07.02.24 Træsektionen Nyheder

Ny autorisationsordning om asbest på vej

Hvis folketinget senest 1. juli 2024 vedtager et lovforslag som pt. er i høring, indføres der en ny autorisationsordning om asbest.

Vi har fra Træsektionens side arbejdet ihærdigt på at påvirke processen i forhold til det kommende lovforslag, således rammebetingelserne vores medlemmer bliver så agile og praksisnære som over hovedet muligt.

Vores arbejde i den forbindelse har omhandlet at søge indflydelse på valg af autorisationsordning, eller rette i måden hvorpå den skal udmunde sig i praksis, og også hele spektret i forbindelse med uddannelsen på området, som endnu ikke endeligt er afklaret mv.

Nedenfor kan I læse om, hvad vi som byggebranche forventeligt kigger ind i, således vi kan ruste jer til, hvad fremtiden for jer som en part i byggebranchen bliver stillet over for, og hvilken forretningsmulighed, det også kan være.

Vores opfordring til dem af jer, der kan se en forretning i denne kommende autorisationsordning, er, at I og jeres medarbejder bliver tilmeldt de kurser der for nuværende er ledige. Dette, da det er vores vurdering, nu da loven træder i kraft pr 1. jan. 2025, at der bliver rift om de pladser, som måtte være ledige i uddannelsessystemet, hurtig vil blive fyldte.

Det er det fire dages asbestkursus: Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer”. Via linket kan I læse om kurset, mulighederne for støtte, uddannelsessteder og tilmelde dig. 

Inden tilmelding: Tjek med skolen, at deres kursus indeholder udvendige arbejder. Dette, da det ikke er alle skoler, hvor det et tilfældet. 

Hvad betyder den nye autorisationsordning om asbest?

Lovforslaget udmønter dele af en politisk arbejdsmiljøaftale fra 30. marts 2023. Konkret var aftalepartierne blandt andet enige om, at der skal iværksættes en autorisationsordning for asbestarbejde. Dermed indføres et nyt krav om, at nedrivning af asbestholdigt materiale kun må udføres af virksomheder, der er autoriseret hertil af sikkerhedsstyrelsen. Det forventes, at der vil blive fastsat regler om, at f.eks. kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter vil blive friholdt fra krav om autorisation.

Hvad indeholder den nye autorisationsordning om asbest?

Lovforslaget lægger op til, at ordningen skal basere sig på krav til virksomheder, som skal have:

  • Egenkontrol i form af et kvalitetsledelsessystem, som skal være godkendt, og som  løbende vil skulle efterprøves af en uafhængig tredjepartskontrol godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  • Tilknyttet en fagligt ansvarlig, som forventes bl.a. at sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med reglerne i asbestbekendtgørelsen og i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsledelsessystem. Den fagligt ansvarliges opgaver vil ikke ændre arbejdsgiverens pligter i medfør af arbejdsmiljøloven.

Uddannelse

Det foreslås, at der indføres krav om, at alle personer, der udfører asbestarbejde, som kræver autorisation, skal have gennemført den eksisterende arbejdsmiljøfaglige uddannelse af fire dages varighed. I dag er det alene et krav ved arbejde med nedrivning af indvendige asbestmaterialer, som er anvendt som isolering. På den måde sidestilles indvendigt og udvendigt asbestarbejde under en autorisationsordning.

Hvis dine ansatte ikke har den eksisterende arbejdsmiljøfaglige uddannelse, så anbefaler vi dig at overveje, om de skal have uddannelsen, inden autorisationsordningen træder i kraft.

Hvad er uændret?

Autorisationsordningen om asbest har intet med de nuværende regler om asbest i arbejdsmiljø (asbestbekendtgørelsen). En autorisationsordning vil således supplere de gældende arbejdsmiljøregler om asbestarbejde, så udførelse af nedrivning af asbestholdigt materiale bliver forbeholdt virksomheder, der lader sig autorisere og dermed opfylder krav om bl.a. et kvalitetsledelsessystem og en fagligt ansvarlig.

Du kan læse lovforslaget her. Der forventes også kommende bekendtgørelsesændringer, inden ordningen kan træde i kraft.

Kontakt

Træsektionen v. Dan Jensen CH Byg A/S