20.11.19 OPS Nyheder

Hovedstadens budgetaftaler byder offentlig-privat samarbejde velkommen

Igen i år ønsker en bred skare af kommuner i budgetaftalerne at udnytte fordelene ved offentlig-privat samarbejde til at opnå bedre kommunal velfærd. I hovedstadskommunerne er der særligt fokus på etablering af friplejehjem, rengøringsudbud samt automatisering af administrationsopgaver.

Foto: Colourbox

Over hele landet har landets kommunalpolitikere netop forhandlet kommunernes budgetter for 2020 på plads. En gennemgang af kommunernes budgetaftaler viser, at kommunerne igen i år har fokus på at udnytte offentlig-private samarbejder til at opnå den bedst mulige velfærd. I hovedstadskommunerne er der særligt fokus på friplejehjem, konkurrenceudsættelse af rengøring og tøjvask samt automatisering af administrationsopgaver. 

Overordnet har det stigende antal ældre betydet, at syv kommuner på tværs af landet overvejer at etablere friplejehjem for at imødekomme behovet for flere plejehjemspladser, mens en række kommuner har rettet fokus mod grønne og bæredygtige indkøbsstrategier. Dertil kommer mange kommuners ambitioner om at automatisere administrationsopgaver ved hjælp af softwarerobotter. Det kan du læse mere om her

Herunder følger en gennemgang af de mest relevante tiltag og initiativer, som kommunerne i hovedstadsområdet har taget med budgetaftalerne for 2020. 

  • Frederiksberg Kommune har i budgetaftalen en målsætning om, at 35 pct. af de udbudsegnede opgaver skal konkurrenceudsættes i 2023. Blandt partierne er der enighed om, at udbud både kan anvendes til at sikre lavere pris og/eller højere kvalitet. I 2018 konkurrenceudsatte Frederiksberg Kommune 27,3 pct. Derudover ønsker kommunen at styrke arbejdet med bæredygtige indkøb.

  • Gentofte Kommune ønsker at igangsætte et samlet udbud af rengøringen i kommunens bygninger. Kommunen afprøver robotteknologi på områder med manuelt tunge indtastnings- og kontrolopgaver, f.eks. i Kommuneservice og Økonomi. Her er der indgået partnerskab med en ekstern leverandør, og der er igangsat udvikling af pilotrobotter på flere opgaveområder.

  • Helsingør Kommune sigter efter, at et friplejehjem har mulighed for at etablere sig i løbet af 3 år, idet der på længere sigt vil være behov for yderligere et plejehjem.

Albertslund

Det ønskes, at indkøbene samlet reduceres med 3 mio. kr. i 2021.

Se budgetaftalen her.

Allerød

Som led i processen med etablering af et nyt plejecenter skal det undersøges, hvorvidt dette med fordel kan etableres som et friplejehjem. 

Se budgetaftalen her

Egedal

Udlicitering af tøjvask på plejecentrene skal frigøre 600.000 kr. årligt. 

Se budgetaftalen her

Fredensborg

Besparelse som følge af bedre indkøb på 0,5 mio. årligt. 

En kommunal svømmehal er fuldt finansieret i det nuværende budget med 85 mio. kr. i anlægsmidler og 4 mio. kr. årligt til drift. Der er i partierne enighed om, at der arbejdes for et offentligt-privat samarbejde om drift af svømmehallen. 

Se budgetaftalen her

Frederiksberg

Kommunens arbejde med bæredygtige indkøb skal styrkes gennem dedikerede personaleressourcer til at sikre viden og innovative udbudsprocesser på tværs af organisationen. Der skal arbejdes med at prioritere fleksible partnerskaber for at sikre kritisk masse og dermed bæredygtige markeder til grønne og socialt ansvarlige indkøb.

IKU-målsætningen justeret til 35 pct. i 2023, og der er enighed om, at udbud kan anvendes til både at sikre lavere pris og/eller højere kvalitet. Muligheden for udbud af administration, drift og vedligehold af kommunens beboelsesejendomme forelægges i 2020. Et udbud af Frederiksberg Kommunes svømmehaller undersøges efter ombygningen af Frederiksberg Svømmehal. 

Borgerinddragelse, frivillighed og nye måder at samarbejde med private aktører på skal tænkes ind i opgavevaretagelsen. 

Se budgetaftalen her. 

Gentofte

Forligspartierne er enige om i 2019 at igangsætte et samlet udbud af rengøringen i kommunens bygninger med brug af ”3-i-en-modellen”, hvor udbud gennemføres efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden, parterne har tilsammen, kan udnyttes. Der er tillige fokus på lærlingeklausuler.

For at forstå og udnytte teknologiernes muligheder arbejder Gentofte Kommune på forsøgsbasis med automatisering i form af robotics. Kommunen afprøver robotteknologi på områder med manuelt tunge indtastnings- og kontrolopgaver, f.eks. i Kommuneservice og Økonomi. Der er indgået partnerskab med en ekstern leverandør, og der er igangsat udvikling af pilotrobotter i flere opgaveområder.

Se budgetaftalen her.

Glostrup

Rengøringsområdet konkurrenceudsættes. Der afsættes midler i 2020 til forarbejde og gennemførelse af udbudsprocessen, hvorefter der forventes en årlig besparelse fa 2021 på 4 mio. kr.

Der gennemføres udbud af opgaven med tøjvask for beboere på ældrecentrene og de hjemmeboende borgere, som i dag modtager denne hjælp. Der ændres ikke i kriterier eller andet for at modtage hjælp - forventet årlig besparelse 320.000 kr.

Budgettet til hjemmeplejeydelser fra privat leverandør fra 2021 og frem nedjusteres som målsætning for kommende udbud af hjemmeplejeydelser på fritvalgsområdet.

I 2021 udvides dagtilbudsområdet med yderligere 90 pladser. Det undersøges nærmere, hvor og hvordan pladserne kan etableres.

Se budgetaftalen her.

Helsingør

Budgetforligskredsen ønsker, at lokalplanlægningen giver mulighed for etablering af et nyt plejehjem. Der sigtes efter, at et friplejehjem har mulighed for at etablere sig i løbet af 3 år. Der vil på længere sigt være behov for yderligere et plejehjem.

Se budgetaftalen her.

Herlev

Endvidere udmøntes omprioriteringen ved nye udbud af varekøb, hvor der forventes et potentiale i mere fordelagtige indkøbsaftaler eller udbud af tjenesteydelser for at opnå billigere priser end kommunens produktionsomkostning eller skift af eksterne leverandører

Der skal gennemføres digitalisering og automatisering af opgaver, fx fakturerings- og bogføringsopgaver eller dataunderstøttet sagsbehandling.

Forvaltningen har i september præsenteret aftaleparterne for budget 2018 for muligheden for et samarbejde med PensionDanmark om etableringen af nye og fremtidssikrede plejeboliger til de svageste ældre og borgere med demens.

Se budgetaftalen her.

Hillerød

Der er vist interesse for at bygge et friplejehjem i kommunen, og det vil skabe variation i den måde, plejehjemmene i kommunen ejes og drives på. Omsorgs- og Livskraft Udvalget har behandlet en sag om de sociale og økonomiske spørgsmål, der kan knytte sig til friplejehjem, og byrådet vil, i fald der søges om byggetilladelse til et friplejehjem, tage stilling til, hvilken form for samarbejde der indledes.

Se budgetaftalen her.

Hvidovre

Der arbejdes hen imod en udskiftning af kommunens bilpark til elbiler startende med hjemmeplejens biler.

Se budgetaftalen her.

Høje-Taastrup

Der afsættes en økonomisk ramme til indkøb af konsulentbistand til automatisering, herunder softwarerobotter. Det er forudsat, at investeringerne medfører effektiviseringsgevinster fra år 2. I alt skal det reducere udgifter for 2,25 mio. kr. i 2023.

Se budgetaftalen her.

Hørsholm

Aftaleparterne er enige om i de kommende år at intensivere arbejdet med at udnytte potentialerne på indkøbs- og udbudsområdet. Både i forhold til løbende at indgå bedre og billigere aftaler bl.a. på håndværkerydelser. Samtidig skal det sikres, at pris og betingelser på allerede indgåede aftaler bliver overholdt.

Aftaleparterne er enige om at sikre en effektiv ressourceudnyttelse ved et fortsat fokus på e-handel, og udstrakt udbudssamarbejde med andre kommuner

Aftaleparterne er enige om, at undersøge mulighederne for at styrke Hørsholm midtby ved at etablere et offentligt-privat partnerskab mellem Hørsholm Kommune og de lokale aktører i området i form af en såkaldt Business Improvement Districts-model.

Se budgetaftalen her.

København

Pilotprojekt med skærpede udbudskrav til anlægsprojekter om brug af fossil- eller emissionsfri arbejdsmaskiner.

Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold.

Projekt om automatisering af byggesagsbehandlingen.

Se budgetaftalen her.

Lyngby-Taarbæk

For at sikre det nødvendige fokus på økonomi og kvalitet udarbejdes en ny strategi for kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse og udbud af særlige opgaveområder. Strategien bør indeholde høje ambitioner for klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar.

Se budgetaftalen her.

Rødovre

Hjemmehjælpsopgaven tøjvask sættes i udbud. Forventet årlig besparelse på 0,6 mio. kr.

Se budgetaftalen her.

 

Læs mere

Læs om budgetaftalerne i Midtjylland her.

Læs om budgetaftalerne i Syddanmark her.

Læs om budgetaftalerne i Nordjylland her.

Læs om budgetaftalerne på Sjælland her.

Relateret indhold