OPS Analyser

Kommunalpolitikerne er enige: Klart potentiale for optimering af driften

En ny rundspørge fra DI blandt landets kommunalpolitikere viser, at næsten ni ud af ti ser muligheder for at optimere driften af deres kommune. Et stort flertal mener samtidig, at et styrket offentlig-privat samarbejde er ét af de værktøjer, der kan sikre optimering og kvalitetsudvikling i den kommunale opgavevaretagelse.

Partier fra både rød og blå blok er overvejende enige om, at der fortsat er mulighed for at optimere driften i deres kommune. Det gælder for knap otte ud ti adspurgte fra røde partier og mere end 90 pct. af de blå kommunalpolitikere.

Langt størstedelen af de adspurgte kommunalpolitikere er ligeledes enige om, at et styrket samarbejde med private virksomheder er et af de centrale værktøjer, der kan løfte kvaliteten i de kommunale opgaver.

Således erklærer hele 88 pct. af de adspurgte kommunalpolitikere sig enten i nogen, i høj eller i meget høj grad enige i, at et styrket samarbejde med private virksomheder kan være med til at optimere og kvalitetsudvikle kommunernes opgavevaretagelse. Omvendt er det blot 10 pct., der i lav grad eller slet ikke ser et potentiale ved et styrket offentlig-privat samarbejde.

Såfremt kommunalpolitikerne gør ord til handling, kan det forventes, at det seneste års positive udvikling i omfanget af offentlig-privat samarbejde fortsættes.

For første gang siden 2017 er indikatoren for inddragelsen af private leverandører til kommunernes opgavevaretagelse nemlig steget i 20211. De nye kommunalpolitikeres udsagn vidner således om en villighed til at fortsætte udviklingen.  

Gevinsterne ved konkurrenceudsættelse på tekniske områder som vej- og parkog serviceområdet er veldokumenterede3, og kommunalpolitikerne er ligeledes enige om, at potentialet på disse områder er særligt stort.

Mere end tre ud af fire kommunalpolitikere erklærer sig nemlig enige i, at private leverandører kan være med til at optimere og kvalitetsudvikle kommunernes opgavevaretagelse på disse områder. Omvendt er der generelt færre kommunalpolitikere, der ser et stort potentiale for offentlig-privat samarbejde om sociale opgaver.

En DI-rundspørge blandt kommunernes indkøbschefer viser imidlertid, at en oplagt udbudsegnet opgave som rengøring af de kommunale bygninger og institutioner i mange tilfælde slet ikke eller kun delvist er konkurrenceudsat.

Kun 16 pct. af kommunerne har eksempelvis konkurrenceudsat alle rengøringsopgaverne på plejecentre og andre botilbud, mens det er tilfældet i 39 pct. af kommunerne, når det gælder de kommunale sundhedstilbud. Rengøringen af administrative bygninger samt skoler og daginstitutioner løses langt oftere vha. offentlig-privat samarbejde. I disse tilfælde er det dog fortsat omtrent en tredjedel af opgaverne, der slet ikke er konkurrenceudsat i dag.

Dermed har kommunerne altså gode muligheder for at tage initiativ til at styrke samarbejdet med private leverandører på et konkret udbudsegnet opgaveområde som rengøring.  

Mere end 40 pct. af lokalpolitikerne svarer i den forbindelse, at de enten i høj eller meget høj grad mener, at netop deres kommune bør igangsætte nye udbud i løbet af 2022, så flere opgaver bliver løst i samarbejde med virksomhederne. Til sammenligning er det kun omkring 25 pct., der har den modsatte holdning.

Metode

DI gennemførte i marts 2022 en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommunalpolitikere.  776 kommunalpolitikere svarede på hele spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 32 pct., imens 237 kommunalpolitikere svarede på en delmængde af spørgeskemaet – svarende til en svarprocent på i alt 41,5 pct.

På baggrund af en sammenligning af den partipolitiske fordeling af respondenter og resultatet af det seneste kommunalvalg i 2021 vurderes spørgeskemaundersøgelsen at være tilnærmelsesvist repræsentativ mht. politisk observans.  Nedenfor ses stemmefordelingen ved KV21 og respondenterne ved DI’s kommunalpolitikerundersøgelse.

Parti

Fordelingen ved KV21

Fordeling i undersøgelsen

Socialdemokratiet

28,4%

29,4%

Venstre

21,2%

24,6%

Konservative

15,2%

18,9%

SF

7,6%

7,8%

Enhedslisten

7,3%

4,5%

Radikale Venstre

5,6%

3,4%

Dansk Folkeparti

4,1%

3%

Nye Borgerlige

3,6%

2,9%

Liberal Alliance

1,4%

0,4%

Kristendemokraterne

0,8%

0,3%

Alternativet

0,7%

0,4%

Øvrige

3,9%

4,5%

Analysen er omtalt i OPS-Indsigt d. 10. juli 2022. Læs artiklen her

Noter

  1. DI Analyse (2022). Første gang i 3 år: Fremgang i det offentlig-private samarbejde i kommunerne.
  2. DI Analyse (2022). Øget offentlig-privat samarbejde om vej og park kan frigive op mod 500 mio. kr. i kommunerne.
  3. Se fx Houlberg, K. & Petersen, O.H. (2015). Økonomiske effekter af konkurrenceudsættelse på det kommunale vejområde.

Relateret indhold