Foto: Getty Images

13.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig og satser på Butiksoverenskomsten

DI og HK Handel indgik den 10. marts 2020 en 3-årig aftale om fornyelse af Butiksoverenskomsten for DIO II virksomheder, der blandt andet dækker butiksansatte. Overenskomsten blev vedtaget den 16. april. Se satserne og hente forligsaftalen her på siden.

Hovedelementerne i forligsaftalen er følgende:

Øremærket orlov

Pr. 1. juli 2020 udvides perioden med fuld løn under forældreorlovsperioden med 3 uger, så perioden er på i alt 16 uger. Betalingen er øremærket til den forælder, som ikke holder de 14 ugers barselsorlov.

Dermed får den forælder, som ikke holder barselsorlov, ret til 8 ugers forældreorlov med løn. Den anden har ret til 5 uger, og derudover er der 3 uger til deling.

Stigning i bidrag til Fritvalgskontoen

Bidraget til Fritvalgskontoen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Mere synlig Fritvalgskonto

Det er med aftalen præciseret, at de lønstigninger, der eksempelvis følger af eventuelle stigninger i fritvalg, kan medregnes i forbindelse med den individuelle lønvurdering.

Der åbnes op for en større frihed til at udbetale fritvalg som løn, dog kun den del, som medarbejderen ikke har disponeret over ved sit frie valg. Det frie valg skal fra 2021 foretages inden 1. juni (i 2020: 30. april). Det er en forudsætning for udbetaling, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderen er blevet opfordret til at træffe et valg.

Virksomheden kan også som hidtil vælge at udbetale Fritvalgskontoen med udgangen af kalenderåret.

Mere frihed til børnefamilier       

Med den nye aftale får medarbejderne ret til at holde yderligere en fridag ved barns sygdom, hvis barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag. Fridagen holdes uden løn.

Medarbejderne får også ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med barnet. Denne frihed er uden løn.   

Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgskontoen i forbindelse friheden.       

Strømlining af regler for feriefridage mv. til den nye ferielov

Overenskomstens regler om bl.a. ferie og feriefridage strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Der indføres overgangsregler for feriefridage, børneomsorgsdage og seniorfridage som følge af overgangen til nyt ferieår.

Virksomheden vil fortsat kunne indgå aftale med medarbejderen om at holde ferie i timer frem for i dage.

Søgnehelligdagsreduktion – mere fleksibilitet

Der indføres permanent mulighed for, at der mellem medarbejdere med minimum 3 måneders

anciennitet og virksomheden kan indgås skriftlig aftale om, at reduktionstimerne overføres til den

kommende planperiode i forholdet 1:1.

Regulering af løn og forskudttidstillæg

Minimallønnen for faglærte forhøjes med 401 kr. pr. måned den 1. marts 2020, med 401 kr. pr. måned den 1. marts 2021 og med 401 kr. pr. 1. marts 2022.

Minimallønnen for ufaglærte forhøjes med 401 kr. pr. måned den 1. marts 2020, med 401 kr. pr. måned den 1. marts 2021 og med 401 kr. pr. 1. marts 2022.

Forskudttidstillæggene reguleres med 1,6 pct. pr. 1. marts 2020, 1,6 pct. pr. 1. marts 2021 og 1,6 pct. pr. 1. marts 2022.

Regulering af løn til elever og unge under 18 år

Elevlønningerne reguleres med 1,7 % pr. år.

Minimallønssatserne for fuldtidsansatte medarbejdere under 18 år forhøjes pr. 1. marts 2020

med 232,00 kr. pr. måned, pr. 1. marts 2021 med 232,00 kr. pr. måned og pr. 1. marts 2022 med

224,00 kr. pr. måned.

Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere

For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til relevant uddannelse fra DIO II – HK Kompetenceudviklingsfond, selv om de ikke længere er i job.

Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder

Forsøgsordningen med aftalt uddannelse videreføres i overenskomstperioden.

Lettere adgang til den danske model  

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig ind i DIO II og ikke har en fritvalgsordning i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens Fritvalgskonto inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Regulering af minimallønssatser og forskudttidstillæg


Faglærte

  1. marts 2020 kr. pr. md. 1. marts 2021 kr. pr. md. 1. marts 2022 kr. pr. md.
Minimalløn 20.888,00 21.289,00 21.690,00

Ufaglærte 

  1. marts 2020 kr. pr. md. 1. marts 2021 kr. pr. md. 1. marts 2022 kr. pr. md.
Minimalløn 19.388,00 19.789,00 20.190,00

 

Unge under 18 år

  1. marts 2020 kr. pr. md. 1. marts 2021 kr. pr. md. 1. marts 2022 kr. pr. md.
Minimalløn 11.338,00 11.570,00

11.794,00

 

Anciennitetstillæg

Der sker ingen ændringer i anciennitetstillægget.

Elever

Lønnen til elever, der har gennemført grundforløb efter erhvervsuddannelsesloven, der er gældende fra 1. august 2015, udgør:

  1. marts 2020 kr. pr. md. 1. marts 2021 kr. pr. md. 1. marts 2022 kr. pr. md.
1. år 11.929,00 12.132,00 12.338,00
2. år 13.214,00 13.439,00 13.667,00
3. år 14.420,00 14.665,00 14.914,00

 

Tillægget til elever, der har studentereksamen mv., udgør fortsat 1.045,00 kr. pr. md.

For KVU-studerende er minimallønnen fastsat som følger:

1. marts 2020 kr. pr. md. 1. marts 2021 kr. pr. md. 1. marts 2022 kr. pr. md.
15.548,00 15.812,00 16.081,00

 

Regulering af satser for forskudttid

Tillæggene pr. time udgør følgende i den kommende overenskomstperiode:

 

 

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

Hverdage 18.00-23.00

26,85 kr.

27,30 kr.

27,75 kr.

Hverdage 23.00-06.00

36,05 kr.

36,65 kr.

37,25 kr.

Lørdage 15.00-24.00

47,30 kr.

48,05 kr.

48,80 kr.

Søn- og helligdage 00.00-24.00

52,65 kr.

53,45 kr.

54,35 kr.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Hent forligsaftale Butiksoverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret