Om kontrolordningen

Kontrolordningen sikrer, at de firmaer, der er tilsluttet ordningen, opfylder deklarationen for den/de tilsluttede renoveringssystemer.

Det sikres, at dimensionering af de renoverede ledninger sker på et ensartet og godkendt grundlag.

Krav til optagelse og fortsat tilslutning

Kontrolordningen stiller krav om udtagning af prøver af de installerede strømpeforinger og gennemførelse af prøvning på udvalgte prøveemner i forbindelse med virksomhedens proceskontrol.

Såfremt det konstateres, at et tilsluttet system ikke lever op til deklarationen, vil kontrolordningen gennemføre et skærpet tilsyn med det pågældende system og kan træffe beslutning om, at systemet/firmaet udelukkes af kontrolordningen.

Kontrolordningen omfatter tilsyn og kontrol med firmaernes overholdelse af deklarationen, dvs. materiale-, produkt- og systemegenskaber samt firmaernes overholdelse af krav til kvalitetssikring.

For de systemer, der er godkendt under kontrolordningen, er der udarbejdet en deklaration, som beskriver systemets:

  • materialeegenskaber (anvendte materialer beskrives)
  • produktegenskaber
  • systemegenskaber
  • anvendelsesområde/begrænsninger

Endvidere stilles der krav til firmaets kvalitetssikring og til udarbejdelse af kontrolplaner i forbindelse med de gennemførte entrepriser.

Ekstern kontrol

Firmaerne underkastes mindst et årligt kontrolbesøg, hvor produktionsapparatet, prøvningsresultater, kvalitetssikring og kontrolforanstaltninger gennemgås. I forbindelse med dette kontrolbesøg gennemføres der også en besigtigelse af et igangværende arbejde med det tilsluttede system. I et nærmere bestemt omfang udtages eller udvælges der under kontrolbesøget prøvestykker af udførte installationer, der underkastes en ekstern prøvning på et akkrediteret laboratorium.

Efter kontrolbesøget udsendes der en eller flere foreløbige besøgsrapporter samt en slutrapport, når alle opfølgninger efter kontrolbesøget er gennemført.

De af kontrolbesøget berørte kunder vil få tilsendt et relevant uddrag af denne slutrapport inklusiv en mulig redegørelse fra det besøgte firma for kundehåndteringen, hvis der under kontrolbesøget er afdækket forhold, der har betydning for det færdige arbejdes kvalitet.

Dimensionering

For firmaer under kontrolordningen er der udarbejdet et sæt fælles dimensioneringsregler for strømpeforinger og rørsprængninger, som de tilsluttede firmaer er forpligtet til at anvende.

Jacob Wøhler Jørgensen

Jacob Wøhler Jørgensen

Konsulent