Om Materielsektionen

En forening for materielbranchen.

Materielsektionen er en forening i DI Byggeri for de virksomheder, der er ejere, producenter, forhandlere og udlejere af entreprenørmateriel. Vores medlemmer er primært udlejningsvirksomheder inden for følgende materieltyper: Lifte, entreprenørmaskiner, skure & pavilloner, arbejdsplatforme, forskalling og stilladser.

I Materielsektionen er der tre interessegrupper:

  • Liftgruppen
  • Maskingruppen
  • Skur- & Pavillongruppen

Interessegrupperne arbejder i dybden med tekniske og faglige forhold inden for materieltyperne. Vores interessegrupper for lifte, maskiner og skure & pavilloner samler mange års erfaring og stor viden om tekniske forhold og rammebetingelser.

Materielsektionen har også associerede virksomheder. Virksomheder der ikke hører naturligt til i DI Byggeri, men som har relationer til materielbranchen, kan blive associerede virksomheder i Materielsektionen. Vores associerede virksomheder er typisk forhandlere og producenter af maskiner og materiel.

Materielsektionens vedtægter

Senest opdateret på ekstraordinær generalforsamling den 28. november 2019.

§ 1. Navn og hjemsted

Sektionens navn er Dansk Byggeris Materielsektionen med hjemsted som Dansk Byggeri i København. Materielsektionen markedsfører sig under navnet DRA - Danish Rental Association.

§ 2. Formål
Sektionen søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes fælles interesser. 

Sektionens primære virke er dog at højne sikkerheden og arbejdsmiljøet i medlemsvirksomhederne samt på de danske arbejdspladser hvad angår anvendelse af medlemmernes materiel. 

Medlemmernes materiel repræsenterer entreprenørmaskiner, personlifte, arbejdsplatforme, skurvogne & pavilloner, stillads, forskalling mv. 

§ 3. Medlemmerne
Firmamedlemmer
Som medlem i sektionen kan optages virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri og som er ejere, producenter eller udlejere af entreprenørmateriel. 

Seniormedlemmer 
Som seniormedlem i sektionen kan optages personer, der er gået på pension, hvis de på tidspunktet for deres pensionering var ansat hos et firmamedlem. Seniormedlemskabet skal godkendes af det pågældende firmamedlem. 

Seniormedlemmer kan deltage ved sektionens arrangementer, men de har ikke stemme- og valgret. 

Kontingentet for seniormedlemsskab er kr. 0. 

Associerede medlemmer
Materielsektionen kan som associerede medlemmer optage virksomheder, der ikke naturligt henhører under Dansk Byggeri, men som dog har relationer til materielbranchen - fra leverandører til konsumenter samt andre interessenter. 

Associerede medlemmer har til Materielsektionens generalforsamling adgang og taleret, men ingen stemme- og valgret. 

Kontingentet og indmeldingsgebyr for associerede medlemskab fastlægges på Materielsektionens generalforsamling.

Kontrolordningsmedlemmer

Materielsektionen kan som kontrolordningsmedlemmer optage virksomheder, der alene ønsker adgang til materielsektionens kontrolordninger, bestående af lift- og maskinkontrolordningerne og/eller DRA-certificering. Kontrolordningsmedlemmer har alene ret til at deltage i de aktiviteter, der vedrører kontrolordningerne, og som er definerede i værkstedsaftalen og/eller DRA-certificeringsaftalen. Kontrolordningsmedlemmerne har ingen rettigheder i relation til forhold, der angår materielsektionen, Dansk Byggeri eller DA, og har hverken adgang til eller tale- og stemmeret på materielsektionens generalforsamling og Dansk Byggeris repræsentantskabsmøde.


Ansøgning om medlemskab
Ansøgning om medlemskab sendes til Materielsektionens bestyrelse.

Bestyrelsen beslutter med 2/3 stemmeflerhed, hvorvidt ønske om optagelse i Materielsektionen skal imødekommes.

Bestyrelsen kan i den forbindelse indhente en udtalelse fra relevant interessegruppe under sektionen, hvis faglige område den ansøgende virksomhed har tilknytning til.

Optagelse vil bero på om medlemmet udviser god etik.

Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange spørgsmålet forelagt på Materielsektionens førstkommende generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør ansøgerens medlemskab.

Kontrolordningsmedlemmer optages ved virksomhedens indgåelse af værkstedsaftale og/eller DRA-certificeringsaftale med den af materialesektionen udpegede uvildige instans.


§ 4. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse
Udmeldelse af sektionen skal ske skriftligt til sekretariatet med 3 måneders varsel til en 1. juli. 

Eksklusion
Materielsektionens bestyrelse kan ekskludere et medlem med 2/3 stemmeflerhed, hvis bestyrelsen finder, at medlemmet har handlet uetisk eller tilsidesat forpligtelser for egen vindings skyld. 

Det ekskluderede medlem kan indbringe bestyrelsens beslutning for Materielsektionens førstkommende generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør ansøgerens medlemskab. 

Materielsektionen kan efter generalforsamling indstille til Dansk Byggeri at ekskludere medlemmet. 

Associerede medlemmer
Associerede medlemmer kan udmeldes uden varsel, med refusion af evt. forudbetalt kontingent ved beslutning af Dansk Byggeris bestyrelse eller Materielsektionens bestyrelse. 

Kontrolordningsmedlemmer

Kontrolordningsmedlemsskab ophører automatisk ved udløb/ophør af værkstedsaftale og/eller DRA-certificeringsaftale, som kontrolordningsmedlemmet har indgået med den af materielsektionen udpegede uvildige instans, uanset årsagen til aftalens ophør.


Materielsektionens formue
Uanset årsagen til medlemsskabets ophør, har det udtrådte medlem ikke krav på en andel af sektionens formue. 

§ 5. Indskud og kontingent
Ved indmeldelse betaler hver virksomhed et indskud, som fastsættes på den i § 7 nævnte ordinære generalforsamling. Beløbet tilbagebetales ikke. 

Det årlige kontingent fastsættes på den i § 7 nævnte ordinære generalforsamling, ved fremlæggelse af et budget og et tilhørende kontingent for det kommende regnskabsår. 

§ 6. Hæftelse
For Materielsektionens forpligtelser hæfter alene Materielsektionen. Der påhviler ikke sektionens medlemmer nogen hæftelse for sektionens forpligtelser. 

§ 7. Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 30. maj, på et af bestyrelsen fastsat sted. 

Indkaldelsen skal ske med mindst 6 ugers varsel ved opslag i Materielsektionens interne nyhedsbrev. 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt over for sektionens bestyrelse senest 4 uger før generalforsamlingen. 

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal senest fremsætte på den ordinære generalforsamling. 

Dagsorden for generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 2 uger før den ordinære generalforsamling. 

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant blandt medlemmerne, med mindre ufravigelig lovgivning kræver, at sektionens regnskaber revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. I så fald vælger generalforsamlingen en registreret eller statsautoriseret revisor. Selvom generalforsamlingen har valgt en registreret eller statsautoriseret revisor, er der fortsat mulighed for at indstille og vælge en revisor og en revisorsuppleant blandt medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 3 dages varsel, når formanden finder det ønskeligt, eller når det kræves ved skriftlig meddelelse til formanden fra mindst 25% af medlemmerne. 

Alle firmamedlemmer har pligt til at deltage i generalforsamlingerne. Firmaer, der ikke giver møde, kan lade sig repræsentere ved et andet firma med skriftlig fuldmagt. 

Materielsektionen afholder omkostningerne til deltagelse (excl. rejseomkostninger) for 1 deltager fra hver medlemsvirksomhed. 

§ 8. Afstemninger
På generalforsamlinger har hvert firmamedlem 1 stemme, ligesom der kan afgives stemme ved gyldig fuldmagt. 

På generalforsamlinger træffes alle beslutninger med simpelt stemmeflertal. 

Ved ændringer af sektionens vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af sektionens fremmødte medlemmer stemmer derfor. 

Ændringen skal, for at være gyldig, godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse. 

§ 9. Bestyrelsen
Sammensætning
Sektionens forhold varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5 – 9 medlemmer. 

Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at op til 2 medlemmer vælges som repræsentanter for Liftgruppen, op til 2 medlemmer vælges som repræsentanter for Maskingruppen, op til 2 medlemmer vælges som repræsentanter for Skur- & Pavillongruppen, op til 1 medlem vælges som repræsentant for Forskallingsgruppen, op til 1 medlem vælges som repræsentant for stilladsgruppen, og op til 1 medlem vælges som repræsentant for Arbejdsplatformgruppen. 

Repræsentanterne for de enkelte grupper vælges særskilt på generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, ligesom den selv bestemmer sin forretningsorden. 

Krav til bestyrelsesmedlemmerne
En person der vælges til bestyrelsen skal være ledende medarbejder hos et firmamedlem i sektionen.

Er et bestyrelsesmedlem ansat hos et firmamedlem der melder sig ud af sektionen, udtræder det pågældende bestyrelsesmedlem af bestyrelsen med virkning fra modtagelsen af firmamedlemmets udmeldelse. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sin stilling hos et firmamedlem, udtræder den pågældende af bestyrelsen med virkning 6 måneder fra ansættelsesforholdets ophør. Opnår den pågældende ansættelse som ledende medarbejder hos et firmamedlem, indenfor 6 måneder efter ansættelsesforholdets ophør, kan den pågældende dog – efter samtidig orientering til sektionens medlemmer – forblive i bestyrelsen frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den pågældende er på valg for den resterende del af valgperioden.  Et bestyrelsesmedlem, der i medfør af ovenstående vedbliver at sidde i bestyrelsen efter ophør af ansættelsesforholdet, og indtil nyt ansættelsesforhold hos et firmamedlem er påbegyndt, kan dog ikke fungere som sektionens repræsentant ved Dansk Byggeris repræsentantskab. Det pågældende bestyrelsesmedlem vil ligeledes ikke kunne deltage i beslutninger vedrørende Dansk Byggeris forhold, herunder, men ikke begrænset til, valg af sektionens suppleanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. 


Intet firmamedlem kan have mere end 1 medarbejder i sektionens bestyrelse. Får et firmamedlem mere end 1 medarbejder i bestyrelsen, vælger det pågældende firmamedlem, hvem af virksomhedens ansatte, der skal fortsætte i bestyrelsen. 

Dansk Byggeris repræsentantskab

Såfremt Materielsektionen har to pladser i Dansk Byggeris repræsentantskab, er formand og næstformand fødte repræsentanter. Såfremt Materielsektionen har en plads i Dansk Byggeris repræsentantskab, er formanden født repræsentant og næstformand er suppleant. Såfremt Materielsektionen har flere end to repræsentanter i Dansk Byggeris repræsentantskab, vælges yderligere repræsentanter – udover formand og næstformand – af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ligeledes vælge at udpege en eller flere suppleanter. Intet medlem herunder formanden og næstformanden, kan være repræsentant ved Dansk Byggeris repræsentantskab, såfremt den pågældendes ansættelsesforhold hos et firmamedlem er ophørt uden, at et nyt ansættelsesforhold er påbegyndt.


Afstemning
Alle sager, der forelægges bestyrelsen, herunder eventuel anmodning om optagelse, afgøres med et flertal på 2/3 stemmer. 

§ 10. Protokol – regnskab 
Sektionen fører en medlems- og forhandlingsprotokol, som opbevares i sekretariatet i Dansk Byggeri. 

Endvidere føres en kassebog over sektionens indtægter og udgifter. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Sektionens udgifter, herunder også til eventuelt kontorarbejde ud over hvad der stilles til rådighed af Dansk Byggeri, afholdes af sektionen. 

§ 11. Immaterielle rettigheder
Beslutninger om afvigelse eller opsigelse af sektionens immaterielle rettigheder af enhver art, herunder varemærker, domænenavne, sektionsnavn og eventuelle binavne, skal træffes på en generalforsamling. 

§ 12. Certificeringsordning
Beslutning om ophør af sektionens certificeringsordning skal træffes på en generalforsamling. 

§ 13. Materielsektionens opløsning
Ved beslutning om sektionens opløsning gælder samme regler som for vedtagelse af ændringer i vedtægterne. 

Såfremt det vedtages at opløse sektionen, skal generalforsamlingen samtidig træffe beslutning om anvendelse af sektionens eventuelle midler.