Overenskomster og personalejura

Mejeribranchens overenskomster

Mejeribranchens fællesoverenskomst

Mejeribranchens Fællesoverenskomst 2020-2023 er indgået mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, 3F Fagligt Fælles Forbund.

Hent overenskomsten

Overenskomsten mellem MA og HK/Privat

Mejeribranchens funktionæroverenskomst 2020-2023 indgået mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og HK Privat. 

Hent overenskomsten

Overenskomsten mellem Dansk Metal og Dansk El-Forbund

Mejeribranchens overenskomst med Dansk Metal og Dansk El-Forbund 2020-2023 indgået mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

Hent overenskomsten

 

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNTIONÆRER

Denne overenskomst gælder for medarbejdere (ledere), som er medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og som er ansvarlige for ledelse, drift, personale og/eller projekter på produktionssteder, terminaler, distributions- og kørselscentre, der er medlemmer af DIO II v/Dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Hent overenskomsten

 

Blanketter og formularer

Ansættelseserklæringer
Den skriftlige ansættelseserklæring er et vigtigt dokument i forholdet mellem virksomheden og medarbejderen.

Dels er der i lovgivningen krav om, at der på skrift nedfældes de forhold som er væsentlige for ansættelsesforholdet, og dels vil virksomheden i flere situationer skulle vende tilbage til dokumentet.

Vær opmærksom på, at medarbejdere, der indgår en aftale om ansættelse, som forventes at vare udover en måned, skal have underskrevet ansættelseserklæringen inden udløbet af første ansættelsesmåned.

Arbejdsgiverforeningen har indgået aftaler med forbundene bag mejeribranchens fællesoverenskomst, mejeribranchens overenskomst med Dansk Metal og Dansk Elforbund, mejeribranchens funktionæroverenskomst samt mejeribranchens overenskomst for mejeriledere og funktionærer om, hvad ansættelseserklæringerne for de nævnte områder skal indeholde. Hvis virksomheden anvender disse erklæringer, kan den være sikker på, at erklæringerne indeholder de væsentlige oplysninger, som loven foreskriver.

Virksomhederne anbefales derfor at anvende disse ansættelseserklæringer.

Virksomhederne er velkomne til at kontakte sekretariatet for vejledning m.v., for udfærdigelse af individuelle kontrakter, dvs. ansættelseserklæringer for personale, der ikke er omfattet af de ovenfor nævnte aftaler. 

 

Ansættelseskontrakter for arbejdsledere, formænd, holdledere o.lign., samt driftsledere omfattet af overenskomstaftalen

Ansættelseskontrakt for arbejdsledere, formænd, holdledere o.lign., samt driftsledere omfattet af overenskomstaftalen

Kontrakt for arbejdsledere, formænd, holdledere o.lign. 

Ansættelseskontrakt for mejeribestyrere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer er enige om, at disse blanketter kan anvendes ved ansættelse af personale på direktørniveau.

Ansættelsesblanket (engelsk)

Ansættelsesblanket (dansk og engelsk)

 

Ansættelseskontrakter for mejeripersonale, chauffører og afløsere ansat i henhold til Fællesoverenskomsten

BEMÆRK: Mejeribranchens kontrakter findes ved valg af overenskomstskabelonen "Mejeri"

Kontrakt for timelønnede

Kontrakt for timelønnede - 14 dages lønnede

Kontrakt for funktionærlignende ansatte

Tillæg til ansættelseserklæring for ansatte med flere arbejdssteder

Ansættelseskontrakter på smede/el-området:

Kontrakt for smede og elektrikere

Kontrakt for funktionærlignende ansatte smede og elektrikere

Ansættelseskontrakt for kontor- og laboratorie-området:

Kontrakt for kontor- og laboratorie-området

 

Ferie

Fridagsopgørelse
Overenskomstaftale mellem MA og FMF, § 5. Blanket til opgørelse af overenskomstmæssige fridage. Skal udfyldes af medarbejderen og afleveres til nærmeste leder senest 1. marts.
Blanket

Mejeriingeniørstuderende – ansættelseskontrakter og blanket til refusioner

Skema 2022 (forårspraktik 2022) for MAs medlemmer til udbetaling af refusionsgodtgørelse for mejeribrugsstuderende for løn og logi vedr. praktik- og skoleophold (indsendes senest 30. september 2022)

Skema 2022-23 (efterårspraktik 2022) for MAs medlemmer til udbetaling af refusionsgodtgørelse for mejeribrugsstuderende for løn og logi vedr. praktik- og skoleophold (indsendes senest 24. marts 2023)

Ansættelseskontrakt mejeribrugsstuderende - efterårspraktik

Employment contract for student of sciense and technology at internship - in fall

Vejledning: How to read your contract


Til brug herfor kan oplyses, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings CVR-nr. er: 63 46 10 16.

Disponering af fridage og særlig opsparing

Fællesoverenskomsten

Håndværkeroverenskomsten

Seniorordning

Individuel aftale om seniorordning - Fællesoverenskomsten

Individuel aftale om seniorordning - Håndværkeroverenskomsten

Individuel aftale om seniorordning - HK-overenskomsten

Registrering i forbindelse med overenskomststridige arbejdsnedlæggelser

I de tilfælde, hvor der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, vil virksomheden blive anmodet om at registrere hvem, hvor mange og i hvor lang tid arbejdsnedlæggelsen har været. Typisk vil virksomheden kontakte arbejdsgiverforeningen, og vil derefter blive bedt om at registrere ovennævnte. 

Kontakt advokat Birgitte Dember for yderligere information - bdem@di.dk 

Blanketter ved sygdom

"Tro- og loveerklæring"

Sygdom

Virksomheder, der i personalecirkulærer eller på anden vis har orienteret medarbejderne herom, kan i konkrete situationer eller konsekvent ved fravær på grund af sygdom, anvende en "tro- og loveerklæring".
Dokumentation for fravær kan ske ved anvendelse af denne blanket:  Fraværsdokumentation (pdf)  Eller ved at benytte den interaktive version, som kan udfyldes inden udskrivning:  Tro- og loveerklæring (word-fil m. formularfelter)
1., 2. og 3. ledighedsdag
Blanket til dokumentation for ledighed 1. - 3. ledighedsdag:

Ydelser og satser

Samarbejdsnævnet DA-LO nævnet: Honorar for møder i samarbejdsudvalg holdt uden for normal arbejdstid:
Kr. 335,- pr. mødedeltager uanset mødets længde.

Lønskemaer

Lønsatser revideres hvert år med virkning pr. 1. marts.
Endvidere vil der i forbindelse med opgørelse af taktregulering ske eventuelle justeringer pr. 1. oktober.

Nedenstående lønskemaer er gældende pr. 1. marts 2022:

Lønskema I - for mejeripersonale og chauffører

Lønskema II - for kontor- og laboratoriepersonale

Lønskema III - for smede og elektrikere mv.

Lønskema IV - for mejerielever under erhvervsuddannelse som mejerist

Lønskema V - for elever under erhvervsuddannelse til lager og logistik-/lager- og procesoperatør

Lønskema VI - for lærlinge og voksne lærlinge

Sundhed og pension

Sundhed

Alle medarbejdere omfattet af mejeribranchens overenskomster er omfattet af PensionDanmarks Sundhedsordning og ordningen "Hurtig Diagnose".

Læs mere om ordningen her 

Ledere og funktionærer omfattet af overenskomstaftalen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer skal registreres som tilknyttet ordningen ved, at virksomheden tilmelder medarbejderen. Det kan gøres her: www.pension.dk/virksomhed/sundhed. For disse medarbejdere, som ikke er omfattet af pensionsordningen, betaler virksomheden kr. 67,25 pr. måned. Der skal til PensionDanmark indberettes på koden 126.
Læs mere på PensionDanmarks hjemmeside www.pension.dk/virksomhed/sundhed.

Pension

Timelønsansatte og HK-medarbejdere Samtlige timelønsansatte, funktionærlignende ansatte og funktionærer på kontor og laboratorieområdet er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordningen i PensionDanmark.

Det aktuelle samlede pensionsbidrag pr. 1. juli 2012 for alle disse personalegrupper: 12,99%.

Af det samlede pensionsbidrag betaler virksomheden 2/3 og medarbejderen 1/3.

Bemærk 1: At der på Fællesoverenskomsten og Metal/El-overenskomsten skal lægges 0,15% til arbejdsgiverbidraget til sundhedsordningen.

 

Bemærk 2: At der på samtlige områder er undtagelser for seniorer og ansatte i fleksjob (se protokollater om dette i de respektive overenskomster).

Medlemmer af Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer

Arbejdsledere, driftsledere og mejeribestyrere under overenskomsten med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning hos AP Pension.
Pensionsbidraget er for medarbejdere ansat før 1. januar 2014:

 • Alder op til 50 år: 15,00 pct. af lønnen
 • Alder 50 år og over: 18,00 pct. af lønnen

For medarbejdere ansat efter 1. januar 2014:

 • Alder op til 45 år: 12,99 pct. af lønnen
 • Alder fra 45 - 49 år: 15,00 pct. af lønnen
 • Alder 50 år og over: 18,00 pct. af lønnen

I alle tilfælde betaler arbejdsgiveren 2/3 og medarbejderen 1/3 af bidraget

Arbejdsgiver betaler desuden:

1. oktober 2021:

 • 1,7009 pct. af lønnen til forsikringsdækninger - invalidepension 70 pct. af lønnen - dødsfaldsbeløb 150 pct. af årslønnen (éngangsbeløb) - kritisk sygdom 150.000 kr. (éngangsbeløb)

Ikke-medlemmer af Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer

For disse medarbejdere angiver aftalen mellem AP-Pension og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening følgende bidragssatser:

Ansat før 1. januar 2014:

 • Alder op til 50 år: 15,00 pct. af lønnen
 • Alder 50 år og over: 18,00 pct. af lønnen

Ansat efter 1. januar 2014:

 • Alder op til 45 år: 12,99 pct. af lønnen
 • Alder fra 45 - 49 år: 15,00 pct. af lønnen
 • Alder 50 år og over: 18,00 pct. af lønnen

I alle tilfælde betaler arbejdsgiveren 2/3 og medarbejderen 1/3 af bidraget

Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at tilbyde pensionsordningen eller at betale præmien for invalidepension, dødsfaldsdækning og kritisk sygdom, som også kan tilbydes disse medarbejdere til egen betaling.

Barselsudligning

Alle DIs medlemsvirksomheder er omfattet af en udligningsordning således, at medlemsvirksomhederne kan få refunderet hele eller dele af den med graviditet og fødsel forbundne overenskomstbaserede lønudgift. På samme måde dækkes medlemsvirksomhedernes udgifter når en forælder indlægges på hospital sammen med barnet.

Industriens Barselsfond er derfor både en ordning, hvor der udlignes mellem arbejdsgivere i forhold til fordelingen af mænd og kvinder og en ordning, hvor den enkelte arbejdsgiver kan få refunderet en række nærmere definerede udgifter.

Samtlige ansatte på medlemsvirksomheder under Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er omfattet af ordningen, og der opkræves kontingent til ordningen kvartalsvist med forfaldsdatoer:

10. februar 10. maj 10. august 10. november

Der kan søges refusion for medarbejdere, der føder/bliver fædre/adopterer i et omfang, der svarer til de perioder, hvor der, jf. overenskomsternes bestemmelser, skal ydes løn under fravær.

Ansøgningsskema til refusion, informationsmateriale mv. finder du på Industriens Barselsfonds hjemmeside: www.barselsfonden.dk 

Kurser

Kursus i Arbejdsmarkedsforhold afholdes 8. - 9. november 2022 på Comwell Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 28, Brejning. 

Læs mere samt tilmeld på link herunder:

Arbejdsmarkedsforhold

 

Arbejdsmiljøuddannnelsen 

 

 

Hovedaftalen DA-FH

Hovedaftalen:
Hovedaftalen fastlægger de grundlæggende  spilleregler for den overenskomstdækkede del af det danske arbejdsmarked. 

Samarbejdsaftalen:
Samarbejdsaftalen fastlægger de overordnede rammer og regler for samarbejdsrelationerne på den enkelte virksomhed og samarbejdsudvalgenes rolle og funktion. På mejeriområdet er disse rammer yderligere beskrevet i aftalen om Mejeribrugets Samarbejdsforum, som i det daglige administrerer Samarbejdsaftalen på mejeriområdet.

Hovedaftalen

Samarbejdsaftalen

Birgitte Dember

Birgitte Dember

Seniorchefkonsulent, Advokat (L)

Hanne Lindberg Greisen

Hanne Lindberg Greisen

Chefkonsulent, advokat