Foto: Getty Images

16.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Jernbaneoverenskomsten for ikke-faglærte

DIO I og 3F Transport indgik 13. marts 2020 en 3-årig aftale om Jernbaneoverenskomsten for ikke-faglærte, som dækker ikke-faglærte arbejdere under trafik-, depot- og baneafdelingen ved jernbanerne.

Forlig

Dansk Industri ved DIO I og 3F Transport er den 13. marts 2020 blevet enige om fornyelse af Jernbaneoverenskomst for ikke-faglærte.

Overenskomsten omfatter ikke-faglærte medarbejdere under trafik-, depot- og baneafdelingen ved jernbanerne.

Hovedelementerne i aftalen er bl.a. følgende:

 • Stigninger i timelønnen
 • Bedre vilkår ved arbejdsulykker
 • Mere øremærket forældreorlov
 • Stigning og mere fleksibilitet ved særlig opsparing
 • Uddannelse i forbindelse med afskedigelse
 • Månedsvis lønudbetaling til timelønnede
 • Mere frihed til børnefamilier
 • Børneomsorgsdage skal følge kalenderåret
 • Mere fleksibel afholdelse af ferie
 • Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen.

Stigninger i timelønnen

Den nye aftale indebærer stigninger i timelønnen. Timmelønnen udgør:

 • Pr. 1. marts 2020: 144,73 kr.
 • Pr. 1. marts 2021: 147,93 kr.
 • Pr. 1. marts 2022: 151,08 kr.

Bedre vilkår ved arbejdsulykker

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges inden for de første 70 dage, hvori de er dokumenteret uarbejdsdygtige på grund af uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheden.

Beskyttelsesperioden er således steget fra 2 måneder til 70 dage.

Mere øremærket forældreorlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, den anden forælder ret til at afholde 8 uger.

Hvis den orlov, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke afholdes, bortfalder betalingen.

De resterende 3 uger kan deles mellem forældrene.  

Stigning og mere fleksibilitet ved særlig opsparing

Den særlige opsparing stiger på følgende måde:

Pr. 1. marts 2020: 4,0 pct. af den ferieberettigede løn

Pr. 1. marts 2021: 5,0 pct. af den ferieberettigede løn

Pr. 1. marts 2022: 6,0 pct. af den ferieberettigede løn.

Derudover kan den enkelte medarbejder og virksomheden aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen af juni og ved kalenderårets udløb.

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse

Hvis medarbejdere med mere end et års anciennitet opsiges, har de ret til op til fire ugers uddannelse fra opsigelse til fratræden.

Den nye aftale giver medarbejderne ret til at lægge op til to ud af fire ugers uddannelse i forlængelse af opsigelsesvarslet, hvis de kan dokumentere, at kursusdeltagelsen ikke kan gennemføres inden for opsigelsesvarslet.

Månedsvis lønudbetaling til timelønnede

Virksomheden kan varsle månedsvis udbetaling til timelønnede medarbejdere. Overgangen til månedsvis lønudbetaling skal varsles med mindst to måneders varsel.

Mere frihed til børnefamilier

Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn.

Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing i forbindelse med friheden.

Børneomsorgsdage skal følge kalenderåret

Børneomsorgsdage skal fremover følge kalenderåret. Derfor er der aftalt en overgangsordning, som betyder, at medarbejdere i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 har ret til 1,33 børneomsorgsdag.

Fra 1. januar 2021 har medarbejderne 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår.

Mere fleksibel afholdelse af ferie

Det kan lokalt aftales, at medarbejdernes ferie afholdes i timer.

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Hvis medarbejderne vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, kan de vælge, at pensionsbidraget løbende udbetales som løn.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Forligsaftale Jernbaneoverenskomsten for ikke-faglærte

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

Relateret