Bliv klogere på beskatning af partnere som erhvervsdrivende eller lønmodtager.

Foto: Skattestyrelsen
13.01.21 MR Nyheder

Beskatning som erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Om evaluering af skattereglerne for, hvornår partnere er erhvervsdrivende eller lønmodtager af Sune Hein Bertelsen, advokat og fagleder for skattejura & international skat i DI.

Vi hører gerne fra dig

Har du oplevet problemer med reglerne, der afgør om partnere beskattes som erhvervsdrivende eller lønmodtagere? Så hører vi meget gerne fra dig på mr@di.dk.

Virksomheder, der har erfaringer med reglerne, som kan være relevante at inddrage i evalueringen, er velkommen til at kontakte Sune Hein Bertelsen i DI’s skattepolitiske afdeling på mail suhb@di.dk eller telefon 3377 3792.

Beskatning som erhvervsdrivende eller lønmodtager

Der gælder forskellige skatteregler for selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere. Selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at drive sin virksomhed via et selskab eller virksomhedsordningen og dermed betale selskabsskat på 22 pct. eller en lignende beskatning i virksomhedsordningen, indtil overskud udloddes og dermed beskattes som kapitalindkomst med 27 pct. op til 46.800 kr. og 42 pct. af kapitalindkomst derover.

Udgangspunktet i Danmark er, at den samlede beskatning af erhvervsdrivende med selskabsskat af indkomsten i virksomheden og kapitalskat på udlodninger er nogenlunde på niveau med beskatning af lønmodtagere. En central forskel er, at erhvervsdrivende har mulighed for at ”spare op” i virksomheden og foretage erhvervsmæssige indkøb og investeringer fra virksomheden.

Praksis indtil 2017

Indtil 2017 blev personer med en ejerandel i partnerdrevne virksomheder organiseret som interessentskab (I/S), kommanditselskab (K/S) eller partnerselskab (P/S) generelt anset for selvstændigt erhvervsdrivende. De nævnte virksomhedsformer er såkaldte skattetransparente, hvor beskatningen sker hos den enkelte deltager. En konkret sag om bindende svar fra Skatterådet i 2015 viste, at der ikke gjaldt klare minimumskrav til ejerandel eller indflydelse i virksomheden.

Nye regler fra 2018

Afgørelsen fra Skatterådet i 2015 førte til en lovændring med virkning fra 2018 om, at deltagelse som ejer i et skattemæssigt transparent selskab i sig selv ikke er tilstrækkeligt til, at deltagerens indkomst fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Med andre ord, at en persons ejerandel i en virksomhed drevet i et interessentskab, kommanditselskab eller partnerselskab ikke nødvendigvis gør personen selv til erhvervsdrivende.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget havde det til formål at sikre, at indkomsten for en lønmodtager, der er ansat i et skattemæssigt transparent selskab ikke alene som følge af selve erhvervelsen af en ejerandel anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke lønindtægt.

Udvikling i praksis

Efter lovændringen skal der fra 2018 foretages en individuel og konkret vurdering af hver enkelt deltagers økonomiske risiko og reelle indflydelse for at afgøre, om den enkelte deltager kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende.

Udgangspunktet er, at den økonomiske risiko skal have et væsentligt omfang, herunder set i forhold til deltagerens løbende vederlag fra virksomheden. Vederlaget til deltageren skal afhænge af overskuddet i virksomheden, ligesom den pågældende skal deltage i eventuelle tab. Hvis deltageren fx er garanteret et minimumsvederlag, taler det imod, at den pågældende anses for selvstændigt erhvervsdrivende.

I forhold til kravet om indflydelse er udgangspunktet, at deltageren skal indtage en position i virksomheden, der indebærer en reel indflydelse på virksomhedens overordnede beslutninger. Det er ikke tilstrækkeligt at se på den enkelte deltagers stemmeret, selv om stemmeandelen forholdsmæssigt svarer til øvrige deltageres stemmeret. Hvis deltageren er underlagt instruktion og tilsyn fra overordnede i virksomheden, herunder fra et højere ledelseslag eller fra selskabets fælles ledelsesorgan, taler det imod, at den pågældende kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende.

Evaluering af reglerne

Under lovforslagets behandling udtrykte DI og andre bekymring for lovforslagets rækkevidde, herunder at lovforslaget, når det udmøntes i praksis, vil kunne medføre, at personer, der må anses som selvstændigt erhvervsdrivende, vil blive beskattet som lønmodtagere.

Det blev derfor politisk aftalt, at Skatteministeriet efter en periode på 3 år fra lovens ikrafttræden foretager en gennemgang af praksis på området, bl.a. baseret på Skatterådets afgørelser om bindende svar, og at Folketingets Skatteudvalg orienteres om resultatet af gennemgangen. Denne evaluering er igangværende.

Vil du vide mere?

Se nærmere om reglerne her i Skatteforvaltningens juridiske vejledning: Afsnit C.C.1.2.4 Selvstændigt erhvervsdrivende ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab

HOLD DIG OPDATERET

Modtag  DI Managementrådgivernes nyhedsbrev og få information om consultingbranchen, seneste nyt fra den politiske scene, analyser, faglig inspiration og relevante arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relateret indhold