09.10.19 OPS Nyheder

Sociale investeringer i velfærden

Borgere, der kæmper med psykisk sårbarhed eller sygdom og derfor er på kanten af arbejdsmarkedet, er velkendte udfordringer i mange kommuner. Dertil kan lægges stigende udgifter og sommetider udeblivende effekter af indsatserne. Kan sociale velfærdsinvesteringer bidrage til, at flere af borgerne kommer i arbejde og dermed opnå bedre social velfærd? Kom og få viden og konkrete erfaringer med sociale investeringspartnerskaber til DI og KL’s konference om offentlig-privat samarbejde 29. november.

KONFERENCEN ER DESVÆRRE AFLYST

Det er en ressourcetung opgave at få eksempelvis psykisk sårbare borgere ind på arbejdsmarkedet i meningsfulde job. Borgerne har brug for tidlige, fleksible og helhedsorienterede indsatser, og kan være en ressourcetung opgave. Her er sociale investeringspartnerskaber en ny måde at finansiere sociale indsatser på.

Sociale investeringspartnerskaber er på manges læber. Og selv om sociale investeringspartnerskaber er i sin spæde start herhjemme, vil de utvivlsomt komme til at fylde mere og mere fremadrettet, når det kommer til organiseringen og finansieringen af social- og arbejdsmarkedspolitiske velfærdsindsatser. Oprettelsen af Den Sociale Investeringsfond er et godt eksempel på, at pilen peger i den retning – og Den Sociale Kapitalfond er allerede i fuld gang.

Men hvad handler sociale investeringspartnerskaber egentlig om, og hvordan kan kommunerne komme i gang med nye samarbejder og tænke i nye baner, når det kommer til organiseringen og finansieringen af sociale indsatser?

Det er bl.a. nogle af de spørgsmål, som panelet vil diskutere og fortælle nærmere om. Til at gøre os klogere på emnet kommer tre gæster, som med afsæt i konkrete erfaringer fra hver sin stol har en bred og faglig indsigt i sociale investeringspartnerskaber.

  • Christian Roslev, kommunaldirektør, Aalborg Kommune

  • Birgitte Frost Mathiesen, partner og direktør, Den Sociale Kapitalfond

  • Helene Hoffmann, grundlægger, Type2Dialog


Konkret skal panelet særligt diskutere følgende:

Hvad er et social investeringspartnerskab, og hvad gør det interessant?

Et socialt investeringspartnerskab er et samarbejde, hvor en kommune sammen med en leverandør og en investor indgår et partnerskab om en social indsats. I modsætning til et traditionelt samarbejde mellem en kommune og en leverandør betaler kommunen først for indsatsen, når der kan ses en effekt. Det er investoren, der finansierer indsatsen indtil da.

Parterne aftaler fra start, hvilken effekt indsatsen skal have – f.eks. at få et givent antal borgere i job. Hvis ikke den aftalte effekt opnås, så holdes kommunen udgiftsfri og investoren mister omvendt sin investering. Opnås effekten, betaler kommunen investeringen retur til investoren sammen med et afkast. Det er således et forpligtende samarbejde, hvor flere interesser mødes om et givent mål, og alle parter vinder, når borgeren vinder.

Aalborg Kommune er blandt de kommuner, der har praktisk erfaring med at indgå i et socialt investeringspartnerskab. Kommunen har sammen med Fokus Folkeoplysning, Det Obelske Familiefond og Den Sociale Kapitalfond aftalt at få flere psykisk sårbare ledige i enten uddannelse eller beskæftigelse.

Nye måder at tænke og organisere sociale indsatser på

Et samarbejde mellem kommunerne og den private sektor om løsningen af komplekse sociale indsatser inden for social- og arbejdsmarkedsområdet har somme tider mærkbare fordele. Nye øjne på opgaven kan betyde en anden tilgang til opgaveløsningen. Det kan f.eks. handle om at organisere sig anderledes og intensivere fokusset på en tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats på tværs af social- og arbejdsmarkedsområdet.

Af konkrete initiativer kan f.eks. nævnes Den Sociale Investeringsmodel (SØM), der efterhånden har vundet stor udbredelse, og som flere kommuner har ladet sig inspirere af. SØM er et beregningsværktøj, der gør det muligt at beregne effekter, konsekvenser og udgifter ved at investere i forskellige sociale indsatser. En social investering kan således også omhandle udvikling af forebyggende og helhedsorienterede indsatser med et tydeligt outcome, som samtidig reducerer de offentlige udgifter.

Tilmelding

Konferencen er desværre aflyst.

Relateret