I optagelsesperioden skal virksomheden kunne dokumentere, at den har udført installationer i marken med eget mandskab, indlejet mandskab eller underentreprenører. Virksomheden skal kunne dokumentere at installationerne er udført i overensstemmelse med deklaration samt kvalitetshåndbog.

Der skal minimum være installeret 20 installationsenheder.

Grundlag og optagelse

Virksomheden, der ønsker optagelse, skal fremsende kvalitetsstyringssystem og udfyldte deklarationer for de systemer, virksomheden ønsker optaget i kontrolordningen samt betale det fastsatte indskud.

På grundlag af det fremsendte materiale, godkendte tests i henhold til de tekniske bestemmelser og et optagelsesbesøg udarbejder den tekniske rådgiver en indstilling til kontroludvalget.  Hvis kontroludvalget finder, at systemet og virksomheden opfylder de stillede tekniske og organisatoriske krav, optages systemet i kontrolordningen.

Kontroludvalget har kompetencen i spørgsmål om virksomheders tilslutning til kontrolordningen.

Markedsføring

En virksomhed, der ønsker et renoveringssystem optaget i kontrolordningen, må kun markedsføre sig med betegnelsen "under godkendelse", hvis den har betalt indmeldelsesgebyr og fået godkendt sine procedurer, sit kvalitetsstyringssystem og renoveringssystemets midlertidige deklaration af kontroludvalget.

Der henvises til de tekniske bestemmelser for nærmere information.

Optagelsesbesøg

Inden en optagelse i kontrolordningen kan gennemføres, aflægger kontroludvalget et virksomheds- og arbejdspladsbesøg for at kontrollere, at kontrol- og kvalitetsstyringssystemet i henhold til de Tekniske bestemmelser er indført og følges.

Kontingent

Kontingent Beløb i kr.
Optagelsesgebyr/indskud 50.000
Medlemsgebyr 50.000
Gebyr pr. optaget system 36.700
Jacob Wøhler Jørgensen

Jacob Wøhler Jørgensen

Konsulent