Gulvfakta

Montering af vinyl

Her kan du læse om de krav og forudsætninger, der er for vinylarbejde i vådrum.

Krav til entreprenøren

Certifikat

Arbejde med vinyl bør udføres under skærpet kontrol og af håndværkere med svejsecertifikat. Certifikatet dokumenterer, at de har været på kursus og bestået en prøve i at lave vådrum med vinyl – herunder at lave undergulv med fald og at trådsvejse vinylbeklædninger.

Slutkontrol

Bygherren bør forlange dokumentation for, at arbejdet er kontrolleret ved udførelse og aflevering. Der skal også være udført slutkontrol af alle udfaldskrav, især vandtæthed af svejsefuger.

Kontrolordning

Entreprenøren bør være tilsluttet en anerkendt, ekstern kontrolordning, som jævnligt udtager stikprøver af udført arbejde, fx Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK). Bygherren bør forlange kopi af entreprenørens anmeldelse til kontrolordningen. Anmeldelsen dokumenterer, at der er udført stikprøvekontrol, herunder prøvning af svejsefugers tæthed.

Gulvbranchens Vådrumskontrol

Hvis materialer til vådrum er leveret eller udført af firmaer, der er tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK), kan du regne med, at de opfylder kvalitetskravene anført i tabellen nedenfor.

Hvis du vælger entreprenørfirmaer, der er tilsluttet GVK-ordningen, udføres arbejdet af gulvlæggere med svejsecertifikat. Arbejdet indgår også i en ekstern kvalitetsstyringsordning, så der jævnligt udtages stikprøver af arbejdet.

Egenskab

Prøvningsmetode

Værdi

Trækstyrke af svejsefuge

DS/EN 684:1996

≥ 8,0 N/mm

Brudtøjning af svejsefuge

DS/EN 684:1996

≥ 15 %

Vandtæthed

DS/EN 13553:2017 Annex A

Vandtæt

Fugtstabilitet

DS/EN 13553:2017

Dimensionsændring ≤ 0,3 %

Varmestabilitet

DS/EN ISO 23999:2018

Dimensionsændring ≤ 0,3 %

Mærker ved punktbelastning

DS/EN ISO 24343-1:2012

Mærker ≤ 0,8 mm

Tykkelse af svejsbart lag

DS/EN ISO 24346:2012

≥ 2 mm til gulv og ≥ 1,5 mm til væg

Fyldstofindhold

DS/EN ISO 10581:2013 type 1 (tabel 1) (leverandørerklæring)

Gennemsnitlig maks. 50 %, dog maks. 60 % i gulvbelægningens enkelte lag

Kvalitetskrav til vinylbanevarer, der bruges som gulvbelægning eller vægbeklædning i vådrum. 
 

Krav til arbejdsstedet

Liste over krav

For at arbejdet udføres korrekt, og du opnår et godt resultat, skal arbejdsstedet opfylde disse krav:

 • Gulv- og vægbelægningsarbejdet skal ske i lukket og opvarmet bygning.
 • Temperaturen i rummet skal under og efter limning være 17-25 °C.
 • Luftfugtigheden i rummet skal under og efter limning være 35-75 % RF.
 • Restbyggefugten i støbte undergulve må højst være 85 % RF.
 • Træbaserede undergulve må højst have et fugtindhold på 13 % træfugt (målt i vægtprocent).
 • Undergulve skal have samme planhed, som du kræver af de færdige overflader.
 • Der må ikke være kraftig træk eller stærkt solindfald, mens du udfører arbejdet.

 

Montering og brug

Inden du går i gang

Inden du går i gang med belægningsarbejdet, skal du gøre undergulvet klar. Kontroller, om udfaldskravene til undergulvet er opfyldt iht. lim- og gulvbelægningsleverandørens anvisninger.

Sugende og ikke-sugende undergulve

Brug vådlimning ved sugende undergulve og "sen vådlimning" eller "hæftlimning" ved ikke-sugende undergulve.

Hulkehler og lign.

Til hulkehler og detaljer som udadgående hjørner, dørtrin, opkanter og flanger på gulvafløb kan du bruge vandbaseret kontaktlim eller strimler af egnet folie med dobbeltsidet limlag – "tørlimning".

Påføring af lim

Monter gulvbelægninger og vægbeklædninger inden for en vis tid, efter at limen er påført, så du sikrer korrekt vedhæftning. Monteringstiden afhænger af de materialer, der skal klæbes sammen, og af fugt- og temperaturforholdene i rummet. Fjern evt. limrester, lige når arbejdet er færdigt.

Friskæring af samlinger

Korrekt friskæring i banesamlinger er vigtig, da limfugen i første del af limens hærdefase ikke vil kunne fastholde gulv- og/eller vægbeklædningen til underlaget, hvis der sker sammenpresning i samlingen. Følg leverandørens anvisninger om udførelse af fri- og sammenskæringer.

Montering af vinyl

Fulklæb materialet til gulv og/eller vægge.

 • Trådsvejs alle samlinger i materialet.
 • Der skal være så få samlinger og rørgennemføringer i materialet som muligt.
 • Der må ikke være samlinger over pladesamlinger på gulv og vægge.
 • Undgå samlinger i brusenicher.
 • Der må ikke være samlinger mindre end 200 mm fra gulvafløb.
 • Lav opskæring for samlinger ved lodrette hjørner som 45 ° skråsnit.
 • Lav hulkehler i 90 ° (af hensyn til vakuumtest i hjørner).
 • Lav rørgennemføringer vandtæt – om muligt med bøsninger, koblingsdåser etc.

Før vinylbelægninger ubrudt mindst 100 mm op ad vægge i hulkehl, og overlap eller svejs dem sammen med vægbeklædningen.

 

Svejsning

Svejs vinylen i banesamlingerne. Vent med at svejse, til limen er hærdet – det kan tage op til et døgn.

Brug svejsetråd, der passer til den valgte gulv- og/eller vægbeklædning. Brug korrekt værktøj, herunder trådsætter til svejsning i hjørner. Afpas svejsetemperaturen efter banevarens type og svejsetråd iht. leverandørens anvisninger.

Efter svejsning skal du skære tråden af i niveau med banernes overflade, så vand og snavs ikke samler sig i og omkring svejsefugen. Svejsefuger skal fremstå glatte og ensartede.

vinygulvl-1.jpg
Udfræsning for svejsetråd i 2 mm banesamling.

vinylgulv-2.jpg
Trådsætter til svejsning i hjørner.

Eksempler på udførelse

Svejsefuger skal laves med skråsnit i den opbøjede belægning – både ved ind- og udadgående hjørner. Ved rørgennemføringer skal du forkrøble fugen, så rørgennemføringen ikke forhindrer trådsvejsning af fugen.

vinylgulv-4.jpg
Hjørnesvejsninger og svejsning ved rørgennemføring i elastiske gulvbelægninger.

Afstanden mellem rør og væg skal være mindst 30 mm, og du skal lave gennemføringen med en vandtæt bøsning, der er beregnet til vinyler.

Hvis du renoverer, kan du somme tider være nødt til at beholde eksisterende rør. Så skal afstanden mellem rør og væg være mindst 60 mm, for faldstammer dog mindst 100 mm. Inddæk røret med en 60 mm høj manchet til banevare, som du trådsvejser.

Eksempel 1. Overgang mellem gulv og væg

Overgangen mellem gulv og væg skal være vandtæt.

For vinyler betyder det, at du skal føre gulvbelægningen ubrudt op ad vægge i en hulkehl på mindst 100 mm.
Er vægbeklædningen også af vinyl, kan du lave overgangen med en svejsning eller med overlap. 

Overgang med svejsede samlinger
Hvis du laver overgangen med svejste samlinger, skal hulkehlen min. være 60 mm.

vinygulv'l-5.png
Gulvbelægningen er ført 60 mm op ad væggene (svarende til minimumskravet) og er samlet med beklædningen på væggene ved trådsvejsning.
Gulv  belastningsklasser-4.png
Væg i vådzone belastningsklasser-3.png
Væg i fugtig zone belastningsklasser-3.png

Overgang med overlapssamlinger
Hvis du laver overgangen med overlapssamlinger, skal overlappet mindst være 30 mm.

I figuren nedenfor er bassinvirkningen sikret ved at føre den vandtætte belægning på gulvet ubrudt mindst 100 mm op ad væggene og fastgøre den til væggene i sin fulde udstrækning. Vandtætheden er sikret ved at lave en overlapssamling, hvor vinylen føres ud over den opbøjede gulvbelægning med et overlap på mindst 30 mm, så du opnår en sokkelhøjde på 70 mm.

vinylgulv-6.jpg
Vandtæthed af vægge og gulv er sikret ved hjælp af en vandtæt beklædning.

Eksempel 2. Tilslutning til gulvafløb

Bygningsreglementet kræver, at "Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte". For at opfylde dette krav, må du i vådrum med vinylgulvbelægning kun bruge afløb, der er godkendt iht. DS/EN 1253-1/2 eller ved fx en MK-godkendelse.

Gulvafløb skal være med flanger, som du nedfræser i plan med undergulvet og skruer fast til undergulvet. Før gulvbelægningen ved opvarmning ned i gulvafløbet, og forbind den vandtæt til afløbet ved at klæbe til flangen og spænde fast med klemring i afløbet.

Det er gulvbelægningens tykkelse, der afgør klemringens radius.

vinylgulv-7.jpg

A. Gulvafløb for gulv med vinyl. Undergulvet er lavet af 16 mm spånplade på kileskårne lægter lagt på underlag af krydsfiner på ældre træbjælkelag.

B. Gulvafløb for gulv med vinyl. Undergulvet er lavet af 19 mm krydsfiner på strøer med fald mod gulvafløb på nyt træbjælkelag. Gulv belastningsklasser-3.png

Eksempel 3. Tilslutning til faldstamme

I figuren er faldstammen afsluttet i niveau med undergulvets overside. Vinylen er bukket 20 mm ned i faldstammen og bliver holdt fast af klosettilslutningen, som er af typen "Multikvik".

vinylgulv-8.jpg
Eksempel på klosettilslutning i vådrum med vinyl. Gulv belastningsklasser-3.png

Eksempel 4. Afslutning ved døre

I figurerne er der eksempler på afslutning ved bundstykke i dør mod tilstødende rum.

Dørkarm med bundstykke – hævet dørkarm

vinylgulv-9.jpg
Dørkarm med bundstykke. Dørkarmen er hævet og vinylen ført mindst 20 mm op under bundstykket. Gulv belastningsklasser-3.png

Dørkarm med bundstykke – uden hævet dørkarm

vinylgulv-10.jpg
Dørkarm med bundstykke. Vinylen er ført mindst 20 mm op ad bundstykket og er beskyttet med et vinkelprofil af rustfrit stål eller messing. Gulv belastningsklasser-3.png

Dørkarm uden bundstykke
Gulvet i vådrummet er med vinyl på afretning på beton, og gulv i tilstødende rum er trægulv på strøer.

Vådrumsgulvet er af hensyn til kørestolsbrugere hævet ved dør og tilsluttet gulv i tilstødende rum (eller forsænket bundstykke) med dækskinne. Den lodrette afstand mellem gulvflade ved dør og overside af gulvafløb skal være mindst 30 mm.

vinylgulv-11.jpg
Dørkarm uden bundstykke eller med bundstykke uden anslag forsænket i plan med gulv i tilstødende rum. Gulv belastningsklasser-3.png

Eksempel 5. Afgrænsning af bruseområde

I figurerne er der eksempler på detaljer ved forsænkede brusenicher.

50 mm forsænket gulv
I figuren er gulvet i brusenichen forsænket 50 mm i forhold til rummets øvrige gulv. I brusenichen skal vinylen føres mindst 110 mm op ad væggen.

vinylgulv-12.jpg
Gulv i bruseniche forsænket 50 mm i forhold til rummets øvrige gulv. Gulv belastningsklasser-3.png

Sammenskæringsteknik
Ved forsænkninger i vandbelastede områder skal du være særlig omhyggelig med svejsearbejdet. Hold sammenskæring mellem vinyl i bruseniche og vinyl på den øvrige gulvflade mindst 100 mm væk fra brusenichen.

vinylgulv-13.jpg
Sammenskæringsteknik i og uden for det indvendige hjørne i en 50 mm dyb forsænkning. Gulv belastningsklasser-3.png

10 mm forsænket gulv
I figuren er overgangen mellem gulvfladerne lavet med en hældning på 30 °, så vinylen kan fortsætte ubrudt ned i niveauspringet.

Gulvet er opbygget af 19 mm konstruktionskrydsfiner på veksler mellem eksisterende bjælker.

I brusenichen er fald mod gulvafløb opbygget med fiberspartelmasse, og gulvafløbet er hævet 3 mm af hensyn til fiberspartelmassens mindstetykkelse. For nogle typer vinyl kan du være nødt til at lave et skråsnit i belægningens opbøjede del.

vinylgulv-14.jpg
Gulv i bruseniche forsænket 10 mm i forhold til rummets øvrige gulv. Gulv belastningsklasser-3.png

Eksempel 6. Montering af vinyl på skråvægge

I rum med skråvægge skal du opskære og svejse vægbeklædningen efter de viste principper. Følg de røde linjer, og hold svejsninger væk fra hjørner.

vinylgulv-15.jpg
Rum med skråvægge med vinyl.

Eksempel 7. Montering af vinyl i vinduesnicher

Hvis du ønsker vinyl i vinduesnicher, skal du montere den efter et af de viste principper. Følg de røde linjer, når du skærer op svejser. Hvilken metode du skal vælge, afhænger af opgavens karakter og den valgte beklædning.

vinylgulv-16.jpg