26.04.21 Malersektionen Nyheder

Hvordan sikrer vi os mod medarbejderes vanvidskørsel?

Fra den 31. marts 2021 er der givet adgang til at myndighederne kan konfiskere biler i tilfælde af vanvidskørsel. Vanvidskørsel kan f.eks. være kørsel med meget høje hastigheder eller kørsel, der bringer andre i livsfare. Reglerne er beskrevet nærmere i færdselsloven.

Bilen kan blive beslaglagt og solgt

Adgangen til konfiskation betyder, at politiet kan beslaglægge bilen og senere sælge den på auktion. Det gælder uanset, om bilen føres af ejeren eller af en anden person, f.eks. en medarbejder. Med de nye regler skal der som udgangspunkt ske konfiskation af en bil, som har været anvendt til vanvidskørsel.

Erstatningsansvar

Efter almindelige erstatningsretlige regler gælder det, at en medarbejder kan blive erstatningsansvarlig, hvis medarbejderen forsætligt eller groft uagtsomt påfører arbejdsgiveren et tab. Det er DI Dansk Byggeri’s vurdering, at en medarbejder i tilfælde af vanvidskørsel normalt vil blive erstatningsansvarlig for det tab, som virksomheden lider, herunder hvis bilen konfiskeres og sælges på auktion. Et erstatningsansvar kan også komme på tale i andre tilfælde af hasarderet kørsel.

Sørg for at medarbejderne kender reglerne

De almindelige erstatningsretlige regler gælder, uanset om reglerne er specificeret i ansættelseskontrakten eller ej. For bedst muligt at undgå, at der køres vanvidskørsel i virksomhedens biler, er det dog en god ide, at indskærpe de nye regler om vanvidskørsel og konfiskation for jeres medarbejderne, så medarbejderne er opmærksomme på de betydelige økonomiske konsekvenser – og gerne på skrift. Det kan f.eks. ske på et personalemøde eller i personalehåndbogen, hvor det også kan nævnes, at medarbejderne generelt har pligt til at passe på virksomhedens biler.

Medarbejderne bør i den forbindelse gøres opmærksomme på, at de kan blive erstatningsansvarlige for det tab, som virksomheden lider, hvis medarbejderen kører vanvidskørsel i virksomhedens bil. Det kan indskærpes, at det gælder uanset, om arbejdsgiveren selv ejer bilen, om arbejdsgiveren har leaset bilen, eller om arbejdsgiver af andre grunde har bilen i sin varetægt. Det kan også indskærpes, at det gælder, hvis medarbejderen overlader bilen til uvedkommende, fx et familiemedlem.

Medarbejderne kan yderligere gøres opmærksomme på, at de – afhængig af omstændighederne – kan blive bortvist.

Det anbefales at søge rådgivning hos DI Dansk Byggeri, hvis I oplever konkrete episoder, hvor en medarbejder kører vanvidskørsel.

Relateret indhold