Optagelse i kontrolordningen

Krav i forbindelse med optagelse

NMK96

NMK96 er en brancheaftale om selektiv nedrivning som den daværende Entreprenørforenings Nedbrydningssektion tilbage i 1996 indgik med det daværende Miljø- og Energiministerium. Aftalen er i dag henvist til i:

Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger (Bekendtgørelse nr. 282 af 18/04/1997)

AT-vejledning D.2.15 – Nedrivning, Februar 2005 (Vejledning nr. 9139 af 01/02/2005)

Aftalen, som er videreført i Dansk Byggeris Nedrivnings- og Miljøsaneringssektion, indeholder en del krav fra sorteringsprocenter til nærmere definition af, hvad der forstås med selektiv nedrivning. Affaldsbekendtgørelsen, som ligger under kravene om genanvendelse og genbrug af byggematerialer, definerer i § 12 stk. 1 affaldshierakiet og i kapitel 10 kravene til kildesortering.

I NMK96 stilles der krav om at entreprenøren udarbejder en kvalitetsplan (§ 9) samt en plan for kontrol og dokumentation (§10).

KSN96

I forbindelse med indgåelsen af NMK96 vedtog sektionen at udarbejde et kvalitetssikringssystem for medlemmerne af sektionen til brug, når de har opgaver der falder ind under NMK96 §1 stk.1-3. KSN96 er en vejledning til virksomheder, der skal udarbejde kvalitets- og kontrolplaner i overensstemmelse med NMK96.

Krav til medlemmer af Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen

I forbindelse med optagelse i Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen gennemføres følgende proces:

  • Virksomhed kontakter Dansk Byggeri, Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen ved Mads P. Gede.
  • Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionens bestyrelse skal herefter godkende, at virksomheden opfylder kravene til optagelse. Herefter bliver virksomheden kontaktet af Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionens kontrollant, som er Henrik Bonnesen fra firmaet COWI.

  • Der afholdes et møde hos virksomheden hvor følgende gennemgås:

1. Erfaring og forståelse af krav til nedrivning og miljøsanering

2. Gennemgang af virksomhedens KS-system (KSN96)

3. Gennemgang af virksomhedens dokumentation for håndtering af affaldsfraktioner

4. Gennemgang af kontrolordning – anmeldelse af sager (anmeldeskema), gennemførelse af kontrolbesøg både på pladser og på kontoret (se kontrolskemaer for nedrivningsopgaver, miljøsanering og kontorbesøg).

  • Efterfølgende igangsætter virksomheden anmeldelse af opgaver. Kontrollanten besøger normalt 1-2 af disse.

  • På baggrund af det indledende møde og besøg på pladsen/pladserne udarbejder Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionens kontrollant en indstilling til bestyrelsen om optagelse i sektionen.