Offentlig-privat innovation

Find de seneste nyheder, analyser og gode eksempler på, hvordan virksomhedernes innovative teknologier og løsninger kan løfte kvaliteten i den offentlige sektor.

De offentlige indkøbsmuskler rummer et massivt innovationspotentiale

Der er brug for nytænkning, hvis vi skal løse store samfundsudfordringer om fremtidssikring af velfærden eller den grønne omstilling. Og al erfaring viser, at de stærkeste innovative løsninger på den offentlige sektors udfordringer kommer i spil via et tæt samarbejde med private virksomheder.

Jacob Scharff, Branchedirektør

 

 

 

 1. 0

  Velfærdsteknologi

  Øget brug af ny teknologi kan frigive tid og ressourcer hos velfærdens kernetropper

  Plejecenter tager velfærdsteknologi til sig

  Plejecenteret Marienlund i Silkeborg samarbejder med private leverandører af velfærdsteknologi om at frigive hænder til pleje, styrke livskvaliteten for beboerne og øge sikkerheden. Marienlund har installeret både indendørs og udendørs demenssikring. Plejecenteret er blandt andet udstyret med en såkaldt ”demensring”, som er udviklet af virksomheden Tunstall A/S. Demensringen registrerer, når en borger bevæger sig udenfor et afgrænset område og giver personalet besked herom på deres telefon. Derudover alarmeres personalet af sensorer installeret på badeværelset, hvis en beboer ikke vender tilbage efter et toiletbesøg. Virksomheden Guldmann har også specialiseret sig i at levere velfærdsteknologi - særligt loftliftsystemer. Alle lejligheder på Marienlund Plejecenter er netop udstyret med moderne loftlifte fra Guldmann, der omfatter et gennemgående og rumdækkende skinnesystem mellem soveområdet og badeværelset. Det sikrer optimale betingelser for løft og forflytning af beboere.

  Intelligent ble frigiver hænder til pleje i Aabenraa Kommune

  Aabenraa Kommune samarbejder med den private virksomhed ABENA, som har udviklet en intelligent ble, der både frigiver hænder til pleje og styrker livskvaliteten for demente og inkontinente. Den intelligente ble sparer personalet tid og hænder, da risikoen for lækage minimeres, hvorfor et lagen- og sengeskift undgås. Beboerne får desuden bedre pleje, da de slipper for at ligge i en våd seng. Herved frigives tid og hænder, som kan bruges på mere borgernær pleje og omsorg.

  Robotter er trukket i hospitalstøj og bringer ud

  Servicerobotter kan gøre hverdagen lettere for medarbejdere i velfærden. Mobile robotter fra Mobile Industrial Robots (MiR) kører bl.a. rundt med sterile instrumenter, sengetøj og mad på Sjællands Universitetshospital. Det har frigivet værdifulde personaleressourcer, der før blev brugt på transport, samt kostbare kvadratmeter, der før blev brugt til depotrum. På plejecentret Engparken i Ikast-Brande Kommune er det ”Roberta” fra MiR, der sparer personalet tid, skridt og tunge løft ved at køre rundt og hente affald. Det betyder, at SOSU-medarbejderne kan være mere nærværende over for de ældre. Læs mere her.

  Automatisering af arbejdsgange frigiver mere end 50.000 timer til medarbejderne

  Automatisering rummer store potentialer for at skabe større råderum i velfærden, men det kan være svært at skalere. Region Midtjylland har derfor samarbejdet med eksterne rådgivere fra Devoteam om at sætte større fokus på området og få oprettet et centralt kompetencecenter, der har fået til formål at automatisere en lang række gentagne, manuelle arbejdsgange. Ved hjælp af Robot Process Automation-teknologi er mere end 80 arbejdsprocesser nu blevet automatiseret. Alene i 2019 har det frigivet mere end 50.000 arbejdstimer til medarbejderne, så de kan levere mere velfærd til borgerne for de samme skattekroner. Læs mere her.

