholdende på arbejdsstedet, er gulvet gangbart efter 2-24 timer efter sidste påføring. Fuld belastning er mulig efter 2-7 døgn.

Følg altid leverandørens anvisninger.

Læs mere om fugtmålinger

Krav til undergulvet

Fugefrie gulvbelægninger kan lægges på alle tørre og plane undergulve uden revner og skruk.

Undergulvets styrke og overfladestruktur betyder meget for, om vedhæftning mellem gulvbelægning og undergulvet bliver god. Overfladen skal være fri for slamlag, voks (curing-membran), olie, fedt og lign. urenheder.

For at opnå god vedhæftning mellem undergulv og gulvbelægning skal du som regel foretage en mekanisk bearbejdning af undergulvets overflade. Fjern svage overfladelag med slyngrensning, diamantslibning eller fræsning. Vælg metode ud fra de aktuelle forhold, fx i relation til støj, støv og fugt. Revner injekseres eller lukkes på anden vis.

Vær opmærksom på spartelslag og lign. har en tendens til at kunne ses gennem den færdige gulvbelægning.

Overfladestyrken bestemmes af belastningsklassen. Det generelle krav til overfladestyrken er normalt 1,5-2,0 MPa.

Læs mere om bestemmelse af trækstyrker

Primning

For at sikre optimal vedhæftning og forebygge pinholes, blærer og lign. skal undergulvet primes. Dette skal gøres om nødvendigt flere gange for at lukke overfladen fuldstændig. Oftest vil det være nødvendigt, at afsande primeren. Dette gøres aht. vedhæftningen til det næste lag.

Planhed

Gulvbranchen har et generelt planhedskrav på ±2 mm på 2 m.

Fugefrie gulvbelægninger følger undergulvet. Hvis du ønsker, at den færdige overflade skal opfylde planhedskravet, kræver det altså, at undergulvet opfylder samme planhedskrav.

Det er vigtigt at afstemme behovet og forventningerne til gulvets planhed, inden du går i gang med arbejdet.

Læs mere om Planhed

 

Antistatiske gulve og ESD-gulve

I mange industrier er der krav til gulvets elektrostatiske egenskaber. Kravet stilles bl.a. for at forebygge elektriske forstyrrelser i følsomt elektronisk udstyr eller for at modvirke ophobning af statisk elektricitet, som kan medføre gnistdannelse eller eksplosionsfare.

Fugefrie gulvbelægninger kan udføres som antistatiske gulve eller ESD-gulve. Modstanden/ledningsevnen kan variere fra system til system. Når der er behov for et antistatisk gulv, er det vigtigt at få kortlagt dette inden opstart.

Få rådgivning fra enten leverandøren eller en specialist inden for antistatiske gulve og ESD-gulve.

Læs mere om Antistatiske gulve og ESD-gulve

 

Brandklassificering

Fugefrie gulvbelægninger, der bruges som gulvbelægning i flugtveje og andre områder med krav til brand og røgudvikling, skal have dokumentation for at opfylde den europæiske brandklasse Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1.

Læs mere om brandklassificering

 

Hygiejnekrav

I mange virksomheder, fx medicinalindustrien, fødevareindustrien samt kemi- og elektronikindustrien er der strenge krav til hygiejnen. Kravet vil normalt være helt rene omgivelser, fx støvfrie gulve uden revner eller skarpe vinkler, der er svære at rengøre.

Læs mere om hygiejnekrav i Fødevarestyrelsens Vejledning nr. 9236 (pdf)

 

Hulkehler

Der findes 2 metoder at udføre hulkehler på i fugefrie gulvsystemer – håndudsatte og præfabrikerede. Håndudsatte hulkehler bruges mest, fordi det skaber den bedste sammenhæng mellem gulvet og væggen.

Læs mere om hulkehler

 

Afslutning mod gulvafløb

Overgangen fra en fugefri gulvbelægning til et gulvafløb er typisk det mest kritiske punkt på hele gulvet.

Kravet til afslutningen mod gulvafløb er det samme i private hjem, i let industri og til afløbsrender i levnedsmiddelindustrien: Overgangen skal være vandtæt.

Læs mere om afslutning mod gulvafløb

 

Rengøring

Fugefrie gulvbelægninger skal altid rengøres og vedligeholdes iht. leverandørens anvisning, da forkert rengøring medfører øget slid og skader på overfladen.

Det er altid en god idé at beskytte en gulvbelægning mod smuds ved at bruge indgangsmåtter.

Læs mere om måtter

 

Afdækning

Nylagte fugefrie gulvbelægninger er sårbare og kan ødelægges, hvis de bruges som arbejdsgulv for andre håndværksfag. Du bør derfor allerede under byggeriets planlægning tage stilling til afdækningen af de færdige gulvoverflader.

Læs mere om afdækning

 

Tolerancer

I Gulvbranchens Guide til vurdering af gulve kan du finde de fleste svar på tolerancer samt generelle vurderingsspørgsmål til fugefrie gulvbelægninger.

Hent Guide til vurdering af gulve (pdf)