OPS Analyser

Den private hjemmehjælp vælges til over tid

Trods tidligere undersøgelser har vist et manglende kendskab til det frie valg af leverandør på hjemmeplejeområdet, skifter flere og flere ældre over tid den kommunale leverandør af hjemmehjælp ud med en privat leverandør.

Private leverandører vælges i højere grad til, når borgere skal vælge mellem det kommunale og private tilbud. Når borgerne som førstegangsvisiterede vælger mellem privat og kommunalt tilbud, vælger lidt over hver femte borger en privat leverandør. Men ses der på den samlede gruppe af borgere, der modtager privat hjemmehjælp, er antallet af borgere, der benytter privat leverandør, over 35 pct. i 2018.

Ovenstående figur viser også, at den samlede andel af borgere med privat hjemmehjælp er steget fra 2010 til 2018, fra 31,4 pct. i 2010 og til 35,6 i 2018 – en stigning på 4,2 procentpoint.

Borgeren bosat i hovedstadskommunerne topper inden for såvel andel af borgere, der starter med en privat leverandør og den samlede andel. Modsat har de nordjyske kommuner inden for begge ovenstående grupper den laveste andel sammenlignet med de andre regioner. Førstegangsvisiterede borgere i hovedstadskommunerne vælger i næsten hver tredje en privat leverandør, og den samlede andel var i 2018 tæt på 50 pct. Modsat vælger ikke engang hver femte førstegangsvisiteret borger i de nordjyske kommuner en privat leverandør. Mens den samlede andel af borgere med privat hjemmehjælp er tæt på 30 pct.

Hovedstadskommunerne har oplevet en stigning i den samlede andel, og de førstegangsvisiterede, der vælger en privat leverandør. Knap hver femte førstegangsvisiterede borger valgte i 2018 en privat leverandør, hvilket svarer til en stigning på 2,8 procentpoint. Det er den højeste andel målt i perioden, mens den samlede andel var næsten 48 pct – altså tæt på hver anden. Andelen af ældre, der har valgt at få praktisk hjælp eller personlig pleje fra en privat leverandør er dermed meget tæt på andelen fra rekordåret 2012. De ældre i hovedstadskommunerne vælger altså i stigende omfang de private alternativer til.

De visiterede borgere i Region Sjælland har i stigende grad valgt en privat leverandør til levering af hjemmehjælpsopgaver. Konkret var der en stigning på over 2 procentpoint i antallet af førstegangsvisiterede, der valgte en privat leverandør i 2018 ift. andelen i 2017. I
2018 valgte over hver femte førstegangsvisiteret borger en privat leverandør – den højeste andel i hele perioden. Den samlede andel af borgere, der har en privat leverandør er steget til knap 33 pct.

For borgere i Syddanmark har andelen af førstegangsvisiterede, som har privat leverandør faldet ligesom er det tilfældet for den samlede andel af de visiterede, der vælger en privat leverandør. Dermed er udviklignen den modsatte af tendensen for de sjællandske borgere og borgerne bosiddende i hovedstadskommunerne. Her er andelen for begge grupper er stigende.

De borgere, som er bosiddende i de midtjyske kommuner og er før-stegangsvisiteret til hjemmehjælp, har i stigende grad valgt en privat leverandør. I 2018 valgte knap hver femte førstegangsvisiteret bor-ger en privat leverandør til hjemmehjælp. Det er en stigning fra de lave niveauer i 2015 og 2016. Den samlede andel af borgere, der har privat hjemmehjælp, ligger nu omkring de 30 pct., og ligger på no-genlunde samme niveau som i 2017.

Vendes blikket mod borgerne i de nordjyske kommuner er der et mindre fald i andelen af førstegangsvisiterede, der vælger et privat alternativ, mens den samlede andel af borgere med privat hjemme-hjælp er steget en smule fra 29,3 pct. i 2017 til 29,7 pct. i 2018.

Generelt vælger borgerne på tværs af regionerne de private leveran-dører over tid. Andelen af førstegangsvisiterede på landsplan steget med 0,2 procenpoint siden 2016, mens den samlede andel er steget med 4,2 procentpoint. Det dækker dog over regionale forskelle. Eksempelvis vælger færre førstegangsvisiterede borgere i Region Nordjylland og Region Syddanmark privat hjemmehjælp. Mens den samlede andel af borgere, der benytter en privat leverandør i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Metode

Data over markedsandele er indhentet fra Danmarks Statistik. Oplysninger om den samlede markedsandel er fra statistikken AED12, hvor der er information om andelen af borgere, der benytter en privat leverandør efter SEL §83. Modtagere, der vælger privat hjemmehjælp, angives i pct. i forhold til alle modtagere. Hvis personen både modtager privat og kommunal hjælp, tælles borgeren med under privat hjemmehjælp.
Statistikken for markedsandelene ved førstegangsvisiterede borgere hedder AED13. Førstegangsvisiterede, der vælger privat hjemmehjælp, angives som andel i pct. i forhold til alle førstegangsvisiterede. Hvis personen både modtager privat og kommunal hjælp, tælles borgeren med under privat hjemmehjælp.

 

Denne analyse blev bragt i Altinget den 12. december 2019. Du kan læse den her.

Jeppe Kramer
Skrevet af:

Jeppe Kramer