Foto: Colourbox

28.02.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Serviceoverenskomsten

DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration indgik den 27. februar en 3-årig aftale om Serviceoverenskomsten, som dækker rengørings- og servicemedarbejdere.

Forlig

DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er den 27. februar 2020 blevet enige om fornyelse af Serviceoverenskomsten.

Godt 15.000 medarbejdere er omfattet af overenskomsten, der dækker rengørings- og servicemedarbejdere.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Stigninger i løn og bidrag til fritvalgsordning

Normallønnen stiger med 3,20 kr. pr. 15. marts 2020, 3,20 kr. pr. 15. marts 2021 og 3,15 kr. pr. 15. marts 2022.

Gentillæg stiger 1,6 pct. pr. år i overenskomstperioden. Første gang pr. 15. marts 2020.

Betalingssatserne til elever forhøjes med 1,7 pct. pr. år.

Bidraget til fritvalgsordningen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 15. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Styrkede uddannelsesmuligheder

Der er skabt nye muligheder for, at medarbejderne kan deltage i uddannelsesaktiviteter efter virksomhedens anmodning. Det gælder både nye medarbejdere og allerede ansatte medarbejdere. Der er støttemulighed for virksomhederne fra Servicebranchens Udviklingsfond.

Forenkling af lønmodel

Der er indgået en aftale om en forenkling af lønmodel 1.

Mere øremærket forældreorlov

Der er aftalt mere øremærket forældreorlov. Perioden, hvor virksomheden betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger. Den anden forælder har ret til otte uger, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.

Frihed til børnefamilier

Med den nye aftale får medarbejderne ret til  en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. I dette tilfælde kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra fritvalgsordningen. Medarbejderen får også ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med barnet. Denne frihed er uden løn.

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen og pension til elever

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Elever får ret til pension allerede fra det 18. år.

Fleksibel afholdelse af ferie

De lokale parter kan aftale, at medarbejderne kan afholde ferie i timer.

Større rolle til arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter er sikret en større rolle, da arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver og funktion på virksomhederne er styrket blandt andet i forbindelse med udnyttelse af ny teknologi og den grønne omstilling.

 

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 15. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Overenskomster

Forligsaftale Serviceoverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret