Certificering

Med DI Byggeris certificeringsordning kan brugerne få vished om, at vikarbureauerne lever op til en række krav. Det gælder eksempelvis gældende overenskomster.

§ 1 Formål:

Certificeringsordningens formål er at give brugervirksomhederne vished for, at et medlem af Byggeriets Vikarbureauer har opnået certificering, der sikrer at medlemmet overholder gældende overenskomster.
Stk. 2: Det er et krav for at blive optaget i Byggeriets Vikarbureauer, at vikarbureauet kan opnår den til en hver tid gældende certificering. Medlemmer tilpligtes at sikre sig, at certificeringen fornyes hvert år senest den 1. marts.

§ 2 Beslutningskompetence:

For at opnå certificering, og fornyelse heraf, skal bestyrelsen have godkendt optagelsen og der skal være betalt kontingent for indeværende foreningsår.

§3 Certifiseringsordningen

Vikarbureauet skal for at opnå certificering, opfylde følgende:
1. Medlemskab: Virksomheden skal for at ansøge om medlemskab allerede have opnået medlemskab af Dansk Byggeri.
2. Vikarbureauet skal indlevere en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen uden anmærkninger. Attesten skal være indhentet senest 6 måneder inden den 1. marts. Vikarbureauet dækker alle omkostninger ved at indhente Serviceattesten.
3. Vikarbureauet skal indsende en tro-og-love erklæring, underskrevet af vikarbureauets tegningsberettigede ledelse, der attesterer, at vikarbureauet overholder samtlige vilkår om autorisation. Tro-og-love erklæringen skal også omfatte eventuelle underleverandører, der løser vikaropgaver på vegne af vikarbureauet
4. I tilfælde af, at vikarbureauet ikke er registreret med branchekoden for vikarbureauer i CVR, skal der fremsendes dokumentation for, at vikarbureauet har haft vikaraktivitet i selskabet i mindst to år. Dette kan dokumenteres med vikaransættelseskontrakter, vikarkontrakter med brugervirksomheder eller vikarfakturaer til brugervirksomheder. Opfylder et vikarbureauet ikke betingelserne for optagelse, afvises ansøgningen.

§ 4 Medlemskabet

Det er en forudsætning for opretholdelse af certificeringen og fornyelse af certifikatet, at vikarbureauet
1) Overholder de til enhver tid gældende overenskomster
2) Overholde lovgivning: Medlemmer af brancheforeningen skal som en naturlig forudsætning overholde gældende lovgivning i Danmark.
3) Hvert år inden den 1. marts indlevere en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen uden anmærkninger. Attesten skal være indhentet senest 6 måneder inden den 1. marts. Vikarbureauet dækker alle omkostninger ved at indhente Serviceattesten.
4) Hvert år senest den 1. marts indleverer en tro-og-love erklæring, underskrevet af vikarbureauets tegningsberettigede ledelse, der attesterer, at vikarbureauet overholder samtlige vilkår om autorisation. Tro-og-love erklæringen skal også omfatte eventuelle underleverandører, der løser vikaropgaver på vegne af vikarbureauet

§ 5 Klager

Klageberettiget:
Alle kan indbringe en klage til Byggeriets Vikarbureauer eller evt. certificeringsnævn om, at et medlem ikke overholder betingelserne for autorisation. Det kan f.eks. være brugervirksomheder, vikarer, konkurrerende vikarbureauer, fagforeninger og myndighederne.

Stk. 2. Formkrav:
En klage skal indeholde en angivelse af, hvilke betingelser for autorisation som det pågældende medlem ikke overholder. For at klagen kan behandles skal klageren dokumentere – eller på anden måde sandsynliggøre – at der har fundet en overtrædelse sted af betingelserne for autorisation.

Stk. 3.Høringsret:
Inden bestyrelsen kan behandle en klage skal indklagede have en mulighed for at kommentere klagen og eventuelt sende en skriftlig redegørelse og dokumentation. Indklagede har ret til at se klagen og få information om, hvem der er klager. Indklagede har ret til minimum 14 dages frist til at fremsende kommentarer eller redegørelse og dokumentation til klagen.

Stk. 4 Pligt til belysning af sagen:
Et indklagede er forpligtet til at fremlægge den dokumentation, som autorisationsnævnet finder nødvendig, samt i øvrigt bidrage til belysning af sagen. Indklagede dækker alle rimelige omkostninger til dokumentation. Autorisationsnævnet kan pålægge både indklagede og klageren at være fysisk til stede i forbindelse med autorisationsnævnets behandling af klagen.

§ 6 sanktioner for overtrædelse af certificeringsregler

Manglende opfyldelse af certificeringsbetingelserne, medfører at bestyrelsen kan træffe beslutning om, at allerede autoriserede medlemmer mister deres certificering.