Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg - MIA

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) er et af tre underudvalg under Branchearbejdsmiljøudvalg (BAU) Jord til Bord – de to andre udvalg er Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg og Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg.

For yderligere oplysninger se http://baujordtilbord.dk/ . BAU Jord til Bord henhører under Branchearbejdsmiljøfællesskab (BFA) Handel, Transport, Turisme og Jordtilbord. 

MIA er ligeligt sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiverforeningen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, NNF, 3F, Dansk Metal, Dansk Elforbund og HK. Sekretariatsfunktionen varetages af arbejdsgiverforeningen og sekretariatsgruppen.

Udvalgets formål er bl.a. at bistå branchens virksomheder ved løsning af arbejdsmiljøspørgsmål samt udføre opgaver i henhold til vedtægten for BAU Jord til Bord og BFA for Handel, Transport, Turisme og Jordtilbord.    

Sekretariatets opgaver er bl.a. følgende:

  • At varetage de opgaver der følger af BAU Jord til Bord
  • At varetage udvalgets interesser jf. de retningslinjer, som udstikkes af udvalget
  • At udarbejde dagsorden og bilag til udvalgsmøder
  • At udarbejde referat af udvalgets møder
  • At varetage sekretærfunktionen for de af udvalget nedsatte udvalg/arbejdsgrupper
  • At udarbejde et nyhedsbrev og udsende dette
  • At koordinere i relation til MIA, herunder varetage sekretær- og projektlederfunktionen i forhold til konkrete arbejdsmiljøprojekter
  • At koordinere i forhold til BAU Jord til Bord

MIA afholder som udgangspunkt fire møder årligt.

Sekretær for udvalget er chefkonsulent Stig Erichsen.

Udvalgsmedlemmer og sekretariatsgruppe

Forhandlingssekretær Peter Møller Sjøgren (formand)
Fagligt Fælles Forbund, Kampmannsgade 4, 1790 København V. 

Branchedirektør Camilla Fenger Roed (næstformand)
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, DI, 1787 København V.

Director Hans Sønderskov Uhrenholt
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Senior site director Klaus Jeppesen
Taulov Mejeri, Danbovej 2, 7000 Fredericia 

Seniorchefkonsulent, advokat Birgitte Dember
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, DI, 1787 København V 

Sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen
Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ 

Arbejdsmiljøkonsulent Heidi Lizette Bille
HK/Privat, Weidekampsgade 8, Postboks 0470, 0900 København C

Forhandlingssekretær Karl Ovesen
Fødevareforbundet NNF, Molestien 7, 2450 København SV 

Sekretær Michael Antonsen
Dansk Metal, Nyropsgade 38, 1780 København V. 

Forbundskonsulent Morten Bisgaard Andersen
Fødevareforbundet NNF, Molestien 7, 2450 København SV

Forbundssekretær Lars Johansen
Dansk El-Forbund, Nyropsgade 14, 1602 København V.

Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen
Mammen Mejerierne A/S, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro

 

Sekretariat: 

Chefkonsulent Stig Erichsen (sekretær)
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, DI, 1787 København V.
 
Health & Safety Manager Betina Goul
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J 

Parts- og Arbejdsmiljøkonsulent  Louise Ojén
Arbejdstagersekretariatet, Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø,
BAU Jord til Bord, Kampmannsgade 4, 1790 København V