OPS Analyser

7 ud af 10 kommuner informerer ikke familier om rettigheder ved frit valg af daginstitution

Der findes private dagtilbud i næsten alle kommuner. Men det er langt fra i alle kommuner, at familierne får information om muligheden for at vælge en privat børnehave eller vuggestue i stedet for den kommunale.

Mangel på information om valgmuligheder, vilkår og rettigheder svækker forældres mulighed for at vælge den leverandør af dagtilbud, som bedst matcher deres behov. Der er eksempelvis kun 24 kommuner, der beskriver hvilke vilkår, der gælder for familierne, hvis de ønsker at benytte en privat leverandør af dagtilbud.

Udover vejledning i rettigheder er der i nærværende analyse opstillet tre indikatorer for kommunernes informationsniveau om frit valg af leverandør af dagtilbud, jf. tabellen herunder. Tilsammen giver de fire kriterier et billede af kommunernes overordnede evner til at tilvejebringe et informeret grundlag til forældrene om frit valg af dagtilbud.1

Kommunernes information til familierne om deres valgmuligheder, vilkår og rettigheder ved valg af dagtilbud er generelt begrænset. Langt de fleste kommuner oplyser ikke om retten til frit at kunne vælge blandt de godkendte leverandører, herunder de private. De kommuner, der oplyser om frit valg, er generelt implicitte i deres informering om gældende vilkår, ved eksempelvis kun at informere om vilkårene ved at opliste de private dagtilbud som en mulighed under kommunens tilbud om børnepasning. Desuden er det kun én af de kommuner, der oplyser om det frie valg, der eksplicit informerer om, at private leverandører skal leve op til samme kvalitetsstandarder som kommunens dagtilbud.

Herudover har langt størstedelen af kommunerne ikke opgjort en samlet liste over hvilke godkendte leverandører, borgerne kan vælge imellem.2 Under en tredjedel af kommunerne vejleder således borgerne i deres valgmuligheder i forbindelse med frit valg af dagtilbud.

Andelen af kommuner, der har offentliggjort en forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet, er også lavt. Kun tre kommuner har offentliggjort en forældretilfredshedsundersøgelse, der i) omfatter både de kommunale og private tilbud, og ii) er gennemført indenfor de seneste to år. Dette begrænser familiernes mulighed for at vælge den leverandør, der matcher deres behov.

Samlet set viser opgørelsen, at informationsniveauet er meget lavt. Særligt på indikatorerne for informering om rettigheder i forbindelse med leverandørvalg samt forældretilfredsheden på tværs er leverandører, scorer kommunerne lavt. Relativt klarer kommunerne sig bedre hvad angår oplistningen af valgmuligheder samt opdatering af informationerne på hjemmesiden.

Knap 75 pct. af kommunerne ligger i den laveste ende af skalaen med en score på mellem 0 og 1, mens ingen kommuner lever op til samtlige kriterier for at opnå den maksimale score på 6.

Ser man på den geografiske fordeling af kommunernes informationsniveau, er det kommunerne i Region Midtjylland og Region Sjælland der har det højeste informationsniveau på tværs af regionerne. Kommunerne i disse områder har et gennemsnitligt informationsniveau på henholdsvis 1,3 og 1,4. Det er dog stadig et lavt niveau.3

Metode

Til denne analyse er udvalgt fire indikatorer, der tilsammen skal give et billede på, hvorvidt og i hvilken udstrækning den enkelte kommune stiller tilstrækkelig information  til rådighed for forældre, således at der kan træffes et informeret frit valg af dagtilbudsleverandør.

Indikatorerne er udvalgt på en måde, der i størst muligt omfang forsøger at indkapsle de forskellige dimensioner i begrebet informationsniveau.

For hvert overordnet parameter angives den mulige variation i pointtildelingen ift. kodning af de enkelte indikatorer. For to ud af fire indikatorer tages der blot udgangspunkt i en binær konstatering, mens der for indikatorerne vedr. vejledning i rettigheder samt  brugertilfredshed  tildeles 1-2 point afhængigt af opfyldelse af kriterierne for tillægspoint. Kodningen er foretaget i februar og marts 2021.

Empirisk grundlag
Vurderingen af kommunernes vejledende informationsniveau vedr. valg af dagtilbud tager udgangspunkt i kommunernes underside vedr. børnepasning på deres hjemmeside. I tilfælde af at private dagtilbud ikke fremgik af kommunens hjemmeside, er der foretaget en generel søgning på private institutioner i den pågældende kommuner. De kommuner, hvor det ikke var muligt at identificere private dagtilbud, er udeladt af analysen, da indikatorerne for informationsniveauet vedrørende frit valg af leverandør forudsætter tilstedeværelsen af både offentlige og privat tilbud i kommunen. Omvendt er de kommuner, hvor der eksisterer private leverandører, men disse ikke fremgår af kommunens hjemmeside, fortsat inkluderet i analysen.

Endelig er eventuelle forældretilfredshedsundersøgelser undersøgt ved at søge kommunernes øvrige hjemmeside i tilfælde af, at disse ikke fremgår af undersiden vedrørende børnepasning.

Analysen er omtalt i magasinet Børns Hverdag d. 25. oktober 2021 (s. 28-29). Læs det her

Noter

  1. Se analysens metodeafsnit for en uddybning af valget af indikatorer samt kodningen.
  2. Ved samlet liste forstås også kort der indeholder samtlige dagtilbud, herunder private.
  3. For en grafisk visualisering af det geografiske informationsniveau henvises til analysens bilag (følg linket i boksen til højre)
  4. Hvis kommunerne i stedet har opgjort et kort, hvoraf både kommunale og private dagtilbud fremgår, tildeles kommunen scoren ”1”.
  5. Hvis ikke det fremgår af hjemmesiden, hvornår oplysningerne sidst er opdaterede, tildeles scoren ”0”.
Maria Rolighed Thyme
Peter Thingholm Kristoffersen
Skrevet af:

Maria Rolighed Thyme Peter Thingholm Kristoffersen

Relateret indhold