Indberetning af PCB, bly og asbest

Kopi af alle indberetninger til Arbejdstilsynet vedr. asbestnedrivningsarbejder og alle PCB/bly-arbejder skal anmeldes ved fremsendelse af anmeldelsesblanket til Nedrivning og Miljøsanering v/konsulenten for kontrolordningen.

På grundlag af modtagne indberetninger udvælges tilfældige arbejdspladser til uanmeldte kontrolbesøg. Det tilstræbes at aflægge hver medlemsvirksomhed 3 årlige besøg.

Medlemsvirksomhederne skal orientere deres medarbejdere om kontrollens kompetence vedrørende påtale af konstaterede uregelmæssigheder.

Ved saneringssager, som kræver særlige adgangsforhold f.eks.: nøgler, adgang gennem portvagt, præcisering af arbejdssted i større bebyggelser m.v., skal dette meddeles i forbindelse med fremsendelse af indberetningen og firmaet skal sikre, at kontrol kan udføres uhindret.

Kontrollen omfatter de på enhver tid gældende kontrolskemaer nævnte punkter.

Hvis der på en arbejdsplads konstateres uregelmæssigheder, skal disse forsøges rettet med det samme eller arbejdet skal stoppes. Alle mangler bliver meddelt firmaets projektansvarlige.

Såfremt en medlemsvirksomhed flere gange gribes i overtrædelse af gældende regler bliver dette meddelt foreningens bestyrelse, som derefter tager stilling til sanktioner overfor det pågældende firma

Kontakt:
COWI A/S
Cand.techn.soc., projektleder Henrik Bonnesen
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Århus C
Tlf.: 8739 6600 - direkte 8739 6760
Mobil 2469 6760
Fax 8739 6660
hbo@cowi.dk
http://www.cowi.dk