27.11.20 OPS Nyheder

Midtjyske kommuner vil konkurrenceudsætte flere opgaver

Kommunernes budgetaftaler for 2021 rummer nye bud på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan bidrage til at løse de lokale udfordringer. De midtjyske kommuner sætter særligt fokus på, at flere tekniske opgaver kan udføres i samarbejde med private aktører.

Foto: Getty Images

Byrådspolitikerne i landets 98 kommuner har gennem de seneste uger og måneder forhandlet budgetforlig for 2021 og årene frem på plads.

DI’s gennemgang af aftaleteksterne viser overordnet en tendens til, at kommunerne især er klar til at samarbejde med private om udviklingen af de større velfærdsområder og den grønne indkøbsdagsorden.

Disse dagsordener vinder også indpas i de midtjyske kommuner, der dog samtidig tager initiativ til at konkurrenceudsætte flere af de tekniske opgaver. 

Herunder følger en opgørelse over udvalgte elementer fra de midtjyske kommuners budgetaftaler.

  • Skive Kommune har besluttet at lade en privat leverandør udføre opgaven vedr. tøjvask i hjemmeplejen. Det resulterer i en besparelse på 1 mio. kr. i budgettet.
  • I Hedensted Kommune ser politikerne positivt på at få et eller flere friplejehjem til kommunen. I løbet af første halvår af 2021 skal forvaltningen derfor udarbejde et konkret oplæg, som beskriver hvordan kommunen bedst kan understøtte og bidrage til etableringen af friplejehjem.
  • Horsens Kommune vil arbejde for flere bæredygtige indkøb, bl.a. ved at gøre det lettere at vælge de klima- og miljøvenlige varer og ved at undersøge mulighederne for at etablere grønne logistikløsninger, eksempelvis i form af eldrevne lastbiler.

Hedensted
Forligspartierne ser positivt på at få et eller flere friplejehjem til kommunen. Forvaltningen udarbejder derfor i første halvår af 2021 et oplæg til Udvalget for Social Omsorg, som beskriver hvordan kommunen bedst kan understøtte og bidrage til etableringen af friplejehjem i kommunen. Hvis der inden da skulle komme konkrete ansøgninger, behandles de løbende.

Læs hele aftaleteksten her.

Horsens
Horsens Kommune har en lang række indkøbsaftaler med det formål at sikre effektive indkøb af varer, der lever op til en række krav i forhold kvalitet, bæredygtighed m.v. Forligspartierne ønsker, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal have en analyse af indkøbsaftalerne med henblik på at vurdere, om der inden for de lovgivningsmæssige rammer er mulighed for at lave aftaler, der er billigere eller bedre. Det skal bl.a. vurderes, om de eksisterende SKI-aftaler anvendes med fordel, eller om der findes bedre alternativer.

Horsens Kommune er en stor virksomhed med mange vareindkøb. Derfor ønsker forligspartierne, at indkøb i højere grad skal ske på basis af varernes grønne og bæredygtige profil. Det skal bl.a. gøres nemmere at tilvælge varer med eksempelvis Svanemærket eller FSC-mærket. Samtidig er forligspartierne enige om at undersøge mulighederne for at etablere og igangsætte grønne logistikløsninger, hvor kommunale indkøb leveres af eksempelvis eldrevne varevogne og lastbiler.

Forligspartierne er enige om etablering af modtagepladser for ren og lettere forurenet jord. Der er et ønske om, at det skal være private operatører, der står for den daglige håndtering af jorden

Læs hele aftaleteksten her.

Lemvig
Indregning af besparelse på 1,2 mio. kr. som følge af mere effektive indkøb.

Læs hele aftaleteksten her.

Norddjurs
Der arbejdes med en partnerskabsaftale i regi af FN’s verdensmål. Dette samarbejde ønskes udviklet og der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til dette i 2021 og 2022. Udmøntningen sker i et samspil med erhvervsforeningerne og de øvrige parter, der indgår i partnerskabsaftalen.

Læs hele aftaleteksten her.

Randers
Med en betragtelig indkøbsvolumen har kommunen gode forudsætninger for at bidrage positivt til en grøn og bæredygtig udvikling, hvor der blandt andet er fokus på produkternes samlede livscyklus samt minimering af miljøbelastning ved produktion, distribution og bortskaffelse. Aftalepartierne er enige om vigtigheden af et styrket fokus på grønne og bæredygtige indkøb. Konkret ønsker aftaleparterne i den forbindelse at der afsættes 1 mio. kr. til opstart, udvikling og driften i 2021 af projektet Møbelcirklen på beskæftigelsesområdet. Møbelcirklen er et bæredygtigt cirkulært system til levering af møbler og inventar i Randers Kommune.

Arbejdet med etablering af det nye sundhedscenter er i fuld gang og huset forventes at blive sendt i udbud primo september. Der er tidligere reserveret et engangsbeløb på 1,7 mio. kr. til projektet samt en årlig varig driftsbevilling til centret på 0,5 mio. kr.

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres en analyse af omsorgsområdet ved brug af ekstern konsulenthjælp.

Læs hele aftaleteksten her.

Silkeborg
Parterne er enige om at undersøge, om det er muligt i samarbejde med privat aktør at opføre 24 handicapboliger.

Der er enighed om, at det nye plejecenter Ringgårdsparken skal rumme 2 x 48 boliger, og det var planen, at de første 48 boliger skulle sættes i gang i 2019. Parterne er enige om at udskyde projektet til 2023, og at afsøge mulighederne for at byggeriet kan realiseres sammen med private aktører.

Parterne er desuden enige om, at nye private daginstitutioner på sigt kan være en del af løsningen på kapacitetsudfordringen, fx i Astrid Lindgrens’ kvarteret i Balle.

Læs hele aftaleteksten her.

Skanderborg
Det forhenværende plejehjem Søkilde og eventuelt omkringliggende areal udbydes i 2021 til salg i offentligt udbud. Søkilde udbydes til boformer for ældre/seniorer. For at få afdækket forskellige muligheder omkring boligformer stilles der i udbuddet ikke krav om bestemte driftsformer eller boligformer. Ved bedømmelse af de indkomne bud vil kommunen vægte bud ud fra, hvilket bud, der bidrager til øget mangfoldighed i boligudbuddet til ældre og seniorer i Skanderborg Kommune, og som sikrer bedst mulig kvalitet i botilbuddet

Læs hele aftaleteksten her.

Skive
Nettoudvidelse af plejeboligpladser i Skive Kommune.

Tøjvask til hjemmeboende udføres af private leverandører

Læs hele aftaleteksten her.

Viborg
Etableringen af private friplejeboliger betyder en udvidelse af den samlede plejeboligkapacitet i Viborg Kommune, hvilket medfører øgede udgifter på 7,5 mio. kr. til de borgere i kommunen, som ønsker at bo i en af de nye friplejeboliger. Det afsættes samlet 10 mio. kr. årligt til disse udfordringer.

Læs hele aftaleteksten her.

Læs mere

Læs om budgetaftalerne på Sjælland her.

Læs om budetaftalerne i Syddanmark her.

Læs om budgetaftalerne i Hovedstaden her. 

Læs om budgetaftalerne i Nordjylland her.

Relateret indhold