Gulvfakta

Inden du vælger gulv

Inden du vælger gulv, bør du tage hensyn til alle forholdene nedenfor.

Teknik

Af praktiske og økonomiske grunde må du som regel begrænse de egenskaber, du stiller krav til. Vælg derfor altid de vigtigste egenskaber for gulvet.

Husk, at det er de nødvendige krav til egenskaber, der skal fastlægges. Stiller du højere krav end nødvendigt, vil det formentlig føre til en højere pris.

Læs mere om emnet under Tekniske egenskaber 

 

Pris – totaløkonomi 

Som regel har prisen stor indflydelse ved valg af gulv. For at sikre bygherren det bedste udbytte bør du prioritere totaløkonomi højere end lav anskaffelsespris. Fx bør du vægte konstruktioner og materialer med lang levetid og lave vedligeholdsudgifter højere end lav anskaffelsespris.
For at vurdere totaløkonomien skal du kende:

Gulvets levetid

Som regel er det især gulvbelægningens levetid, det drejer sig om. Du bør give så godt et skøn som muligt, fx baseret på oplysninger fra levetidstabeller eller leverandøroplysninger kombineret med viden om, hvordan gulvet skal bruges, herunder brugsintensitet og -belastning. Du kan også medregne et skøn over, hvor tit gulvet skal skiftes. Find levetidstabeller hos fx SBi - Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi.

Gulvets vedligeholdsudgifter

Det indebærer udgifter til overfladebehandling, rengøring og evt. forventede småreparationer. Brug fx rengøringsfaglig ekspertise til at beregne udgifter til rengøring, fx uafhængige rådgivere eller rengøringsfirmaer. Husk, at hvis der rengøres efter en anden metode end den foreskrevne, kan det medføre skader på gulvbelægningen og nedsat levetid.

Forventet prisudvikling

Foretag et skøn over den prisudvikling, der vil ske for vedligeholdelsesarbejdet i forhold til den almindelige prisudvikling i hele gulvets levetid.

Realrenten

Foretag et skøn over rentefoden renset for inflation.

 

Beregningsmodel

På Gulvbranchen.dk kan du finde en model til beregning af totaløkonomien for forskellige typer af gulve. Beregningsmodellen følger principperne fra bl.a. GBC, men er på nogle områder simplificeret og på andre områder mere detaljeret. Modellen opererer med en tidshorisont på 50 år og kan medtage udgifter til installation, rengøring og vedligeholdelse samt udskiftning og bortskaffelse/fornyelse.

Hent model og vejledning på Gulvbranchen.dk 

 

Æstetik

Selvom æstetik ikke er objektivt, bør du altid overveje det, inden du vælger gulv. Overvej fx arkitektonisk udtryk, farve, tekstur, lysrefleksion og mønster.

 

Udførelsesmetode

Du bør tage hensyn til udførelsesmetoden, inden du vælger gulvkonstruktion. Den er nemlig afgørende for, hvor lang tid gulvlægningsarbejdet tager, og hvor mange gener det medfører. Overvej bl.a., om det er acceptabelt, at opbygningen af gulvkonstruktionen tilfører byggefugt, kræver særligt sikkerhedsudstyr eller lange hærdetider.

 

Miljøpåvirkninger

Materialerne, der bruges til gulvet, må ikke

  • Medføre gener for indeklimaet, fx i form af afgasning af generende eller sundhedsskadelige stoffer
  • Øge risikoen for skade på omgivelserne, fx forurening, når de produceres, bruges eller bortskaffes
  • Medføre unødigt forbrug af ikke-fornyelige ressourcer

Når du vurderer miljøpåvirkning, kan du bruge LCA-begrebet, som tager højde for hele produktets livscyklusforløb.

 

Egenskaber

Mange egenskaber for et gulv afhænger af gulvbelægningen. Andre egenskaber bestemmes især ved en samvirken mellem gulvbelægningen og dets underlag. Det vil derfor ofte være naturligt at vælge gulvbelægningen først og dernæst projektere underlaget, så øvrige krav til den samlede konstruktion er opfyldt.

Det er ikke muligt at sammenligne tekniske egenskaber for gulvbelægninger "på tværs" af materialetyper. Du må derfor vælge mellem typerne ud fra de fordele og ulemper, den projekterende og/eller bygherren ser ved de forskellige materialetyper.

Elastiske og tekstile gulvbelægninger og laminatgulve klassificeres efter et europæisk klassifikationssystem, som fastlægger forskellige brugsområder. Klassifikationen er beskrevet i DS/EN standarder, som er specifikke for hver gulvbelægningstype.

Materialer, som er deklareret til brug i en af disse klasser, opfylder visse nærmere specificerede egenskaber, som afhænger af belægningstypen.