Foto: Colourbox

17.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Parkeringsvagtoverenskomsten

DI og Serviceforbundet samt Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning indgik den 15. marts en treårig aftale om Parkeringsvagtoverenskomsten, som dækker parkeringsvagter, parkeringsservicevagter og lignende.

Forlig

DI og Serviceforbundet samt Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning er den 15. marts i Forligsinstitutionen blevet enige om fornyelse af parkeringsvagtoverenskomsten. 

Hovedelementerne i forliget er følgende:

Stigninger i løn og bidrag til særlig opsparing

Normallønssatsen stiger med 2,20 kr. pr. 1. marts 2020, 3,20 kr. pr. 1. marts 2021 og 3,15 kr. pr. 1. marts 2022.

Bidraget til særlig opsparing stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Mere øremærket forældreorlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger. Den anden forælder har ret til otte uger, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.

Mere frihed til børnefamilier

Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing i forbindelse med friheden.

Større rolle til arbejdsmiljørepræsentanter og styrket samarbejde

Arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver og funktion på virksomhederne er styrket blandt andet i forbindelse med udnyttelse af ny teknologi, kurser og fokus på samarbejde og dialog.

Mere fleksibel ferieafholdelse

De lokale parter kan aftale, at medarbejderne kan afholde ferie i timer.

Bedre muligheder for lokalløn

Parterne øger den del af lønstigningen, som de lokale parter selv kan disponere over til for eksempel produktivitetsfremmende lønsystemer.

Vederlag til tillidsrepræsentanter

Parterne er enige om at indsætte en bestemmelse om vederlag til tillidsrepræsentanter.

Valggrundlaget opgøres ed nyvalg af tillidsrepræsentanten og efterfølgende én gang årligt.

Vederlaget udgør for tillidsrepræsentanter med et valggrundlag op til og med 49 personer et årligt vederlagt på  9.000 kr..

Vederlag udgør for tillidsrepræsentanter med et valggrundlag mellem 50 og 99 personer et årligt vederlagt på 16.500 kr.

Vederlag udgør for tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på 100 personer eller derover modtager årligt vederlag på 33.000 kr.

 

 

Overenskomster

Hent forligsaftale Parkeringsvagtoverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret