Gulvfakta

CE-mærkning

Alle gulvbelægninger skal CE-mærkes, og det er producenten eller den forhandler, der importerer gulvbelægningen, som er ansvarlig for CE-mærkningen.

Byggevareforordningen

På baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF skal byggevarer CE-mærkes.

Hvad indeholder byggevareforordningen?

Overgangen fra byggevaredirektivet til byggevareforordningen er ikke nogen større revolution, men snarere en videreudvikling af et gammelt direktiv. Omdrejningspunktet vil stadig være de ca. 450 harmoniserede produktstandarder.

Den største ændring er, at pro­ducenter fremover skal dokumentere CE-mærkningen ved hjælp af en ydeevnedeklaration (DoP).

Den vigtigste årsag til, at EU nu indfører byggevareforordningen, er, at der ikke tidligere har været en ensartet tilgang til CE-mærkning og mar­kedsføring af byggevarer i EU. Nogle EU-lande har fx stillet krav om dokumentation, prøvning og mærkning ud over det, som produkt­standarderne allerede foreskrev. Dermed er der sket en utilsigtet skævvridning i handel og markedsføring af CE-mærkede byggeva­rer, som der nu rettes op på.

Reglerne for markedsføring af byggevarer

Fra den 1. juli 2013 er alle erhvervsdrivende i forsynings- og distri­butionskæden ansvarlige for, at der ikke bringes varer på markedet uden CE-mærkning. Det betyder, at importører af byggevarer skal sikre sig, at varerne er i orden og opfylder kravene i produktstandar­derne (EN). Tilsvarende skal danske virksomheder, der markedsfø­rer deres produkter i andre EU-lande, kende reglerne, fx Bygnings­reglementet, i det pågældende EU-land.

Hvis varen er omfattet af en harmoniseret standard, er det obligatorisk at CE-mærke den i henhold til anneks ZA i standarden.

Krav til byggevarer

Byggevareforordningen stiller 7 væsentlige produktkrav, som er indar­bejdet i de harmoniserede standarder.

 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
 2. Brandsikring
 3. Hygiejne, sundhed og miljø
 4. Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen
 5. Beskyttelse mod støj
 6. Energibesparelser og varmeisolering
 7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

I byggevareforordningen er det nye krav ang. bæredygtighed beskrevet som:

Det grundlæggende krav til bygværker vedrørende bæredygtig udnyttelse af naturressourcer bør navnlig tage hensyn til genvinding af bygværker og deres materialer og dele efter nedrivning, bygværkers holdbarhed og anvendelse af miljøkompatible råvarer og sekundære materialer i bygværker.

Markedskontrol

Når producenten anbringer et CE-mærke på en byggevare, påtager producenten sig ansvaret for, at byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Alle led i forsyningskæden i byggesektoren skal være opmærksomme på, at reglerne for myndighedernes markedsovervågning vil være strammet op fra den 1. juli 2013.

I Danmark er Energistyrelsen myndigheden bag markedsovervågningen. Denne kontrol kan ske ”reaktivt” på baggrund af en anmeldelse, fx fra en producent, ”proaktivt” som et resultat af en udvælgelse af et specifikt produktområde til en bredere kontrol eller som ”rapex”, hvor et andet EU-lands byggemyndighed varsler Danmark om et sikkerhedsproblem.

Hvilke produkter skal CE-mærkes?

Alle gulvbelægninger skal CE-mærkes, og det er producenten eller den forhandler, der importerer gulvbelægningen, som er ansvarlig for CE-mærkningen. De egenskaber, der stilles krav til, fremgår af anneks ZA i den harmoniserede standard:

 1. Reaktion ved brand
 2. Emission af formaldehyd
 3. Indhold af pentachlorophenol (PCP)
 4. Brudstyrke (kun på bærende træ- og pladegulve o. lign)
 5. Afgivelse af formaldehyd
 6. Vandtæthed
 7. Glathed
 8. Antistatiske egenskaber
 9. Varmeledningsevne
 10. Holdbarhed af reaktion ved brand
 11. Anvendelsesområde inde/ude

Som tillæg til standarden kan der være udarbejdet nationale krav i det omfang, det er nødvendigt for at overholde byggelovgivningen. CE-mærkning er ikke et kvalitetsmærke, men et harmoniseret standardblad, der virker som gulvbelægningens rejsepas inden for det europæiske fællesskab.

Øvrige oplysninger, der skal fremgå af CE-mærkningen

 • Producentnavn eller importør, land og adresseidentifikation.
 • Tykkelse
 • Standard
 • Beskrivelse af produktet
 • DoP-nummer*
 • Standard – standard definerer og specificerer de relevante karakteristika og krav

*Alle CE-mærkninger skal henvise til en DoP – declaration of preformance – også kaldt Ydeevnedeklaration.

DoP skal indeholde følgende

 1. Byggevaretype
 2. Byggevareidentifikation
 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r)
 4. Fabrikantens navn og adresse
 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant
 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydevne (AVPC)
 7. Ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af den harmoniserede standard
 8. Ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken en europæisk teknisk vurdering er udstedt
 9. Deklareret ydeevne jf. CE-deklaration

 

Gulvbelægninger af træ, laminat, tæpper, linoleum, vinyl, kork og gummi

Den harmoniserede standard DS/EN 14041/AC:2007 ligger til grund for CE-mærkningen og gælder for produktion og brug i Europa.

Bemærk! DS/EN 14041:2018 er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke bruges til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal ovennævnte (tilbagetrukket standard) bruges.

Fugefrie gulvbelægninger

Den harmoniserede standard DS/EN 13813:2003 ligger til grund for CE-mærkningen og gælder for produktion og brug i Europa.

Gulvbelægninger til sportsarealer

Den harmoniserede standard DS/EN 14904:2006 ligger til grund for CE-mærkningen og gælder for produktion og brug i Europa.