  Ny teknologi kommer både beboere og medarbejdere til gavn på plejehjem

  Tunstall A/S har udviklet en lang række velfærdsteknologiske løsninger, bl.a. inden for plejehjem, hospitalssektoren og telemedicin. Det gælder eksempelvis på plejecentret Marienlund i Silkeborg Kommune, som er blevet udstyret med moderne og diskret demenssikring. Vha. sensorer får personalet besked, hvis en beboer ikke vender tilbage efter et besøg på badeværelset, eller bevæger sig uden for plejecentrets matrikel. Det letter personalets arbejdsbyrde og styrker bevægelsesfriheden, livskvaliteten og sikkerheden for beboerne. Læs mere her.

  Kunstig intelligens sikrer hurtige og præcise svar på røntgenundersøgelser

  Travlhed og mangel på ressourcer betyder, at der ofte er lange ventetider på at få svar på røntgenbilleder, samt en betydelig risiko for fejldiagnosticering. I de kommende år vil vi desuden opleve stor mangel på radiologer. Derfor har Radiobotics udviklet en algoritme, der er trænet til automatisk at kunne identificere sygdomme på nogle af de almindelige typer røntgenbilleder, som tager størstedelen af radiologernes tid og ressourcer. Løsningen, der er baseret på kunstig intelligens, er med til at nedbringe ventetiderne, aflaste personalet på sygehusene og er forbundet med færre fejl i diagnosticeringen. Læs mere her.

  Robotteknologi bekæmper smittespredning på sygehusene

  Desinfektionsrobotten fra UVD Robots kan ved hjælp af UV-C-lys uskadeliggøre 99,99 pct. af bakterierne og mikroorganismerne på en patientstue på kun 10 minutter. Robotten spiller derfor en afgørende rolle i bekæmpelsen af smittespredning på sygehuse, hvilket kun er blevet en vigtigere opgave under COVID-19-krisen. Den hurtige og effektive teknologi betyder samtidig, at hospitalspersonalet får bedre tid til andre opgaver. Robotten er resultatet af et samarbejdsprojekt mellem UVD Robots og Odense Universitetshospital, men robotterne er nu også på vej til en lang række hospitaler rundt omkring i Europa. Læs mere her.

  Intelligent forsendelseskasse sikrer hurtigere arbejdsgange, øget patientsikkerhed og bedre arbejdsmiljø

  På Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, har de i samarbejde med Intelligent Systems og LT Automation udviklet Den Intelligente Forsendelseskasse til arbejdet med blodprøver. Arbejdsgangene er blevet effektiviseret, patientsikkerheden og kvaliteten øget, mens arbejdsmiljøet er mærkbart forbedret. Læs mere her.

  Robert sikrer stærke ben og bedre arbejdsmiljø

  Robotten Robert hjælper patienter med genoptræning af ben og hofter. Når en ergo- eller fysioterapeut først har indstillet robotten til en bestemt ben- eller hofteøvelse, kan patienten selv fortsætte træningen, mens robotten sikrer at bevægelserne er korrekte. Det aflaster terapeuterne fra tunge løft og frigiver tid og ressourcer, så de i mellemtiden kan koncentrere sig om andre patienter, der har behov for mere komplekse øvelser. Robotløsningen betyder også, at terapeuterne får adgang til et solidt datagrundlag i forbindelse med evaluering, så behandlingen kan optimeres til gavn for patienterne. Læs mere her.

  Udviklingsforløb sikrer sammenhængende og værdig ældrepleje

  Randers Kommune har samarbejdet med konsulenthuset Type2Dialog om et udviklingsforløb for omsorgsområdet, der har fokus på værdig ældrepleje, sammenhængende borgerforløb, samarbejde med pårørende og dokumentation. I alt 1.800 medarbejdere deltager i udviklingsforløbet i 2021 og 2022. Læs mere her.

  Kunstig intelligens og øget brug af sundhedsdata optimerer beslutningstagning i sundhedsvæsenet

  Enversion A/S har vha. kunstig intelligens og samkørsel af sundhedsdata udviklet flere digitale løsninger, som bidrager til optimering af beslutningstagningen i sundhedsvæsenet. Det gælder eksempelvis akutmodtagelsen, hvor algoritmer kan understøtte vurderingen af hvilke patienter, der har behov for indlæggelse. Det sikrer bedre behandling for den enkelte patient og aflaster samtidig sundhedspersonalet. Løsningerne er bl.a. i brug på Aarhus Universitetshospital. Læs mere her.

  Elektroniske hjælpemidler aflaster SOSU-medarbejdere

  Vendlet udvikler elektroniske hjælpemidler i form af bl.a. vende- og lejresystemer og trykaflastende madrasser, som kan løfte kvaliteten af den pleje og rehabilitering, borgerne modtager i bl.a. ældreplejen. Løsningerne bidrager samtidig til et bedre arbejdsmiljø for SOSU-medarbejdere, der aflastes i det fysiske arbejde og kan løse deres opgaver mere effektivt, mens komforten øges for den sengeliggende patient. Løsningerne er i brug i de fleste af landets kommuner. Læs mere her.

  Moderne loftslifte aflaster plejepersonalet

  Silkeborg Kommune har samarbejdet med Guldmann A/S om installation af moderne loftslifte på plejecentret Marienlund. Via et gennemgående og rumdækkende skinnesystem sikres optimale betingelser for løft og forflytning af beboerne i det daglige. Det har givet plejepersonalet mulighed for at arbejde mere effektivt, samtidig med at det styrker arbejdsmiljøet ift. både ergonomi, sundhed og sikkerhed. Læs mere her.

  Samarbejde sikrer optimal virkning af støttefunktion til ordblinde

  Esbjerg Kommune samarbejder med konsulenthuset Moos-Bjerre om etableringen og evalueringen af en støttefunktion til ordblinde elever i kommunen. Evalueringen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og frembringer derved viden, der kvalificerer kommunens arbejde med støttefunktionen, så den bedst muligt imødekommer de ordblinde elevers behov. Læs mere her.

  Kunstig intelligens frigiver mere end 25 pct. af mammologernes arbejdsbyrde

  Human Bytes har udviklet en AI-løsning, som hjælper radiologer med screening af mammografier. Alle mammografier skal tilses af to uafhængige radiologer. Teknologien kan foretage den indledende screening og vurdere den umiddelbare risiko, hvilket understøtter prioriteringen af, hvilke scanninger der skal tilses af en radiolog. Det resulterer i en reduktion i mammologernes arbejdsbyrde på mere end 25 pct., mens borgerne får hurtigere svar på deres scanninger. Løsningen er bl.a. i brug i Region Hovedstaden. Læs mere her.

  AI til analyse af scanningsbilleder

  Cerebriu A/S har udviklet ny teknologi, der vha. kunstig intelligens gør det muligt at foretage indledende analyser af scanningsbilleder (fx fra MRI-scanninger) i realtid. Løsningen letter klinikernes arbejde og giver kvalificeret beslutningsstøtte, så patienterne hurtigere kan hjælpes videre til behandling eller eventuelle opfølgende undersøgelser. Løsningen er i brug på Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital, OUH og Aalborg Universitetshospital Læs mere på Cerebriu.com

  Træning af ældre i hjemmet til at blive mere selvhjulpet

  DigiRehab leverer digital understøttelse og styring af målrettede træningsforløb til ældre borgere i hjemmeplejen og på plejecentre, så de får flere kræfter og bliver mere selvhjulpne i hverdagen. På baggrund af en indledende screening dannes et individuelt tilpasset træningsforløb, som den enkelte ældre herefter gennemfører sammen med hjemmeplejerpersonalet. Det digitale format giver ideelle muligheder for monitorering og justering af rehabiliteringsindsatsen, så træningen får størst mulig effekt. Træningsforløbene øger sundheden og livsglæden samt forebygger fald og dermed unødige indlæggelser blandt de ældre. Det er samtidig med til at frigøre tid og ressourcer hos SOSU-medarbejderne i ældreplejen. Erfaringerne har derudover vist, at borgernes behov for hjemmehjælp bliver reduceret mærkbart. Læs mere på Digirehab.dk

