21.02.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Træ- og Møbeloverenskomsten

DI for Træ- og Møbelindustrien og 3F Industrigruppen indgik den 20. februar 2020 en 3årig aftale om Træ- og Møbeloverenskomsten, som dækker timelønsarbejde i Træ- og Møbelindustrien.

Forlig

DI for Træ- og Møbelindustrien og 3F Industrigruppen er den 20. februar 2020 blevet enige om fornyelse af Træ- og Møbeloverenskomsten, som omfatter ca. 7.000 medarbejdere beskæftiget i Træ- og Møbelindustrien.

 Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Øremærket forældreorlov til den forælder, der ikke holder barselsorloven
  • Forlængelse af perioden, hvor der betales sygeløn
  • Stigning i løn og fritvalgsbidrag

Stigning i løn og bidrag til fritvalgs lønkontoen

Minimallønsatsen stiger med 2,50 kr. pr. år

Tillæg for forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. stiger med 1,6 pct. pr. år

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med i gennemsnit 1,7 pct. pr. år

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgår i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Øremærket forældreorlov til den forælder der ikke holder barselsorloven

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger, den anden forælder ret til at afholde 8 uger. Hvis den orlov, der er reserveret til den enkelte forælder ikke afholdes bortfalder betalingen. De resterende tre uger kan deles mellem forældrene.   

Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere

Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere under Træ- og Møbeloverenskomsten modtager løn fra arbejdsgiveren, udvides fra 9 uger til i alt 14 uger.

Den maksimale betalingen under sygeløn stiger med 2 kr. pr. år. Således at den pr. 1. marts 2020 stiger til 150,15 kr. pr. time.

Derudover sikres det, at der indbetales fuldt pensionsbidrag, når medarbejdere modtager sygeferiepenge.

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil frem over få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn

Tidligere pension til elever og lærlinge  

Elever og lærlinge vil fremover have ret til pension, så når de er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden.

Tidligere afdækning af andre ansættelsesformer

Parterne vil i fællesskab holde øje med udviklingen i andre ansættelsesformer end normalt fuldtidsarbejde for at kunne vurdere, om reglerne er indrettet rigtigt.

Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere

For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til op til 5 ugers relevant uddannelse fra Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF, selvom de ikke længere er i job.

Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder

 Medarbejderes ret til at få støtte fra Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) til uddannelse aftalt med virksomheden, er nu en blivende del af overenskomsten. Denne rettighed blev aftalt som en forsøgsordning i 2017. 

Lettere adgang til den danske model

Der er aftalt tiltag, der letter overgangen for nyindmeldte virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig ind i Dansk Industri og Træ- og Møbelindustrien.

Enklere og mere synlig Fritvalgskonto

Stigningen i fritvalgsbidraget på 3 procentpoint, der er aftalt i overenskomstperioden, kan udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende det på anden vis. Medarbejdere og virksomheder får også mulighed for lokalt at aftale, at en større del af Fritvalgs Lønkontoen løbende udbetales med lønnen. Samtidig sætter parterne gang i et fælles arbejde, der skal tydeliggøre værdien af Fritvalgs Lønkontoen og gøre den enklere at anvende for både medarbejdere og virksomheder.     

Mere frihed til børnefamilier

Medarbejdere får frem over ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse friheden. 

Styrket fokus på den grønne omstilling

Parterne tilslutter sig indsatsen i TekSam, som i den kommende periode sætte særligt fokus på at understøtte samarbejdet om den grønne omstilling mellem ledelse og medarbejdere på de danske virksomheder. 

Strømlining af regler for feriefridage mv.

Overenskomstens regler om bl.a. ferie, feriefridage og Fritvalgs Lønkonto strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Bedre mulighed for lokale aftaler om rådighedstjeneste

De lokale parter på den enkelte virksomhed får bedre adgang til at aftale særlige regler for medarbejdere, der arbejder i rådighedstjeneste.     

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Hent forligsaftale Træ- og Møbeloverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold