12.11.20 OPS Nyheder

Syddanske kommuner ønsker effektive udbud og indkøb

Budgetterne er faldet på plads i landets kommuner, og aftaleteksterne indeholder en lang række bud på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan udnyttes til at løse kommunale opgaver. De syddanske kommuner har med årets aftaler et særligt blik for at opnå gevinster gennem udbuds- og indkøbspolitikken.

Foto: Colourbox

Byrådspolitikerne i landets 98 kommuner har gennem de seneste måneder forhandlet budgetforlig for 2021 og årene frem på plads.

DI’s gennemgang af aftaleteksterne viser overordnet en tendens til, at det især er de større velfærdsområder og den grønne indkøbsdagsorden, der rummer nye initiativer indenfor offentlig-privat samarbejde. Disse dagsordener fylder også i de syddanske kommuner, der samtidig giver udtryk for en tydelig strategisk prioritering af udbuds- og indkøbsområdet.

Her følger en oversigt over udvalgte initiativer med relevans for offentligt-privat samarbejde i budgetaftalerne for kommunerne i Region Syddanmark.

  • Sønderborg Kommune slår med årets budgetaftale fast, at konkurrenceudsættelse er et vigtigt redskab til at sikre effektiv løsning af de kommunale opgaver. Derfor samles og udvikles kompetencerne indenfor området fortsat i en central enhed for at sikre et robust fagligt miljø, der også evaluerer og samler erfaringer fra de påbegyndte udbud på rengøringsområdet.
  • I Vejle Kommune ønsker forligspartierne at rette fokus på ligestilling mellem private og offentlige daginstitutionstilbud og dagplejetilbud.
  • Faaborg-Midtfyn Kommune vil prioritere energioptimering i de kommunale bygninger samt grønne indkøb – eksempelvis gennem nedbringelse af transportbelastningen i forbindelse med kommunens indkøb.

Billund
Mest muligt for pengene er et stærkt fokus for hele forligskredsen – ikke mindst i et budgetår, hvor der ikke er plads til store udvidelser. På indkøbsområdet har dette fokus resulteret i stadigt flere og volumenmæssigt større indkøbskontrakter med det formål at opnå den absolut laveste pris. Parterne er enige om, at der er vigtige lokale hensyn at varetage i den forbindelse. Derfor er der også enighed om, at institutioner og decentrale enheder skal orienteres om og opfordres til at benytte de muligheder, der er for at anvende andre og mere lokale indkøbskanaler indenfor de indgåede kontrakter.

Læs hele aftaleteksten her.

Faaborg-Midtfyn
Forligspartierne ønsker bl.a., at forvaltningen fortsat arbejder med energioptimering i de kommunale bygninger og øget fokus på grønne indkøb – eksempelvis gennem nedbringelse af transportbelastningen i forbindelse med kommunens indkøb.

Læs hele aftaleteksten her.

Fredericia
Fredericia Kommunes udbuds og indkøbspolitik skal revideres. Udarbejdelse af politikken forankres under Økonomiudvalget. I politikken indarbejdes Fredericia Kommunes forventninger til de krav leverandører ventes at leve op til. Her lægges særligt vægt på virksomheders sociale og uddannelsesmæssige ansvar. Ligeledes skal der så vidt det er muligt skabes fleksibilitet i forhold til lokale indkøb.

Læs hele aftaleteksten her.

Nyborg
For at får mere viden om i hvor høj grad de ældre er tilfredse med kommunens ældrepleje er forligspartierne enige om at gennemføre en ekstern undersøgelse på ældreområdet med fokus på de ældres og de pårørendes tilfredshed og oplevelse af om de får den hjælp, de har brug for. Der afsættes 350.000 kr. i 2020 til gennemførelse af undersøgelsen.

Læs hele aftaleteksten her.

Odense
Derfor etableres en fleksibel og specialiseret iværksætterservice, der blandt andet skal understøtte ambitiøse iværksættere med en skalerbar forretning. Servicen skal være mobil, så den kan agere og understøtte virksomhederne lokalt i eksisterende og nye iværksættermiljøer. Servicen organiseres i et offentligt-privat samarbejde, hvor de private aktører som drivere skal sikre dynamik og kompetence.

Dette rummer blandt andet initiativer til et mere nøjsomt forbrug, minimere madspild, energirenoveringer samt et endnu mere bæredygtigt udbud og indkøb. Herudover skal det nøje undersøges, hvordan Odense Kommunes byggeri kan gøres endnu mere bæredygtigt, så vi både lever op til ambitionen om DGNB-certificering, men også så CO2-reduktioner tænkes aktivt ind i byudviklingen.

Læs hele aftaleteksten her.

Svendborg
Kommunens bidrag til det højere serviceniveau på 7,7 mio. kr. tilgår også de private institutioner. Hermed er den kommunale ressourcetildeling ens for kommunale og private vuggestuer

Læs hele aftaleteksten her.

Sønderborg
Konkurrenceudsættelse kan være med til at sikre, at den kommunale opgaveløsning sker på den bedste og mest effektive måde. Kompetencer inden for konkurrenceudsættelse samles og udvikles fortsat i en central enhed for at sikre et robust fagligt miljø, der også evaluerer og samler erfaringer fra de påbegyndte udbud på rengøringsområdet.

Læs hele aftaleteksten her.

Tønder
For løbende at sikre borgerne det bedste tilbud og udvikle velfærden, har forligskredsen haft fokus på, hvilke temaer/områder, der skal kigges nærmere på, frem mod næste års budgetlægning. Forligskredsen har på den baggrund en række temaer, herunder indkøbs- og udbudspolitikken.

Læs hele aftaleteksten her.

Vejen
Effektivisering på indkøb af personalebeklædning

Læs hele aftaleteksten her.

Vejle
Forligspartierne ønsker at rette fokus på ligestilling mellem private og offentlige daginstitutionstilbud og dagplejetilbud

Læs hele aftaleteksten her.

 

Læs mere

Læs om budgetaftalerne på Sjælland her.

Læs om budgetaftalerne i Hovedstaden her. 

Læs om budgetaftalerne i Midtjylland her.

Læs om budgetaftalerne i Syddanmark her.

Læs om budgetaftalerne i Nordjylland her.