  Sundhedsteknologisk app med fokus på før, under og efter operationer

  Visikon står bag den sundhedsteknologiske app Mit Forløb, som vha. visuel kommunikation giver patienter overblik og forståelse for hele deres behandlingsforløb. App’en giver således ikke blot hjælp til at huske og forbedre sig på forestående behandlinger, men også til efterfølgende selvpleje, håndtering af symptomer og genoptræning. App’en sikrer større tilfredshed blandt patienterne, som oplever større selvstændighed og selvsikkerhed som følge af at have bedre adgang til vital information, der er let at forstå. Samtidig frigives der tid og ressourcer hos sundhedspersonalet, når patienterne er velforberedte og kompetente i mødet med sundhedsvæsenet. Den evidensdrevne sundhedsteknologi er udviklet med internationale standarder og har potentiale til at ændre tilgangen til sundhedsinformation globalt. Læs mere her.

  Online diætistforløb hjælper borgere og aflaster sundhedsvæsenet

  Liva Healthcare har udviklet en sundhedsteknologisk app, der er målrettet borgere som er udfordret af overvægt, type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. I samarbejde med kommunen tilbydes borgeren en personlig sundhedsvejleder og en skræddersyet livsstilsplan, som løbende kan tilpasses med nye mål og følges op på, bl.a. via tekst- og videokonsultationer med sundhedsvejlederen i app’en Løsningen kan på den måde være en omkostningseffektiv måde at hjælpe kronisk syge borgere til en bedre livsstil, hvilket samtidig aflaster sundhedsvæsenet i form af mindsket behov for behandling, monitorering og medicin. Læs mere på livahealthcare.com

 2. 0

  Grøn omstilling

  Ved at inddrage innovativ teknologi og ekspertise fra virksomhederne kan vi sikre, at vi får mest mulig bæredygtighed ud af de stærke offentlige indkøbsmuskler.

  Intelligente skraldespande i Vejle Kommune reducerer antallet af tømninger med mindst 30 pct.

  Ingeniør- og arkitektvirksomheden Sweco har testet, om en databaseret affaldsindsamling vha. sensorer i 150 af Vejle Kommunes 900 affaldsspande vil være en mere effektiv tilgang end den normale frekvensbaseret affaldsindsamling. Sensorerne holder øje med mængden af affald i hver spand og sender data til kommunen om fyldningsgraden i hver affaldsspand. Når spanden er 80 pct. fyldt, sendes der besked om, at den skal tømmes, og den mest optimale rute bliver beregnet. Det betyder, at kommunens biler kører færre kilometer og derved udleder mindre CO2. Læs mere her.

  Siemens sparer Guldborgsund Kommune for næsten 1.000 ton CO2 og 4-5 mio. kr.

  Offentlig-privat samarbejde om ejendomsvedligehold og renovering har flere steder resulteret i et lavere energiforbrug og CO2-udledning. Guldborgsund Kommune igangsatte et såkaldt ESCO-projekt, der i samarbejde med Siemens reducerede energiforbruget svarende til 1.000 tons CO2 og frigav 5 mio. kr. årligt. Læs mere her.

  Kommuner vælger bæredygtig løsning i rekordstort udbud

  På grund af den store miljøpåvirkning udgør tekstiler et kæmpe potentiale for reduktion af klima- og miljøpåvirkninger, hvis de rette fibre og genanvendelsesmetoder udvikles. Det arbejder vaskeribranchen aktivt for at udvikle. Et konkret eksempel på indkøb af bæredygtige tekstiler er i Fælles Udbud Sjælland, hvor 10 sjællandske kommuner har indkøbt bæredygtigt arbejdsbeklædning i en aftale med De Forenede Dampvaskerier (DFD).

  Klimasten er det nye våben mod oversvømmelse

  Frederiksberg Kommune har vha. et offentlig-privat samarbejde med Dines Jørgensen & Co. samt Midtgaard A/S introduceret en ny type belægningssten, der kan opsuge regnvand og på den måde beskytte byen mod kraftige oversvømmelser.

  OUH Nyborg sparer energi og sikrer bedre indeklima

  Intelligente værktøjer gør det muligt at overvåge og forbedre indeklimaet på offentlige institutioner samtidig med at energiforbruget nedbringes. Læs om samarbejdet mellem Schneider Electric og OUH Nyborg her.

  Bæredygtig belysning sikrer markant CO2-reduktion

  Rudersdal Kommune har i et aktivitetscenter fået installeret 170 nye loftslamper bestående af gamle lysarmaturer, som Fischer Lighting har opgraderet med den nyeste LED-teknologi og givet dem et moderne ydre. Det gør, at kommunen årligt sparer klimaet for 5 ton CO2. Læs mere her.

  Klimasikring: Regnvandssø tilbageholder 50.000 kubikmeter vand, så det ikke gør skade

  Når det regner kraftigt, kan kloaksystemerne ikke følge med, og de løber derfor over. Det har både konsekvenser udenfor i lavtliggende byområder og indenfor i folks private hjem. På vegne af Novafos og Ballerup Kommune har ingeniørvirksomheden WSP designet og projekteret Haraldsminde regnvandssø, som over de næste 20 år skal beskytte mod oversvømmelser. Læs mere her.

 3. 0

  Bæredygtigt byggeri

  Hvordan kan den offentlige sektor blive en drivkraft for bæredygtighed og innovation i bygge- og anlægsprojekter?

  Tillidsbaseret partnerskab om byggerier styrker kvaliteten

  En ny og tillidsbaseret samarbejdsform danner rammen om opførelsen af fremtidens skoler og daginstitutioner i Københavns Kommune. Samlingen af både bygherre og flere leverandører i et strategisk partnerskab har resulteret i tættere faglig sparring, færre konflikter og højere kvalitet i byggeprojekterne.

  Bæredygtig genbrugsasfalt baner vejen frem

  Banebrydende ny teknologi gør det muligt at genbruge gammel asfalt 100 pct., så det bliver både grønnere, hurtigere og billigere at renovere nedslidte veje. Brugen af 100 pct. genbrugsasfalt udrulles nu på danske veje via et tæt samarbejde mellem anlægsvirksomheder, Vejdirektoratet og en række kommuner.

  Fremtidens veje og broer skal bygges af grøn beton

  Produktionen af cement tegner sig for ca. 5-8 pct. af den årlige udledning af CO2 på verdensplan. Samtidig stiger samfundets forbrug af cement, og der er derfor et stort behov for udvikling af løsninger, der reducerer CO2-udledningen fra cementproduktion. Et nyt udviklingsprojekt skal nedbringe CO2-udledningen ved cementproduktion med 50 procent. Den nye klimavenlige cement og beton skal blandt andet bruges på de danske veje og broer.

  Første daginstituion i Danmark certificeres som DGNB platin

  Børnehaven Karolinelund i Aalborg er som den første institution i Danmark blevet DGNB-certificeret som et exceptionelt bæredygtigt byggeri. Bæredygtighed var en klar prioritet fra kommunen, og entreprenøren var klar til at investere i det og afprøve nye typer af løsninger, herunder at bygge i træ med lavt CO2-aftryk.

  Fem veje til klimavenligt byggeri

  Fra sort til grøn opvarmning, et opgør med CO2 fra byggepladser og energimærker til alle bygninger. Over 100 ledere fra virksomheder i byggebranchen tog opgaven på sig i regeringens klimapartnerskab for byggeriet og nåede i mål med 63 forslag, der blev præsenteret i foråret 2020. Læs mere her

  Innovativ partneringsaftale afprøver ny teknologi og sikrer CO2-reduktioner

  Arkil har som totalentreprenør indgået en stor seksårig partneringaftale med Aarhus Vand om kloakseparering og udførelse af en række driftsopgaver. Aftalen omhandler bl.a. nedgravning af nye drikkevandsledninger og etablering af regnvandsbassiner i hele den sydlige del af Aarhus kommune. I løbet af projektet afprøver man bl.a. robotteknologi, kædegravning og bæredygtige afvandingsløsninger (LAR). Læs mere her.

  OPP-sygehus sikrer sundhedspersonalet og patienterne optimale rammer

  På psykiatrisygehuset i Vejle kan det sundhedsfaglige personale koncentrere sig om undersøgelse, behandling og pleje af patienterne, mens private parter sørger for de fysiske rammer og selve driften.

Christian Broholm Andersen

Christian Broholm Andersen

Konsulent