MR

Kort status på statens brug af konsulenter

En kort status på en rigtig kedelig sag – nemlig regeringens ønske om at spare på brugen af konsulenter i det offentlige.

Det er en sag, hvor vi også i det kommende år vil sætte alle kræfter ind for at afbøde de negative effekter og også arbejde med at styrke den positive fortælling om den værdiskabelse, som konsulenter skaber i både den offentlige og private sektor.

Baggrund:

Nedenstående er baseret på drøftelser med og materiale fra Finansministeriet, KL og Danske Regioner – samt selvfølgelig medlemskredsen.

Besparelsernes omfang og udmøntningen:

Staten skal i 2020 spare 327 mio. kr. på konsulenter, og denne besparelse vokser til 855 mio. kr. i 2023. Det meste af besparelserne kommer som følge af Finanslov 2020 – men også tidligere vedtagne besparelser aftalt med den tidligere regering som følge af seniorpensionsaftalen spiller ind. Besparelserne tages ud af samlede forbrug til managementkonsulenter, it-konsulenter og juridisk bistand i staten. Besparelserne svarer til ca. 6 pct besparelse i 2020 stigende til 15 pct i 2023.  

Vi har haft adgang til at se de konkrete opgørelser over, hvilke områder, der skal spares på. Og det drejer sig generelt om managementrådgiverydelser bredt defineret, dvs. ud over traditionelle ydelser som ledelsesrådgivning og analyser også oplysningskampagner, HR og bodyshopping. It-konsulenter omfatter både rådgivende og udførende it-konsulenter til drift og udvikling, og samtidig ses på alle juridiske ydelser leveret af eksterne advokater.

Finansministeriet har meldt ud, at de i udmøntningen af besparelserne på de enkelte ministerieområder (som netop er meldt ud for 2020) har foretaget en vægtning af forbruget, således at forbruget af managementkonsulenter vægtes højere end forbruget af it-konsulenter og ekstern juridisk bistand. Med andre ord skal vi regne med, at besparelserne ligger relativt tungt på managementrådgiverydelserne.

Besparelsesmålet for Skatteministeriet er reduceret. Vi ved, at Statsrevisorerne er bekymrede og følger dette område intensivt, og de har bedt om et møde med Skats ledelse for at få en redegørelse på dette område i det nye år.

Finansministeriet har til ressortministerierne meldt ud, hvilke besparelser, de skal finde på budgetterne de næste år, men det har ikke været muligt for os at få adgang til de konkret udmeldte besparelser. Så snart vi har dem, vil jeg selvfølgelig sørge for de videreformidles.

Hvad jeg hører fra medlemskredsen:

Jeg hører fra en række medlemmer, at de enkelte ministerier/styrelser reagerer meget forskelligt. Nogle har nærmest lukket helt ned for brug af konsulenter, mens andre blot er lidt forsigtige. Nogle ministerier/styrelser melder om ”konsulentstop” og konsulent”fatwa” fra regeringens side. Jeg har ikke fået indrapporteringer på, at kommuner eller regioner agerer på tilsvarende vis.

Jeg har selvfølgelig meldt dette forvirrede billede ind til Finansministeriet, og sagt at denne enorme usikkerhed er helt uholdbar for medlemmerne. Tilsvarende har jeg gjort opmærksom på, at nogle ministerier/embedsmænd tror, at de skal agere som om, at regeringen har udstukket en konsulent”fatwa”. Meldingen/frustrationen fra vores side er meldt ind på højeste niveau. Jeg ved, at Finansministeriet på møder på tværs af ministerier og generelt i kontakten med de øvrige ministerier udtrykkeligt gør opmærksom på, at der IKKE er konsulentstop eller fatwa – men blot besparelsesmål.

Hvad kommer der til at ske:

Finansministeriet har lovet, at de vil sikre til, at der skabes mere klarhed på tværs af staten. De er derfor i gang med at lave nogle ”retningslinjer” til alle ministerier/styrelser, hvor de vil gøre opmærksom på, at der IKKE er konsulentstop, og at der fortsat vil være brug for konsulenter. Herudover vil retningslinjerne indeholde nogle generelle formuleringer om, hvordan man kan tænke sig om og bidrage til samlet at spare på forbruget. Retningslinjerne skal godkendes af regeringen – men forventes at komme primo januar. FM kender vil Managementrådgivernes friske paradigme på området – så forhåbentlig inspireres de der. Jeg holder mig selvfølgelig til og vender tilbage, når jeg kender indholdet.

Derudover går FM i gang med at analysere til bunds, hvad konsulentforbruget indtil nu har dækket over. Her vil de udvælge nogle case-ministerier. Vi har en del gange gjort dem opmærksom på, at der ligger en masse driftsudgifter m.v. i de opgjorte beløb, som derfor må være alt for højt opgjort. Det vil formentlig komme frem i den forbindelse.

Tilsvarende øvelse går i gang på det kommunale og regionale område – i regi af den arbejdsgruppe mellem staten, KL og Danske Regioner, som er nedsat. Kommissorium for gruppen er ved at blive endelig godkendt i KL og Danske Regioner. Ifølge mine kilder skal arbejdsgruppen: 

  • Afdække mere præcist det reelle omfang af køb af rådgiverydelser (bredt set) i alle tre sektorer
  • Udarbejde fælles anbefalinger vedr. brug af rådgivere
  • Vurdere mulighederne for øget opgaveløsning i interne funktioner (in-soucing)
  • Vurdere om – og hvordan man kan følge op på udviklingen

Jeg forventer, at vi også i dette arbejde kommer til at være i tæt dialog med gruppen. Jeg kan i øvrigt nævne, at vi pt. bidrager med at få talmæssig klarhed over kommunernes brug af rådgivere.

- Henriette Søltoft
Branchedirektør i DI Managementrådgiverne

Relateret indhold