Foto: Colourbox

06.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Faglærteoverenskomsten

Dansk Metal, Dansk El-forbund og DI Overenskomst II indgik den 5. marts 2020 en 3-årig aftale om Faglærteoverenskomsten.

Stigninger i løn og bidrag til særlig opsparing

Den normale timeløn udgør:

 • pr. 1. marts 2020 kr. 130,60
 • pr. 1. marts 2021 kr. 133,80
 • pr. 1 . marts 2021 kr. 136,95.

Genetillæg stiger 1,6 pct. pr. år.

Forskudttidssatserne er herefter følgende:

Tillæg kl. 18.00 til kl. 21.00 forhøjes til

 • kr. 36,40 pr. 1. marts 2020
 • kr. 37,00 pr. 1. marts 2021
 • kr. 37,60 pr. 1. marts 2022

Tillæg kl. 21.00 til kl. 04.00 forhøjes til

 • kr. 82,75 pr. 1. marts 2020
 • kr. 84,10 pr. 1. marts 2021
 • kr. 85,40 pr. 1. marts 2022

Tillæg kl. 04.00 til kl. 06.00 forhøjes til

 • kr. 42,80 pr. 1. marts 2020
 • kr. 43,50 pr. 1. marts 2021 
 • kr. 44,20 pr. 1. marts 2022

Betalingssatser til elever og lærlinge

Elev og lærlingesatserne forhøjes med 1,7 pct. pr. år.

Mindstelønnen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør herefter:

    1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022
1 0-1 år 71,30 kr. 72,50 kr. 73,75 kr.
2 1-2 år 80,85 kr. 82,25 kr. 83,60 kr.
3 2-3 år 86,85 kr. 88,35 kr. 89,85 kr.
4 3-4 år 100,60 kr. 102,30 kr. 104,05 kr.
5 Over 4 år 121,60 kr. 123,65 kr. 125,75 kr.

 

Bidraget til særlig opsparing stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Mere øremærket forældreorlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger. Den anden forælder har ret til otte uger, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.

Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere

Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere på Fællesoverenskomsten modtager sygeløn fra arbejdsgiveren, udvides fra 56 dage til 70 dage, og medarbejdere med over 3 års anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges i løbet af sygelønsperioden, der som sagt er forlænget til 70 dage.

Mere frihed til børnefamilier

Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing i forbindelse med friheden.

Lettere adgang til den danske model

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig i DI, og som ikke har en særlig opsparing i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens særlige opsparing inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Ny-indmeldte virksomheder har ligeledes mulighed for at få optrapningsordning med særlig opsparing og pension på op til tre år til virksomhederne, før de skal afregne fuldt bidrag. Ligeledes kan virksomheder, der ikke tidligere har været omfattet af bidragsordning til fonde, vente med at betale til deres andet medlemsår.

Styrkede uddannelsesmuligheder

Forbedrede og mere fleksible muligheder for realkompetencevurdering.

Bedre mulighed for at gennemføre en kompetencevurdering og uddannelse i forbindelse med afskedigelse.

Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Fremhævelse af arbejdsmiljørepræsentantens rolle og betydning

Arbejdsmiljørepræsentanten gives frihed til deltagelse i forbundenes arbejdsmiljøkurser. Deltagelse i forbundenes arbejdsmiljøkurser betales ikke af virksomheden

Arbejdsmiljørepræsentanten skal have adgang til IT-faciliteter.

Fokus på samarbejde og dialog på alle niveauer mellem ledelse og medarbejdere om den grønne omstilling.

Mere fleksibel ferieafholdelse

De lokale parter kan aftale, at medarbejderne kan afholde ferie i timer.

Bedre muligheder for lokalløn

Parterne øger den del af lønstigningen, som de lokale parter selv kan disponere over til for eksempel produktivitetsfremmende lønsystemer. Samtidig vil parterne understøtte de lokale parters brug af lokalløn.

Overenskomster

Forligsaftale om Faglærteoverenskomsten

Hent

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret