Foto: Colourbox
10.12.20 SBA Nyheder

Ny trepartsaftale om genindførsel af lønkompensationsordningen

På baggrund af nedlukningerne i 69 kommuner er regeringen og arbejdsmarkedets parter den 10. december 2020 blevet enige om at genindføre den midlertidige ordning om lønkompensation.

Som følge af smitteudviklingen er der indført lokale nedlukninger i 69 danske kommuner, som omfatter tvangslukning af kultur og fritidsinstitutioner, restauranter og cafeer mv. i området.

Nedlukningen og restriktionerne medfører derudover også afledte konsekvenser for en række yderligere virksomheder, herunder leverandører til nedlukkede virksomheder.

Genindførsel af den lønkompensationsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er på den baggrund blevet enige om at genindføre den midlertidige lønkompensationsordning for alle danske virksomheder med det formål at undgå opsigelser af medarbejdere samt at hjælpe de berørte virksomheder.

Samme forudsætninger som den gamle ordning

Lønkompensationsordningen vil basere sig på de samme forudsætninger som den tidligere generelle lønkompensationsordning, der fungerede fra og med 9. marts 2020 til og med 29. august 2020.

Dette indebærer, at det er et krav for at få lønkompensation, at virksomheden står over for at skulle varsle opsigelse for mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere.

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke opsigeer medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet medarbejder.

Ændringer i forhold til den gamle ordning

Modsat forårets ordning kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden. Ovennævnte kriterier og vilkår vil, hvor der søges om kompensation for enkelte arbejdssteder, finde anvendelse for det enkelte arbejdssted og ikke virksomheden samlet set.

Genindførelsen af lønkompensationsordningen vil strække sig over juleferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, men det må forventes, at mange ansatte har planlagt ferie eller fridage over juleferien. Det forudsættes at allerede aftalt ferie eller fridage afholdes som planlagt. Virksomhederne vil derfor ikke kunne modtage kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er desuden enige om ikke at gøre brug af ferielovens bestemmelse om varsling ned til 1 dag i forbindelse med modtagelse af lønkompensation, og at ferielovens almindelige regler i øvrigt gør sig gældende.

Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden sidst må have opsagt medarbejdere, fremrykkes til den 9. december. Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før den 7. december.

Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte generelle lønkompensationsordning.

Parterne har taget forbehold for, at ordningen godkendes efter EU’s statsstøtteregler, men det forventes, at en generel ordning vil kunne godkendes.

Ikrafttrædelse

Ordningen vil træde i kraft den 9. december og gælde frem til, at restriktionerne ophører, som på nuværende tidspunkt er 3. januar. Herefter erstattes ordningen af den midlertidige arbejdsfordeling, som arbejdsmarkedets parter har aftalt 27. november, og som gælder hele 2021.

Parterne blev endvidere enige om, at fremrykke ikrafttrædelsen af den midlertidige arbejdsfordeling-ordning hurtigst muligt – svarende til medio december frem for den 1. januar 2021.

Tvangslukkede virksomheder

Lønkompensationsordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, vil dog fortsætte frem til, at forbuddet ophæves.

Læs mere herom i FAQ Lønkompensation for tvangslukkede virksomheder

Relateret indhold