Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Sektionens navn er Murersektionen under Dansk Byggeri.

Sektionens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2 Formål
Sektionens formål er:

 • at samle virksomheder, der udøver virksomhed indenfor murer- og betonområdet, herunder virksomheder med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art
 • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt arbejdsretlige forhold
 • at varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til murer- og betonområdets specielle forhold fx prislister/overenskomster og arbejdsmiljø
 • at fremme det kollegiale sammenhold
 • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser.

§ 3 Medlemsforhold
Sektionens medlemsvirksomheder skal være medlem af Dansk Byggeri.

Enhver virksomhed, der beskæftiger sig med forretningsområder inden for de i § 2 nævnte, kan optages i sektionen.

Det er muligt for en medlemsvirksomhed at være medlem af sektionen med en del af virksomheden. Medlemsvirksomheden forpligtes til én gang årligt, til Dansk Byggeri at oplyse om andelen af virksomhedens lønsum, som er tilknyttet Murersektionen.

Som medlem af sektionen kan ligeledes optages landsforeninger inden for de i § 2 nævnte forretningsområder.

Anmodning om optagelse i sektionen rettes skriftligt til Dansk Byggeri.

Optagelse i Murersektionen skal godkendes af Murersektionens bestyrelse. I tilfælde af afslag kan ansøgeren forlange sagen forelagt en generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen kan godtages.

Medlemsvirksomheden repræsenteres i sektionen af personmedlemmer i Dansk Byggeri.

Associerede virksomheder
§ 3a.
Murersektionen kan som associerede virksomheder optage virksomheder, foreninger og sammenslutninger, som ikke er medlem af Dansk Byggeri. Det er en forudsætning for optagelse som associeret virksomhed, at virksomheden m.v. ikke udfører arbejder, der kan sidestilles med arbejder, som naturligt udføres af medlemmer af Dansk Byggeri. Det er endvidere en forudsætning for optagelse som associeret virksomhed, at virksomheden m.v. accepterer de til enhver tid gældende regler for associerede virksomheder til Dansk Byggeri, jf. § 11 i Dansk Byggeris vedtægter.

Associerede virksomheder skal godkendes af Murersektionens bestyrelse. Associerede virksomheder skal tillige godkendes af Dansk Byggeris formandskab.

Repræsentanter for associerede virksomheder har ret til at være til stede, men har hverken tale- eller stemmeret ved Murersektionens generalforsamlinger.

Repræsentanter for associerede virksomheder er ikke valgbare til Murersektionens organer.

Repræsentanter for associerede virksomheder kan deltage i Murersektionens arbejdsgrupper, jf. §13, men kan ikke vælges til eller fungere som gruppeformænd eller suppleanter.

Associerede virksomheder har ingen andel i Murersektionens formue.

Associerede virksomheder betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Ved nyoptagelse betales fuldt eller halvt kontingent, afhængigt af om optagelse har fundet sted i 1. eller 2. halvår.

Associerede virksomheder kan opsige associeringen uden varsel til øjeblikkeligt ophør. Murersektionens bestyrelse kan ligeledes uden varsel og til øjeblikkeligt ophør beslutte at opsige en associeret virksomhed. Opsigelse skal ske skriftligt. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 4 Ophør
Regler vedrørende udmeldelse og ophør følger de regler der gælder for Dansk Byggeri.

Sektionen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter regler fastsat af bestyrelsen og Dansk Byggeri. Medlemskabets ophør - uanset årsagen - medfører ikke, at medlemmet har krav på nogen andel af sektionens formue.

§ 5 Eksklusion
Regler vedrørende eksklusion af sektionen, følger de regler der gælder for Dansk Byggeri.

§ 6 Kontingent
Medlemmet betaler til sektionen et kontingent, som fastsættes på sektionens generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsens opgave er at varetage sektionens interesser.

Bestyrelsen består af formanden og ni øvrige medlemmer.

Formanden vælges på generalforsamlingen. Formanden er på valg hvert andet år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling i sektionen på baggrund af valglister. Sammen med indkaldelsen fremsendes bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsens valgliste). Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt. Det er muligt for medlemmerne af sektionen at fremsende ny kandidatliste til bestyrelsen senest 18 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at fire medlemmer vælges på lige år og fem vælges på ulige år.

På den ordinære generalforsamling vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen. Valg af suppleanter gælder for et år ad gangen.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden indtræder en suppleant for den resterende del af valgperioden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte denne finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsender ønske herom. Formanden leder møderne. I formandens fravær leder næstformanden møderne.

I tilfælde af at formanden får varigt forfald indtræder næstformanden i hans sted frem til første ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen administrerer sektionen og sektionens midler på baggrund af samarbejdsaftale med Dansk Byggeri.

Sektionen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke sektionens medlemmer nogen personlig hæftelse. Ej heller påhviler der Dansk Byggeri nogen hæftelse.

Sektionen tegnes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 8 Spærreregel, aldersgrænse, genvalg, diæter m.v.
En person der vælges til sektionsbestyrelsen, skal være personmedlem af Dansk Byggeri, være erhvervsaktiv, må ikke være ude af rådighed over sit bo.

Genvalg kan finde sted yderligere to valgperioder og efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen yderligere en periode af gangen.

Formandens valgbarhedsperiode berøres ikke af tidligere medlemskab af bestyrelsen.

Honorarer, diæter og regler om refusion af rejseudgifter til medlemmer af sektionens valgte organer fastsættes af generalforsamlingen.

§ 9 Regnskab og revision
Regnskabsåret er kalenderåret.

Opkrævning af kontingent og bogføring foretages af Dansk Byggeri.

Revision af sektionens årsregnskab foretages af Dansk Byggeris revisor.

§ 10 Valg af repræsentanter til sektionens generalforsamling
Repræsentanterne vælges i regionerne eller ved valgmøder i landsforeninger, der er tilknyttet sektionen. Valgmøderne afholdes i 4. kvartal. Valget foretages af de fremmødte personmedlemmer og efter indstilling fra Murersektionens regionsudvalg.

Regionsudvalgenes kandidatlister udsendes senest 21 dage før valgmøderne. Udsendelse kan ske elektronisk. Alternative lister kan indsendes til regionsudvalgene senest 14 dage før valgmøderne og skal herefter senest 7 dage før valgmøderne udsendes til medlemmerne. Kun kandidater, der således er bragt i forslag, kan vælges som repræsentanter. Alternative kandidatlister, hvori en eller flere kandidater er udskiftet, kan ikke afvises af de resterende kandidater.

Fremsendes der ikke alternative valglister, anses kandidaterne på den udsendte valgliste for valgt, og det planlagte valgmøde kan herefter aflyses. Orientering om aflysning af valgmøde, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før den planlagte dato for valgmødet.

Ved sammensætning af kandidatlisterne tildeles hver region forlods 2 repræsentanter og hver landsforening tilknyttet sektionen tildeles forlods 2 repræsentanter.

Sammenlagte regionsudvalg udarbejder alene en kandidatliste for de sammenlagte regioner. En sammenlagt region tildeles forlods to repræsentanter for hver af de oprindelige regioner.

De resterende pladser og efter fradrag af antallet af sektionens bestyrelsesmedlemmer fordeles således (idet ”regioner” ligeledes betegner ”sammenlagte regioner”.

Som fordelingsgrundlag anvendes den del af det samlede kontingent i sektionen, der kan henføres til den enkelte region. Ved denne beregning fordeles medlemsvirksomhedernes sektionskontingent efter den enkelte medlemsvirksomheds regionstilhørsforhold. Hvis en medlemsvirksomhed tilhører flere regioner, fordeles sektionskontingentet procentuelt efter medlemsvirksomhedens valgte regionsfordeling.

I hver kandidatliste skal endvidere angives 2 suppleanter. En suppleant indtræder, hvis en repræsentant vælges til bestyrelsen eller udgår.

Stemmeberettigede ved valg af repræsentanter er de personmedlemmer, som repræsenterer virksomheden ved det pågældende valgmøde. Hvert personmedlem har én stemme. Et personmedlem kan møde ved et andet personmedlem, ifølge skriftlig fuldmagt. Intet personmedlem kan råde over mere end én fuldmagt. Ved beregningen af en virksomheds stemmeberettigede personmedlemmer anvendes virksomhedens procentvise fordeling på Murersektionen i forhold virksomhedens personmedlemmer i Dansk Byggeri. Ved denne beregning afrundes til et helt tal.

Såfremt et antal medlemsvirksomheder, der repræsenterer mindst 20 % af sektionskontingentet i regionen finder, at valget af repræsentanter i en region til sektionens generalforsamling skal lægges ud til skriftlig urafstemning til alle sektionens medlemsvirksomheder i regionen, skal de begære dette skriftligt inden 14 dage efter det ordinære valg. Ved beregningen af de nævnte 20 % af sektionskontingentet i regionen anvendes princippet i fordelingsgrundlaget, nævnt ovenfor. Ved denne urafstemning stemmer medlemsvirksomhederne med vægten af deres sektionskontingent, ligeledes beregnet efter princippet i nævnte fordelingsgrundlag.

Navnene på de repræsentanter, der i regionerne eller landsforeningerne vælges til sektionens generalforsamling, meddeles senest den 1. januar til sektionen.

§ 11 Generalforsamling
Generalforsamlingen er sektionens højeste myndighed.

Alle medlemsvirksomhedernes personmedlemmer har møde- og taleret.

Stemmeret på generalforsamlingen har 100 repræsentanter bestående af den siddende bestyrelse samt de repræsentanter, der er valgt efter reglerne i § 10.

Hver repræsentant ved sektionens generalforsamling har én stemme. En repræsentant kan møde ved en anden repræsentant ifølge skriftlig fuldmagt. Ingen repræsentant kan råde over mere end tre fuldmagter.

Resultatet af forhandlingerne indføres i sektionens forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og dirigenten.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar til 15. april, dog minimum 30 dage forud for repræsentantskabsmødet i Dansk Byggeri.

Indkaldelse til den årlige generalforsamling skal ske med 28 dages varsel til de repræsentanter, der er valgt i regionerne og landsforeningerne under sektionen. Indkaldelse kan ske elektronisk. Her ud over skal der ligeledes ske indkaldelse med 14 dages varsel til sektionens øvrige medlemmer ved bekendtgørelse i Dansk Byggeris medlemsblad.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af repræsentanterne er repræsenteret. Sagerne afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt, ved simpel stemmeflerhed blandt repræsentanterne.

Forslag om vedtægtsændringer eller om, hvorvidt betingelserne for eksklusion af et medlem foreligger, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af repræsentanterne er repræsenteret, og mindst 2/3 af disse stemmer herfor. Eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse.

Er en generalforsamling i relation til vedtægtsændring ikke beslutningsdygtig, skal der indvarsles til en ny, hvor sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

Der skal hengå mindst 14 dage mellem en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, der skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, kan ikke ske samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

På hvert års ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om sektionens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab
 9. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
 10. Fastsættelse af honorarer, diæter og regler for refusion af rejseudgifter.
 11. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 20 % af repræsentanterne forlanger det med skriftlig angivelse af forhandlingsemne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sektionens sekretariat i hænde senest den 1. januar. Forslagene bringes til repræsentanternes kendskab inden generalforsamlingen.

§ 12 Valg af repræsentantskabsmedlemmer til Dansk Byggeri
Repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab vælges på generalforsamlingen i sektionen. Formanden og næstformanden for sektionen er fødte repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab.

Øvrige repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab vælges på baggrund af valglister, som bestyrelsen udsender sammen med indkaldelse til generalforsamlingen i sektionen. Det er muligt for medlemmerne af sektionen at opstille kandidater senest 18 dage før generalforsamlingen.

§ 13 Murersektionens regionsudvalg
De repræsentanter, der vælges til at repræsentere Dansk Byggeris regioners medlemmer inden for Murersektionen ved den årlige generalforsamling, fungerer samtidig som Murersektionens regionsudvalg.

Regionsudvalgene konstituerer sig med en formand, der sammen med sekretariatet for Murersektionen i Dansk Byggeri har ansvaret for at afholde det årlige valg af regionernes repræsentanter til Murersektionens generalforsamling.

Ved sammenlægning af to eller flere af Dansk Byggeris regioner til én ny større region, sammenlægges regionsudvalgene i de berørte regioner til ét regionsudvalg, hvorefter der foretages fælles valg af regionernes repræsentanter, jf. § 10.

Murersektionens regionsudvalg kan ligeledes påtage sig, i samarbejde med sekretariatet for Murersektionen i Dansk Byggeri, at afvikle lokale faglige arrangementer samt repræsenterer Murersektionen i lokale faglige anliggender.

Bestyrelsen for Murersektionen kan tage initiativ til afvikling af formandsmøder, hvor formændene for Murersektionens regionsudvalg og repræsentanter fra landsforeninger knyttet til Murersektionen inviteres.

§ 14 Medlemmernes forpligtelser
Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter og de af sektionen valgte organer trufne beslutninger.

§ 15 Sektionens ophør
Sektionen kan kun opløses, såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret majoritet, som angivet i § 11 vedrørende vedtægtsændringer.

I tilfælde af sektionens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om formuens anvendelse.

§ 16 Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft den 9. marts 2012.
Således vedtaget ved generalforsamlingen den 9. marts 2012.