Foto: Getty Images

12.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Kantineoverenskomsten

DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration indgik den 11. marts 2020 en 3-årig aftale om Kantineoverenskomsten.

Forlig

DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er den 11. marts 2020 blevet enige om fornyelse af Kantineoverenskomsten.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Stigninger i løn og bidrag til fritvalgsordning

Grundtimelønnen stiger med 3,20 kr. pr. 15. marts 2020, 3,20 kr. pr. 15. marts 2021 og 3,15 kr. pr. 15. marts 2022.

Forskudttidstillæg stiger 1,6 pct. pr. år i overenskomstperioden. Første gang pr. 15. marts 2020.

Bidraget til fritvalgsordningen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 15. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Reservelønningerne og kantinelederlønninger er reguleret.

Fagtillæg

Der er aftalt en ændring i tildeling af fagtillæg, således at relevant faglig erhvervsuddannelse af minimum 3 års varighed berettiger til et fagtillæg.

Serveringspersonale

Parterne har aftalt, at serveringspersonale bliver omfattet af Kantineoverenskomsten og der er samtidig indført timelønssatser.

Mere øremærket forældreorlov

Der er aftalt mere øremærket forældreorlov. Perioden, hvor virksomheden betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger. Den anden forælder har ret til otte uger, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.

Frihed til børnefamilier

Med den nye aftale får medarbejderne ret til  en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Medarbejderen får også ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med barnet. Denne frihed er uden løn.

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Fleksibel afholdelse af ferie

De lokale parter kan aftale, at medarbejderne kan afholde ferie i timer.

Større rolle til arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter er sikret en større rolle, da arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver og funktion på virksomhederne er styrket blandt andet i forbindelse med udnyttelse af ny teknologi og den grønne omstilling.

Læs mere om ændringerne i Kantineoverenskomsten i forliget, som kan hentes nedenfor.

Overenskomster

Forligaftale om Kantineoverenskomsten

Hent

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret