OPS Analyser

Spændet mellem mænd og kvinders valg af privat leverandør er det laveste i 10 år

Kvinder vælger stadigvæk i højere grad end mænd privat leverandør af hjemmehjælp – også på tværs af aldersgrupper. Men forskellene mænd og kvinder imellem var i 2019 det laveste i 10 år.

Inden for hjemmehjælpsydelser har ældre borgere mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører. Kvinder vælger konsekvent i højere grad privat leverandør end mænd, men forskellen er nu det laveste i ti år.

I 2010 var differencen mellem mænd og kvinders brug af privat hjemmehjælpsleverandør lidt over 9 pct.-point. Og denne tendens var stigende til 2014, hvor forskellen var næsten 10 pct.-point. Siden har forskellen været faldende og i 2019 var forskellen mellem kvinder og mænds brug af privat hjemmehjælpsleverandør knap 8 pct.-point.

Faldet i forskellen mellem mænd og kvinders brug af private leverandører inden for hjemmehjælpsområdet eksisterer på tværs af landet. Kun blandt de nordjyske kommuner har der været en stigning i forskellen mellem mænd og kvinders brug af privat leverandør til hjemmehjælpsydelser i observationsperioden.

Det største fald med udgangspunkt i 2010 er i de kommuner, som ligger i Region Hovedstaden. Her er differencen faldet med 5 procentpoint. Mens faldet mellem 2018 og 2019 er størst i de sjællandske kommuner, hvor forskellen mellem andelen af mænd og kvinder, som vælger privat leverandør til hjemmehjælpsydelser er faldet med 2,1 pct.-point fra 9,7 til 7,6 pct.-point.

Selvom forskellene mellem mænd og kvinders brug af privat leverandør er mindsket – og det laveste i observationsperioden, er det dog i høj grad kvinderne, der umiddelbart ser ud til at vælge en privat leverandør relativt til mændene.1

I 2019 valgte 39 pct. af kvinderne, som var visiterede til hjemmehjælpsydelser, en privat leverandør. For mændene var det 31 pct. Fælles er dog, at der er tale om en stigning fra 2018, hvor henholdsvis 30 pct. af mændene og 38 pct. af kvinderne visiteret til hjemmehjælp valgte en privat leverandør.2

Vendes blikket mod aldersgrupperne, gentages mønsteret. Kvinderne vælger konsekvent i højere grad privat leverandører relativt til mænd i samme aldersgruppe. Differencen er dog varierende. Forskellene mellem mænd og kvinders brug af private leverandører til hjemmehjælpsydelser er lavest for de 67-69-årige (6,9 procentpoint) og størst i aldersgruppen 75-79 år (9,1 procentpoint).

Forskellen er særlig stor for de 70-74 og 75-79-årige (henholdsvis 9 og 9,1 procentpoint). Mens det for de ældste ældre forholder sig anderledes. Her er forskellen mellem andelene af mænd, der benytter privat leverandør relativt til kvinderne mindre (8 procentpoint for de 85-89-årige og 6,8 procentpoint for de borgere på 90 år eller derover).

Metode

Data til analysen er hentet fra Danmarks Statistik. Der er benyttet data fra tabellen AED(12) - Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør. Andelene er beregnet ud fra borgerens hjælp i alt.

Noter

  1. Samme tendens er observeret i tidligere DI-analyser. Se eksempelvis DI (2018). Kvinder vælger i højere grad end mænd privat leverandør af hjemmehjælp.
  2. I 2019 var det samlet over 60.600 ældre, som valgte en privat leverandør til hjemmehjælpsydelser. (DI, 2020. Højeste antal borgere i fem år har benyttet en privat leverandør på hjemmehjælpsområdet.)

Relateret