21.02.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Piano- og Orgeloverenskomsten

DI for Foreningen af Orgelbyggerier og 3F Industrigruppen indgik 20. februar 2020 en 3-årig aftale om fornyelse af Piano- og Orgeloverenskomsten, som dækker timelønsarbejde i Piano- og Orgelbyggerier.

Forlig

DI for Foreningen af Orgelbyggerier og 3F Industrigruppen er den 20. februar 2020 blevet enige om fornyelse af Piano- og Orgeloverenskomsten, som omfatter ca. 70 medarbejdere beskæftiget i orgelbyggerier.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Stigninger i satser i § 11 og § 13, bidrag til Fritvalgs Lønkontoen samt lærlinge løn

Tillæggene efter § 11 stiger med 1,6 pct. pr. år

Betalingen efter § 13, stk. 3 2. afsnit, hvor arbejdsgiver forlanger at en medarbejder holder sig selv med værkstøj stiger med 5 øre pr. år, således at satsen pr. timer pr. 1. marts 2020 er 3,65 kr. pr. time, pr. 1. marts 2021 er 3,70 kr. pr time og pr. 1. marts 2022 udgør satsen 3,75 pr. time.

Pr. 1. marts 2020 forhøjes betalingen i § 13, stk. 3, 3. afsnit til kr. 4650.- (til nyuddannede lærlinge, der forstætter i virksomheden, såfremt arbejdsgiver forlanger at de holder sig selv med værktøj)

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med i gennemsnit 1,7 pct. pr. år

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgår i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Mere øremærket forældreorlov til den forælder, der ikke holder barselsorloven

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger, den anden forælder ret til at afholde 8 uger. Hvis den orlov, der er reserveret til den enkelte forælder ikke afholdes bortfalder betalingen. De resterende tre uger kan deles mellem forældrene.   

Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere

Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere under Piano- og Orgeloverenskomsten modtager løn fra arbejdsgiveren, udvides fra 9 uger til maksimalt 14 uger.

Derudover sikres det, at der indbetales fuldt pensionsbidrag, når medarbejdere modtager sygeferiepenge.

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil frem over få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Tidligere pension til elever og lærlinge

Elever og lærlinge vil fremover have ret til pension, når de er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden.

Afdækning af andre ansættelsesformer

Parterne vil i fællesskab holde øje med udviklingen i andre ansættelsesformer end normalt fuldtidsarbejde for at kunne vurdere, om reglerne er indrettet rigtigt.

Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere

For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til op til 5 ugers relevant uddannelse fra Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF, selvom de ikke længere er i job.

Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder

Medarbejderes ret til at få støtte fra Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) til uddannelse aftalt med virksomheden, er nu en blivende del af overenskomsten. Denne rettighed blev aftalt som en forsøgsordning i 2017. 

Lettere adgang til den danske model  

Der er aftalt tiltag, der letter overgangen for nyindmeldte virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig ind i Dansk Industri og Foreningen af Orgelbyggerier i Danmark.

Enklere og mere synlig Fritvalgskonto

Stigningen i fritvalgsbidraget på 3 procentpoint, der er aftalt i overenskomstperioden, kan udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende det på anden vis. Medarbejdere og virksomheder får også mulighed for lokalt at aftale, at en større del af Fritvalgs Lønkontoen løbende udbetales med lønnen. Samtidig sætter parterne gang i et fælles arbejde, der skal tydeliggøre værdien af Fritvalgs Lønkontoen og gøre den enklere at anvende for både medarbejdere og virksomheder.     

Mere frihed til børnefamilier                             

Medarbejdere får frem over ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse friheden. 

Styrket fokus på den grønne omstilling

Parterne tilslutter sig indsatsen i TekSam, som i den kommende periode sætte særligt fokus på at understøtte samarbejdet om den grønne omstilling mellem ledelse og medarbejdere på de danske virksomheder. 

Strømlining af regler for feriefridage mv.

Overenskomstens regler om bl.a. ferie, feriefridage og Fritvalgs Lønkonto strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Bedre mulighed for lokale aftaler om rådighedstjeneste

De lokale parter på den enkelte virksomhed får bedre adgang til at aftale særlige regler for medarbejdere, der arbejder i rådighedstjeneste.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Hent forligsaftale Piano- og Orgeloverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret