03.12.20 OPS Nyheder

Nordjyske kommuner vil investere i velfærdsteknologi og bæredygtigt byggeri

En lang række kommuner tager med årets budgetaftaler initiav til at samarbejde med private aktører om at løse flere de lokale opgaver. De nordjyske kommuner har særligt fokus på at bringe ny teknologi ind i ældreplejen og på at sikre bæredygtige byggeprojekter

Foto: Getty Images

Byrådspolitikerne i landets 98 kommuner har gennem de seneste uger og måneder forhandlet budgetforlig for 2021 og årene frem på plads.

DI’s gennemgang af aftaleteksterne viser overordnet, at kommunerne er klar til at samarbejde med private om udviklingen af de større velfærdsområder og den grønne indkøbsdagsorden. Disse tendenser afspejler sig også blandt de nordjyske kommuner, der samtidig melder sig klar til at investere i velfærdsteknologi i ældreplejen samt i bæredygtige byggeprojekter.

Herunder følger en opgørelse over udvalgte elementer fra de nordjyske kommuners budgetaftaler.

  • Mariagerfjord Kommune vil indgå partnerskab med POGI for at fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Forligspartierne er samtidig enige om, at man i de kommende renoveringer og byggerier på velfærdsområdet, skal fokusere på øget bæredygtighed i byggeriet, eksmpelvis ved tage udgangspunkt i principperne for DGNB-certificering.
  • Vesthimmerland Kommune har et mål om at øge brugen af velfærdsteknologiske løsninger, og her prioriteres penge til TIM – en robot, der både kan bestille og dosere medicin til hjemmeboende borgere, så der opnås større sikkerhed omkring medicintildelingen.
  • Jammerbugt Kommune anser det det private skole- og dagtilbudsområde som en vigtig del af kommunens samlede forpligtelse på området og understreger, at forældrene frit kan vælge det tilbud, der passer til deres behov. Med denne budgetaftale sikres det derfor, at der tilføres midler til dækning af et stigende børnetal på det private skole- og dagtilbudsområde, og at private tilbud også får lige adgang til kommunale faciliteter såsom svømmehaller.

Brønderslev
Byrådet ønsker, at der skal ske en vurdering af, hvorvidt bygninger skal DGNB-certificeres forud for opførsel. Herved går Brønderslev Kommune forrest i den grønne omstilling, og viser at Brønderslev Kommune gennem tanke og handling udviser bæredygtig adfærd. På længere sigt ønsker Byrådet endvidere, at den eksisterende bygningsmasse vurderes DGNB-certificeret i takt med, at bygningsmassen renoveres.

Læs hele aftaleteksten her.

Mariagerfjord
Aftaleparterne ønsker, at Mariagerfjord Kommune indgår partnerskab med POGI, som er et partnerskab med fælles grønne indkøbsmål. Partnerskabet består af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind.

Økonomiaftalen indeholdt en ”klimamilliard” til fordeling blandt kommunerne for at fremme grønne og klimavenlige investeringer. Mariagerfjord Kommunes andel udgør ca. 7 mio. kr. Midlerne er ikke øremærket i Økonomiaftalen, men aftaleparterne bag budgettet er enige om, at man i de kommende renoveringer/byggerier på velfærdsområdet, primært på skole- og dagtilbudsområdet, er nysgerrige på øget bæredygtighed i byggeriet. Det kan fx være principperne for DGNB-certificering, udvidet affaldssortering, regnvandsopsamling m.v. I forbindelse med de kommende anlægsprojekter vil man aktivt forholde sig til en vurdering af dette og er som udgangspunkt i den sammenhæng indstillede på at bevilge midler til formålet, hvis en efterlevelse af principperne medfører en højere anlægsinvestering.

Jammerbugt
I Jammerbugt Kommune udgør det private skole- og dagtilbudsområde en vigtig del af kommunens samlede forpligtelse på området, og forældrene kan frit vælge det tilbud, der passer til deres behov. Med denne budgetaftale sikrer vi, at der tilføres midler til dækning af demografisk betingede merudgifter, som følge af et stigende børental på det private skole- og dagtilbudsområde

I forbindelse med budget 2021 er Kommunalbestyrelsen enige om, at der fremover sikres lige muligheder for kommunale og private tilbud i forhold til brug af svømmehaller. Der afsættes et beløb på 50.000 kr. i en pulje, som kan bruges til at dække de private dagtilbuds udgift til svømning.

Læs hele aftaleteksten her.

Morsø
Optimering af indkøb og indkøbsaftaler generelt.

Læs hele aftaleteksten her.

Rebild
Øget brug af velfærdsinnovation/velfærdsteknologi i ældreplejen (0,5 mio.)

Læs hele aftaleteksten her.

Vesthimmerland
Kommunen har et mål om at øge brugen af velfærdsteknologiske løsninger og her prioriteres penge til TIM – en robot, der både kan bestille og dosere medicin til hjemmeboende borgere, så der opnås større sikkerhed omkring medicintildelingen.

Et nyt svømmecenter, der nu er sendt i EU-udbud med en samlet anlægsramme på over 100 mio. kr. og forventes igangsat i 2021.

Læs hele aftaleteksten her.

Aalborg
Besparelser på 3 mio. kr. årligt gennem indkøb/udbud

Aalborg Kommune sætter i kommende budgetår en ambitiøs retning for klima- og bæredygtighedsområdet. Den kommende bæredygtighedsstrategi skal sikre en fælles, samlet tilgang til klima- og bæredygtighedsområdet, gennem det landsdækkende DK 2020-projekt udarbejdes klimaplan for Aalborg Kommune og der udvikles klimabudgetter og -regnskaber til effektopfølgning.

Læs hele aftaleteksten her

 

Læs mere

Læs om budgetaftalerne på Sjælland her.

Læs om budgetaftalerne i Syddanmark her.

Læs om budgetafatlerne i Hovedstaden her.

Læs om budgetaftalerne i Midtjylland her.

Relateret indhold