24.02.20 OK2020 Nyheder

Forlig indgået på Emballageoverenskomsten

3F Industri (Emballage), HK Privat og DI indgik den 21. februar 2020 om eftermiddagen en 3-årig aftale om Emballageoverenskomsten, som omfatter medarbejdere, som udfører arbejdsfunktioner i emballage- og papirproduktion.

Forlig

3F Industri (Emballage), HK Privat og DI er den 21. februar 2020 blevet enige om fornyelse af Emballageoverenskomsten.

Knap 2.000 medarbejdere er omfattet af overenskomsten, som dækker både kartonnagearbejdere, bogbindere, litografere og trykkere.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

 • Mere øremærket forældreorlov til anden forælder
 • Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere
 • Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen
 • Enklere lønadministration
 • Tidligere pension til elever og lærlinge
 • Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere
 • Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder
 • Lettere adgang til den danske model 
 • Enklere og mere synlig Fritvalgskonto
 • Mere frihed til børnefamilier  
 • Styrket fokus på den grønne omstilling
 • Strømlining af regler for feriefridage mv.      
 • Bedre mulighed for lokale aftaler om rådighedstjeneste
 • Klare regler for, hvornår der skal udbetales fratrædelsesgodtgørelse.               

Stigning i løn og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen

Mindstebetalingssatsen stiger med 2,5 kr. pr. år

Tillæg for forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. stiger med 1,6 pct. pr. år

Betalingssatserne til elever og lærlinge: Her indføres de satser, der opnås enighed om på den grafiske overenskomst.

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere

På gennembrudsforliget mellem DI og CO-industri blev der aftalt en forhøjelse af bidraget til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond på 5 øre pr. time.

På Emballageoverenskomsten konverteres dette til en forøgelse af bidraget til Emballageindustriens Sociale Fond på 5 øre pr. time.

Beløbet skal bruges til at understøtte langtidssygemeldte medarbejdere, der kommer på ressourceforløbsydelse.

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Enklere lønadministration

Der åbnes mulighed for overgang til månedsvis lønudbetaling, hvilket vil lette lønadministrationen betydeligt i mange virksomheder.

Tidligere pension til elever og lærlinge

Elever og lærlinge vil fremover have ret til pension, så snart de er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden.

Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere

For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til op til 5 ugers relevant uddannelse fra Industriens Kompetenceudviklingsfond, selv om de ikke længere er i job.

Øremærket orlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 20 uger til 23 uger. Af de 23 uger har moderen ret til at holde 10 uger, og de resterende 13 uger har den anden forælder ret til at holde.   

Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder

Medarbejderes ret til at få støtte fra Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond til uddannelse aftalt med virksomheden er nu en blivende del af overenskomsten. Denne rettighed blev aftalt som en forsøgsordning i 2017. 

Lettere adgang til den danske model  

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig ind i DI og ikke har en fritvalgsordning i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens Fritvalgs Lønkonto inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Enklere og mere synlig Fritvalgskonto

Stigningen i fritvalgsbidraget på 3 procentpoint, der er aftalt i overenskomstperioden, kan udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende det på anden vis.

Medarbejdere og virksomheder får også mulighed for lokalt at aftale, at en større del af Fritvalgs Lønkontoen løbende udbetales med lønnen.

Samtidig sætter parterne gang i et fælles arbejde, der skal tydeliggøre værdien af Fritvalgs Lønkontoen og gøre den enklere at anvende for både medarbejdere og virksomheder.     

Mere frihed til børnefamilier                           

Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn.

Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med friheden. 

Styrket fokus på den grønne omstilling

Der vil i den kommende periode blive sat særligt fokus på at understøtte samarbejdet om den grønne omstilling mellem ledelse og medarbejdere på de danske virksomheder. 

Strømlining af regler for feriefridage mv.

Overenskomstens regler om bl.a. ferie, feriefridage og Fritvalgs Lønkonto strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Derudover er der åbnet op for, at medarbejdere og ledelse på den enkelte virksomhed kan indgå aftale om at holde ferie i timer frem for i dage.

Bedre mulighed for lokale aftaler om rådighedstjeneste

De lokale parter på den enkelte virksomhed får bedre adgang til at aftale særlige regler for medarbejdere, der arbejder i rådighedstjeneste.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Hent forligsaftale Emballageoverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold