Foto: Getty Images

28.02.20 OK2020 Nyheder

Forlig på arkitektområdet

DI og Foreningen Arkitekter og Designere, JA, Konstruktørforeningen samt Teknisk Landsforbund indgik den 28. februar en 3-årig aftale om fornyelse af overenskomsterne på arkitektområdet.

Forlig

DI og Foreningen Arkitekter og Designere, JA, Konstruktørforeningen samt Teknisk Landsforbund er den 28. februar 2020 blevet enige om fornyelse af overenskomsterne på arkitektområdet.

Godt 3.300 medarbejdere er omfattet af overenskomsterne, der blandt andet dækker arkitekter, landskabsarkitekter, designere, konstruktører og tekniske assistenter.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Stigninger i løn og bidrag til særlig opsparing

Minimumslønningerne på lønbånd samt minimumssatserne på jobløn reguleres med 400 kr. pr. år.

Elevlønningerne i TL-Konstruktør- og Teknikeroverenskomsten reguleres med 1,7 % pr. år.

Der er aftalt en særlig opsparing på i alt 2,67 pct., som modsvarer forhøjelsen på fritvalgslønkontoen på mindstebetalingsområdet. Tillægget udgør 0,89 pct. pr. år.

Lettere adgang til den danske model  

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en af arkitektoverenskomsterne ved at melde sig ind i DI, vil fremover kunne finansiere den særlige opsparing inden for de eksisterende lønomkostninger.

For virksomheder, der indmeldes efter 1. marts 2020, er der således aftalt ret til konvertering af beløbet på den særlige opsparing i den individuelle løn, dog således at lønnen efter konvertering ikke kan ligge under den enkeltes lønbånd.

Det bliver dermed mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Mere øremærket forældreorlov

Der er givet yderligere 3 ugers betalt forældreorlov til faderen (fra 6 til 9 uger).

Frihed til børnefamilier

Med den nye aftale får medarbejderne ret til at holde en ekstra fridag ved barns sygdom, idet barnets hele anden sygedag kan afholdes for egen regning.

Medarbejderne får også ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med barnet. Denne frihed er uden løn.

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen og pension til elever

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Elever på TL-Konstruktør- og Teknikeroverenskomsten får ret til pension allerede fra det 18. år. Som udgangspunkt til en sats på samlet 6 procent, hvoraf arbejdsgiver afholder 2/3.

Fleksibel afholdelse af ferie

Der er aftalt generel adgang i overenskomsten for ferieafholdelse i timer.

Derudover er der lavet overgangsregler om ferie i henhold til den nye ferielov (primært omkring ferieoverførsel) og børneomsorgsdage.

Arbejdsmiljørepræsentanters adgang til kurser

Arbejdsmiljørepræsentanter kan efter aftale med virksomheden deltage i relevante arbejdsmiljøkurser.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Hent forligsaftale Arkitektoverenskomster

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold