Foto: Colourbox

09.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Ejendomsfunktionær-overenskomsten

DIO II (SBA) og Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Serviceforbundet indgik den 6. marts 2020 en 3-årig aftale om fornyelse af Ejendomsfunktionæroverenskomsten.

Stigninger i løn og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen

Der blev givet lønforhøjelse på timelønnen på henholdsvis 3,20 kr., 3,20 kr. og 3,15 kr. over en treårig periode.

Aftentillæg, nattillæg, søn- og helligdagstillæg, juleaftensdag samt 1. maj-tillæggene stiger med 1,6 pct. hver den 15. marts i overenskomstperioden.

Lokalløn kan udgøre op til 1,50 kr. pr. time fra 15. marts 2020, op til 2,00 kr. pr. time fra 15. marts 2021 og op til 2,50 kr. pr. time fra 15. marts 2022.

Fritvalgsordningen stiger pr. 15. marts 2020 til 5 pct. af ferieberettiget løn. Pr. 15. marts 2021 udgør fritvalgsordningen 6 pct. og pr. 15. marts 2022 7 pct.

De lokale parter kan skriftligt aftale, at det samlede bidrag til fritvalgsopsparingen udbetales løbende med lønnen, dog med respekt af individuelle ønsker om at bruge af ordningen til afholdelse af børneomsorgsdage, seniorfridage mv.

Mere frihed til børnefamilier

Der er indført mulighed for, at medarbejdere, der har ret til barn syg, kan blive hjemme på barnets 2. hele sygedag uden løn. Der er også mulighed for, at medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Medarbejderen kan få udbetalt beløb fra fritvalgsordningen ved disse frihedsperioder.

Mere øremærket forældreorlov til faderen

Pr. 1. juli 2020 gives der ret til yderligere 3 ugers betalt forældreorlov til den forælder, der ikke har afholdt barselsorloven, således at forældreorloven til denne forælder er op til 8 uger med løn.

Mere fleksibel ferieafholdelse

Der er indført ret til ved skriftlig lokalaftale at indføre mulighed for afholdelse af ferie i timer.

Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere

Retten til sygeløn udvides fra 56 kalenderdage og indtil 70 kalenderdage.

Der indføres endvidere en afskedigelsesbeskyttelse, således at medarbejdere med 3 års anciennitet ikke kan opsiges i den periode, hvor medarbejderen har ret til sygeløn.

Det gælder dog ikke, såfremt medarbejderen er skyld i opsigelsen, ved afskedigelser af større omfang og kundekontraktsophør.

Afskedigelsesbeskyttelsen gælder heller ikke for medarbejdere omfattet af protokollat 3 ”Funktionærlignende ansættelse eller medarbejdere, der i øvrigt er tillagt funktionærlignende rettigheder”.

Pensionsbidrag til alle aldre

Elever får pensionsret allerede fra de er 18 år. Elevlønningerne stiger med 1,7 pct. hver den 15. marts i overenskomstperioden.

Bidraget til Samarbejdsfonden stiger med 5 øre pr. 15. marts 2020.

 

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Hent forligsaftale Ejendomsfunktionær-overenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret