Gulvfakta

Fugtmåling i betondæk

Inden du lægger gulvet, skal du sikre, at der ikke er for højt fugtindhold i underlaget.

Derfor skal du måle fugt

Mange gulvbelægninger må under udførelse og brug ikke blive voldsomt eller langvarigt påvirket af fugt nedefra. Det kan nemlig give dimensionsændringer og deformationer af gulvbelægningen og nedbryde lim og spartelmasse. Inden du lægger gulvet, skal du derfor altid sikre, at der ikke er for højt fugtindhold i underlaget.

Sådan tjekker du for fugt

 • Nye terrændæk
  Mål fugtindholdet i dækket, inden du lægger gulvbelægningen, da der kan være for højt fugtindhold fra byggeprocessen (restbyggefugt). Læs mere om

 • Gamle veludtørrede etagedæk
  Hvis du kun skal skifte gulvbelægningen, vil fugt i dækket sjældent være et problem.

 • Ældre terrændæk, kælderdæk og lign.
  Der kan være opstigende grundfugt pga. manglende fugtspærre i konstruktionen. Mål derfor fugtindholdet, hvis du skal lægge diffusionstætte gulvbelægninger. Hvis fugtindholdet er over 65 % RF, bør du tjekke opbygningen nærmere, inden du lægger gulvet.

 

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet kræver, at bygninger skal udføres, så vand og fugt ikke giver skader eller brugsmæssige gener – herunder forringet holdbarhed og dårlige sundhedsmæssige forhold. Du skal altså ved udbud, planlægning, projektering og udførelse af bygningskonstruktioner træffe de valg, som er nødvendige for en forsvarlig udførelse.

Det skal bl.a. sikre, at der ikke forekommer materialer med skimmelsvamp. I BR18 står der, at du bl.a. sikrer funktionskravet ved en god kvalitetssikring, og at ansvaret for udtørring ligger hos bygherre (eller hans rådgivere), fordi han i udbuds- og tidsplan skal afsætte tid til udtørring af byggematerialer og bygningskonstruktioner.

Det er også vigtigt bagefter at kontrollere, at det acceptable fugtniveau er nået. Mål altid restfugtindholdet i betonundergulvet med en retvisende fugtmåling.

Krav til fugt i underlaget

Hvis gulvbelægninger lægges direkte på et betondæk, er der disse krav til RF i underlaget:

Gulvbelægningstype

Krav

Tekstil eller kvartsvinyl

Restbyggefugt højst 90 % RF

Elastiske fx linoleum, vinyl, LVT,
kork eller gummi

Restbyggefugt højst 85 % RF

Trægulve

Restbyggefugt højst 65 % RF
Ved restbyggefugt > 65 % RF, kontakt limleverandøren

Maksimal restbyggefugt i beton ved limning af forskellige gulvbelægningstyper.

Fugtindhold i beton

Fugtfordelingen i en betonplade er tredimensionel. Fugten vil variere over fladen og over tværsnittet.

Fugtfordelingen over en gulvflade kan variere meget afhængigt af udstøbningstidspunkt, forskel i betonsammensætning, solindfald, træk etc.

Måling med en overfladescanner

Du kan ret nemt se fugtfordelingen med en overfladescanner, men de værdier, en overfladescanner viser, er ikke retvisende. Visningerne afhænger, ud over fugtindholdet, af betonens sammensætning (kvalitet), og du kan altså kun bruge en overfladescanner til at finde de fugtigste og de tørreste områder.

Sådan tørrer beton

Betonplader udtørrer udefra og ind mod centrum. En betonplade med tosidet udtørring (dvs. med udtørring fra både over- og underside) vil derfor være mest fugtig i midten af pladen. Se figuren nedenfor.

Når du lægger en gulvbelægning på en ikke-fuldudtørret betonplade, vil der ske en omfordeling og udjævning af fugten i betonpladen. Se figuren nedenfor. Kurven C's præcise form afhænger af, hvor tæt en belægning du monterer på betonpladen.

fugtmåling-3.jpg
Fugtprofil med tosidig udtørring. a = fugtprofil før udtørring, b = fugtprofil efter og under udtørring, c = fugtprofil efter montering af gulvbelægning, H=betonpladens tykkelse.

Forklaring af figuren

I skæringen mellem kurverne b og c finder du "ekvivalentdybden". I denne dybde har man samme fugtprocent før og efter montering af gulvbelægningen. Den værst tænkelige situation fås med en fuldstændig diffusionstæt gulvbelægning. I denne situation er ekvivalentdybden = 0,2 x betonpladens tykkelse (ved tosidig udtørring).

For en betonplade med ensidig udtørring (kældergulve og gulve på terrændæk) vil udtørringsprofilerne se ud som vist på figuren nedenfor. Ekvivalentdybden vil her være 0,4 gange tykkelsen af betonpladen.

fugtmåling-4.jpg
Fugtprofil med ensidig udtørring. A = fugtprofil før udtørring, b = fugtprofil efter og under udtørring, c = fugtprofil efter montering af gulvbelægning, H=betonpladens tykkelse.

Vigtigt at måle i den rette dybde

Det er vigtigt, at du måler i den rigtige dybde, hvis du vil vurdere, om et "råt" betongulv (med ensidig udtørring) fugtmæssigt er klar til gulvbelægning. Måler du for dybt (>0,4xH), får du for høje værdier, dvs. gulvet er ikke så fugtigt, som målingen viser. Måler du for højt (< 0,4xH) får du for lave værdier, dvs. gulvet er mere fugtigt, end målingen viser. Det samme gælder for dæk med tosidig udtørring.

Der er mange usikkerheder forbundet med fugtmålinger i betondæk. Mål derfor altid i en dybde, der svarer til 0,5 x dæktykkelsen ved terrændæk og andre dæk med ensidig udtørring, og i en dybde svarende til 0,25 x dæktykkelsen for dæk med tosidig udtørring.

Udtørringen af etagedæk

Der er i byggerier sjældent problemer med udtørringen af etagedæk (dæk med tosidig udtørring). Hvis der er, er det som regel på de ensidigt udtørrede dæk som terræn- og kælderdæk.

Sådan måler du fugt i beton

Det er altid bygherres ansvar at sikre udtørring af bygningen og at dokumentere det med kvalitetssikring.

Kvalitetssikringen bør dokumentere betondækkenes løbende udtørring frem til tidspunktet, hvor du begynder at lægge gulvet. Gulventreprenørens fugtmåling er blot en bekræftelse af bygherres målinger – en modtagekontrol, der udføres på stikprøvebasis.

Bygherrens fugtkontrol omfatter

 • en ikke-destruktiv kortlægning af fugtens fordeling over gulvfladen
 • et antal (destruktive) målinger af fugten i dækket.

Bygherren skal også sikre, at kanaler i elementdæk tømmes for vand, når bygningen er lukket.

Entreprenørens fugtkontrol omfatter

 • en ikke-destruktiv kortlægning af fugtens fordeling over gulvfladen
 • en destruktiv måling i det fugtigste område.

Fremgangsmåden er den samme for begge kontroller, men da ansvaret for udtørringen ligger hos bygherre, medregner entreprenøren som regel kun en destruktiv måling. Denne måling skal blot verificere bygherres målinger. Udfør kontrollen ca. 14 dage før, du begynder at lægge gulvet.

Sådan måler du fugtens fordeling

Når du skal finde fugtfordelingen, bør du opdele gulvet med et modulnet. Du kan bruge modulnettet fra tegningsmaterialet som udgangspunkt, da elementsamlinger, søjler, vinduesplaceringer og lignende følger dette system. Vælg nettet, så der inden for hver maske i modulnettet er ca. 5-10 m2.

Brug et ikke-destruktivt måleapparat, fx en kapacitiv fugtmåler, som er godt til at registrere fugtforskelle. Mål i skæringspunkterne i nettet, og noter visningen på tegningen.

Ud fra de registrerede værdier kan du finde de fugtigste og tørreste områder. Vælg de punkter, hvor der skal ske egentlig fugtmåling (destruktiv måling). Du kan som regel nøjes med at tjekke fugtindholdet i de fugtigste områder, da det er dem, som afgør, om du kan lægge gulvet eller ej.

Fugtindholdet vises som ligevægtsfugtindholdet for betonen målt i % relativ luftfugtighed (RF).

Destruktive målinger

Du kan måle på 2 måder:

 1. På stedet i et "målehul" (ofte kaldet en borehulsmåling)
 2. På en materialeprøve, som er bragt til laboratorium

1. Borehusmåling

Ved denne metode måler du fugtindhold af betonen på stedet. Mål i borede huller eller indstøbte foringer i gulvet, se figuren nedenfor. Borehulsmålinger giver korrekte resultater, men de er meget følsomme og kan under byggepladsforhold være svære at udføre korrekt.

fugtmåling-5.png
Fugtmåling i beton ved måling af relativ luftfugtighed i borehuller.

Sådan måler du
Betondæk med ensidig udtørring, terrændæk og lign.

 • Bor et hul på ca. 0,5 x betontykkelsen.
 • Rens borehullet grundigt for støv, isoler og afprop siderne i borehullet for fugtgennemtrængning indtil en dybde af ca. 0,4 x betonpladens tykkelse.
 • Isoler indersiden af borehullet med et simpelt plastikrør, fx et ø16 mm installationsrør, der afpasses i længden. Hvis du bruger dette rør, kan afpropningen foretages med en "DBI-dut nr. 17" (plastikprop).
 • Afpropningen skal være lufttæt, og hullet skal kunne holdes lukket, til der er ligevægt mellem fugten i betonen og luften i hullet. Det tager ca. 4-5 døgn.
 • Mål nu den relative luftfugtighed i borehullet med en kalibreret fugtmåler. Betontemperaturen skal være 15-25 °C under målingen
 • Anbring føleren (eller et specielt foringsrør) i hullet, og forsegl omkring føleren med en gummipakning eller lign. Se figuren ovenfor.
 • Hvis du, inden ligevægt er opnået, konstaterer, at fugtindholdet stiger til over det tilladte, kan du afbryde målingen, da du allerede nu ved, at fugtindholdet er for højt.

Med denne målemetode kan du registrere fugttilstanden i de samme målepunkter flere gange. Det gør det muligt at følge fugtindholdets ændring med tiden. Brug metoden til bygherrens løbende kontrol af fugtforholdene på byggepladsen.

Alternativer til borehul
I stedet for borehullet kan du måle i et foringsrør, som i forvejen er forseglet i den ønskede dybde. Det reducerer ventetiden før ligevægt.

Du kan også måle i indstøbte rør. Det kan dog være svært, fordi afretning af betonoverfladen nemt kommer til at dække eller beskadige målerøret. Desuden er det ikke sikkert, at målerørene sidder der, hvor du ønsker at måle.

2. Laboratoriemålinger på udtagne prøver

En mere sikker metode er at udtage en prøve af betonen (på det fugtigste sted) og sende den til et professionelt laboratorium, hvor de lægger den i et klimakammer. Her opnås efter ca. 2 døgn en ligevægtstilstand, og den relative fugtighed kan måles.

For betondæk: Hvis temperaturen er mere eller mindre end 17-25 °C, bør du vælge denne metode, så fugtindholdet kan vurderes af en fugtekspert.

Sådan gør du

 • Hug prøverne op fra gulvet med hammer og mejsel for at undgå opvarmning eller opfugtning ved udboring.
 • Findel prøverne og læg dem i glas- eller plastbeholdere med låg eller i tætsluttende plastposer.
 • Mængden af materiale skal i rumfang svare til ca. ½ kaffekop.
 • Tag materialet fra den dybde, hvor du ønsker at måle fugtindholdet.

 

Flydemørtel og afretningslag

Hvis du har afrettet på en tør, underliggende konstruktion, behøver du kun måle fugtindholdet i afretningslaget. Med mindre det er meget tykke afretningslag, kan du normalt måle på en ophugget prøve. Ved tykke afretningslag kan du måle i borehul i ca. 2/3 af afretningslagets tykkelse.

Når fugtniveauet er højt

Du kan fjerne restbyggefugt med kunstig udtørring. Udtørringsprocessen skal foregå kontrolleret, da for kraftig udtørring kan gøre, at det kun er overfladen der tørrer ud og ikke konstruktionen som helhed. Husk at tjekke fugtindholdet i forskellige dybder bagefter.

Hvis der ikke er tid til at udtørre gulvet til det rette fugtniveau, kan man i nogle tilfælde udlægge en fugtspærre mellem betonen og gulvbelægningen. Det er specialistarbejde, og leverandører og entreprenører bør altid tages med på råd.

Særligt for betondæk med gulvvarme

Du kan ikke bruge denne vejledning om fugtmåling og fugtighedsprocenter for betondæk med gulvvarme. Spørg et rådgivningsfirma med kendskab til måling af fugt, før du lægger gulv her.