Pension

Når jeres medarbejdere bliver omfattet af overenskomst, får de ret til pension, og de skal som udgangspunkt omfattes af en arbejdsmarkedspension.

Industriens Overenskomst

På Industriens Overenskomst hedder arbejdsmarkedspensionen Industriens Pension, og den er som udgangspunkt obligatorisk for alle medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.

Se dog nedenfor om mulighed for videreførelse af eksisterende firmapensionsordning i forbindelse med indmeldelse i DI.

Industriens Funktionæroverenskomst

På Industriens Funktionæroverenskomst hedder arbejdsmarkedspensionen PFF (Pension for Funktionærer).

PFF er ikke obligatorisk på samme måde som Industriens Pension, idet Industriens Funktionæroverenskomst gør det muligt at bruge en almindelig firmapensionsordning i stedet for PFF. Det kræver dog, at firmapensionsordningen overholder visse krav, ligesom der er en særlig procedure for overgang til firmapensionsordning. Begge dele beskrives i Industriens Funktionæroverenskomst § 8.

Muligheden for at bruge en almindelig firmapensionsordning for jeres overenskomstdækkede funktionærer betyder, at alle funktionærer i jeres virksomhed kan være omfattet af samme firmapensionsordning.

I vil allerede i forbindelse med indmeldelsen kunne aftale, at I viderefører jeres eksisterende firmapensionsordning for funktionærer omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Læs mere om proceduren nedenfor.

Pensionsbidraget

På både Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst er pensionsbidraget samlet 12 pct. Heraf betaler virksomheden 8 pct. og medarbejderen 4 pct.

Både I og medarbejderen kan forhøje jeres pensionsbidrag, hvis I ønsker det.

Pensionsbidragene beregnes af medarbejdernes løn.

Læs mere om, hvilke løndele, der indgår i beregningen, i vejledningen om arbejdsmarkedspension i Industriens Pension

Optrapning af pensionsbidrag og videreførelse af firmapensionsordning ved indmeldelse

Videreførelse af eksisterende firmapensionsordning

I skal indbetale de overenskomstdækkede medarbejders pension til Industriens Pension for medarbejdere på Industriens Overenskomst og til PFF for medarbejdere på Industriens Funktionæroverenskomst.

I forbindelse med indmeldelsen i DI har I mulighed for at videreføre jeres eksisterende firmapensionsordning, hvis den som minimum overholder kravene i pensionsbestemmelserne i de to overenskomster.

På Industriens Overenskomst er det yderligere et krav, at  

  • Den samlede indbetalingsprocent er minimum 12 pct, og at virksomheden som minimum betaler de 8 pct. heraf. Betaler I mindre end det, kan I ikke videreføre jeres eksisterende firmapensionsordning for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst.
  • I skal have indbetalt til den videreførte firmapensionsordning i minimum 3 år. Det er altså ikke nok at virksomheden har haft en firmapensionsordning, hvis I har skiftet leverandør inden for de seneste tre år
  • I kan kun videreføre den eksisterende firmapensionsordning, for de medarbejdere, der var ansat inden indmeldelsen i DI. Alle medarbejdere, der bliver ansat på Industriens Overenskomst efter tidspunktet for indmeldelse, skal have deres pension indbetalt til Industriens Pension.

Mulighed for at optrappe pensionsbidrag gradvist

Pensionsbidraget i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst er samlet 12 pct., heraf er de 8 pct. jeres bidrag, og de 4 pct. er medarbejderens bidrag.

Hvis I før indmeldelsen i DI enten ikke betalte pension til jeres medarbejdere eller betalte et lavere bidrag end angivet ovenfor, kan I få en optrapningsordning på pension over en fireårig periode.

Hvis I slet ikke indbetalte til pension forud for indmeldelse, vil optrapningsprocenterne være:

Pensionsbidrag

Virksomhed

Medarbejder

År 1  

 1,6 pct.

 0,8 pct.

År 2

 3,2 pct.

  1,6 pct.

År 3

  4,8 pct.

  2,4 pct.

År 4

 6,4 pct.

  3,2 pct.

Efter 4 år (fuldt bidrag)

8 pct.

4 pct.

Hvis I betaler pension, men bidraget blot er lavere end satserne i overenskomsterne, bliver I omfattet af optrapningsordningen, når optrapningens satser indhenter jeres tidligere bidrag.

Eksempel

En virksomhed betaler 3 pct. i pensionsbidrag, og medarbejderne betaler 2 pct. i pensionsbidrag.

Her vil virksomheden og medarbejderne skulle fortsætte den nuværende indbetaling det første år.

I år to stiger virksomhedens pensionsbidrag med 0,2 pct. til 3,2 pct. efter optrapningsordningen.

Optrapning af pension på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst foregår på samme måde.

Der er dog den forskel, at I kan vælge at optrappe pension på Industriens Funktionæroverenskomst i jeres eksisterende firmapensionsordning, mens I altid skal optrappe pension på Industriens Overenskomst i Industriens Pension.

Kræver aftale

I skal indgå aftale med DI ved indmeldelsen for at videreføre en eksisterende firmapensionsordning og for at optrappe pensionsbidraget gradvist. DI skal sende aftalerne til CO-industri.

Praktisk information

Betaling af pension er et af de emner, I skal drøfte med DI.

Inden samtalen er det en god idé, at I får overblik over, hvor meget I betaler i pension i dag, og hvor I betaler det til.

Hvis I har en firmapensionsordning er det en god idé at finde ordningen frem og tjekke, hvor gammel den er.

Hvis I efter indmeldelsen i DI har spørgsmål  om den praktiske del af indberetning og indbetaling af pension, skal I kontakte jeres pensionsselskab.

Læs mere om pension

Klik her

Relateret indhold