Alle entreprenørvirksomheder - medlemmer såvel som ikke-medlemmer af DI Byggeris NO DIG-gruppe - kan ansøge om at blive optaget i kontrolordningen.

Virksomheder, der søger optagelse under kontrolordningen, skal kunne dokumentere, at der med den ansøgte metode er udført installationer i et omfang af minimum 700 m og minimum 20 installationsenheder.

En optagelse kan højest vare i et år med en udløbsdato 1. april. Har det optagne system opfyldt alle vilkår for tilslutning i henhold til regelsættet ved fristens udløb, vil der blive udstedt et nyt etårigt optagelsesbevis.

Markedsføring

Virksomheder under optagelse må kun markedsføre sig med betegnelsen "under godkendelse", hvis der er betalt indmeldelsesgebyr, og virksomheden har fået godkendt sine procedurer, sit kvalitetsstyringssystem samt sine deklarationer af kontroludvalget.

For rørsprængningers vedkommende skal der herudover være gennemført et godkendt optagelsesbesøg, før omtalte markedsføring kan tillades.

For stram forings og strømpeforingers vedkommende kan omtalte markedsføring tillades, når der på grundlag af 1.000 timers prøvninger af fortsatte langtidsprøvninger kan udarbejdes en midlertidig deklaration og udstedes et midlertidigt optagelsesbevis.

For strømpeforingers vedkommende kræves det herudover, at virksomheden udfører proceskontrol.

Nærmere oplysninger om status for tilslutningen eller forløbet af igangværende optagelsesbehandlinger kan fås i sekretariatet.

Der henvises herudover til afsnittet "Optagne systemer", der indledes med en aktuel status for omfanget af tilslutningen til kontrolordningen.

Strømpeforinger

Det skal endvidere for strømpeforinger dokumenteres, at der på eget eller et akkrediteret laboratorium blandt andet er udført:

  • trækforsøg til bestemmelse af brudstyrke, brudtøjning og træk E-modul 
  • belastningsforsøg til bestemmelse af ringstivheden (E-modul korttids- og langtidsværdier)
  • prøvninger af deformationsegenskaber
  • bestemmelse af reststyrenindhold

Ved egne prøvninger udtager kontroludvalget et antal prøveemner til en kontrolprøvning på et akkrediteret laboratorium.

Endvidere stilles krav til virksomhedens kvalitetssikring og til udarbejdelse af kontrolplaner samt dokumentation for de gennemførte entrepriser.

Rørsprængning

For rørsprængning skal det dokumenteres, at rørmaterialet leveres fra en fabrik med et DS-certifikat eller tilsvarende.

Herudover udarbejder firmaet sin deklaration af det pågældende system til udskiftning af enten vandledninger eller kloakledninger. Inden optagelsen skal der leveres dokumentation for en akkrediteret prøvning af rørmaterialet til bestemmelse af dets E-modul, korttids- og langtidsværdier.

Stram foring

Inden optagelsen skal der leveres dokumentation for en akkrediteret prøvning af rørmaterialet til bestemmelse af dets korttids og langtids E-modul samt trækbrudstyrke.

Som for strømpeforinger og rørsprængninger stilles der endvidere krav til virksomhedens kvalitetssikring og kontrolplaner samt dokumentation for de gennemførte entrepriser.

Optagelsesbesøg

Inden en optagelse i kontrolordningen kan gennemføres, aflægger kontroludvalget et virksomheds- og arbejdspladsbesøg for at kontrollere, at kontrol- og kvalitetsstyringssystemet i henhold til de Tekniske bestemmelser er indført og følges

Systemer uden for Kontrolordning for ledningsrenovering

I henhold til dansk udbudsjura er det ikke tilladt offentlige udbydere at stille krav i udbudsmaterialet om, at de tilbudte ydelser skal være optaget i en bestemt ordning. Det er derimod tilladt at stille krav til kvaliteten af de tilbudte ydelser og til dokumentationen heraf.

Disse krav kan med fordel formuleres således, at kvaliteten af tilbudte ydelser skal dokumenteres på én af følgende måder:

  1. De tilbudte systemer er optaget under Kontrolordningen for ledningsrenovering,

    eller

  2. Kvaliteten af de tilbudte ydelser dokumenteres at opfylde de specifikke krav i udbudsmaterialet (7 punkter for rørsprængninger med tilhørende bilag og 9 punkter for strømpe- og stram foringer med tilhørende bilag). Dokumentationen skal afleveres som en del af tilbuddet.

I forbindelse med afgivelse af tilbuddet skal den bydende aflevere et udfyldt skema, der overfor udbyderen specificerer, hvilke arbejdsydelser i tilbuddet der er enten optaget eller under optagelse i Kontrolordningen, og hvilke der ikke er under Kontrolordningen, men tilbydes med specifik dokumentation for kvaliteten.

Skema til specifikation-af-tilbud

Kontrolordningens 7 og 9 punkter til et udbud

Kravene til de under kontrolordningen godkendte firmaer kan opstilles i en række punkter med hertil hørende bilag, der samtidig kan bruges som specifikke krav i et udbudsmateriale ved indhentning af tilbud på ledningsrenovering.

Udbud af strømpeforinger og stram foring: 9 punkter med tilhørende bilag.

Udbud af rørsprængninger: 7 punkter med tilhørende bilag.

Jacob Wøhler Jørgensen

Jacob Wøhler Jørgensen

Konsulent