Foto: Colourbox

10.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Alarm- og Elektrikeroverenskomsten

Dansk El-forbund og DI Overenskomst II indgik den 10. marts 2020 en 3-årig aftale om Alarm- og Elektrikeroverenskomsten.

Dansk El-forbund og DI Overenskomst II er blevet enige om fornyelse af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten.

Arbejdet under overenskomsten omfatter bl.a. installation, reparation, vejledning, programmering og servicering af alarminstallationer. Der er ca. 400 medarbejdere, som er omfattet af aftalen.

Stigninger i løn og bidrag til søgnehelligdage-/fritvalgsordning

Mindstebetalingssatsen stiger med 2,5 kr. pr. år

Tillæg for turnustjeneste, varskotillæg mv. stiger med 1,6 pct. pr. år

Betalingssatserne til lærlinge forhøjes med i gennemsnit 1,7 pct. pr. år

Bidraget til søgnehelligdage-/fritvalgsordning stiger med 1 procentpoint pr. år, så bidraget pr. 1. marts 2022 udgør i alt udgør 11,25 pct.

Mere øremærket forældreorlov til faderen

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har moderen ret til at holde fem uger, faderen otte, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.   

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Mulighed for overenskomstfravigende forsøgsordninger

Der er blevet mulighed for at aftale forsøgsordninger, som fraviger overenskomsten bestemmelser. Det er en forudsætning for en sådan ordning, at der er enighed mellem tillidsrepræsentant(er) og virksomheden, og at ordningen bliver sendt til overenskomstparterne til orientering.

Enklere lønadministration

Der åbnes mulighed for overgang til månedsvis lønudbetaling, hvilket vil lette lønadministrationen betydeligt i mange virksomheder.

Tidligere pension til elever og lærlinge

Lærlinge vil fremover have ret til pension, så snart de er fyldt 18 år og har 5 måneders anciennitet i virksomheden.

Afdækning af andre ansættelsesformer

Parterne vil i fællesskab holde øje med DI og CO-industris drøftelser om udviklingen i andre ansættelsesformer end normalt fuldtidsarbejde for at kunne vurdere, om reglerne er indrettet rigtigt.

Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere

For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til op til 2 ugers relevant uddannelse fra Alarm- og Elektrikeroverenskomstens Kompetenceudviklingsfond, selvom de ikke længere er i job.

Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder

Medarbejderes ret til at få støtte fra Alarm- og Elektrikeroverenskomstens Kompetenceudviklingsfond til uddannelse aftalt med virksomheden, er nu en blivende del af overenskomsten. Denne rettighed blev aftalt som en forsøgsordning i 2017. 

Lettere adgang til den danske model  

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig ind i DI og ikke har en søgnehelligdage-/fritvalgsordning i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens søgnehelligdage-/fritvalgsordning inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Enklere og mere synlig søgnehelligdage-/fritvalgsordning

Stigningen i bidraget til søgnehelligdage-/fritvalgsordning på 3 procentpoint, der er aftalt i overenskomstperioden, kan udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende det på anden vis. Medarbejdere og virksomheder får også mulighed for lokalt at aftale, at en større del af fritvalgsandelen af bidraget til søgnehelligdage-/fritvalgsordningen løbende udbetales med lønnen.

Mere frihed til børnefamilier                           

Medarbejdere får frem over ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra søgnehelligdage-/fritvalgsordning i forbindelse friheden. 

Styrket fokus på den grønne omstilling

Parterne vil følge arbejdet i TekSam, som i den kommende periode vil sætte særligt fokus på at understøtte samarbejdet om den grønne omstilling mellem ledelse og medarbejdere på de danske virksomheder. 

Strømlining af regler for feriefridage mv.

Overenskomstens regler om bl.a. ferie strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Derudover er der åbnet op for, at medarbejdere og ledelse på den enkelte virksomhed kan indgå aftale om at holde ferie i timer frem for i dage.

Bedre mulighed for lokale aftaler om beredskabsvagtordning

De lokale parter på den enkelte virksomhed får bedre adgang til at aftale særlige regler for medarbejdere, der er på en beredskabsvagtsordning.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Hent forligsaftale Alarm- og Elektrikeroverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret