Foto: GettyImages

10.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Sygeplejeoverenskomster – Basisoverenskomst og Ledere

Dansk Industri og Dansk Sygeplejeråd indgik 5. marts 2020 en 3-årig aftale om Sygeplejeoverenskomsterne – Basisoverenskomst og Ledere, som primært dækker sygeplejersker på plejehjem og i hjemmeplejen.

Forlig

Dansk Industri og Dansk Sygeplejeråd er 5. marts 2020 blevet enige om fornyelse af Sygeplejeoverenskomsterne – Basisoverenskomst og Ledere.

Overenskomsterne dækker blandt andet medarbejdere og ledere ansat i på plejehjem og i hjemmeplejen.

Hovedelementerne i aftalerne er samlet set følgende:

Stigninger i løn og bidrag til særlig opsparing

Lønsatserne stiger med 1,7 pct. pr. 1. marts 2020, 1,7 pct. pr. 1. marts 2021 og 1,7 pct. pr. 1. marts 2022.

Bidraget til særlig opsparing stiger med 1 procentpoint pr. år, så bidraget pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Mere øremærket forældreorlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides med 3 uger, som er øremærket til den forælder, der ikke afholder barselsorloven.

Graviditetsorlov

4 af de 8 ugers graviditetsorlov kan efter medarbejderens anmodning rykkes til afholdelse i forlængelse af forældreorloven, således at medarbejderen alene holder 4 ugers graviditetsorlov og forlænger forældreorlovsperioden med 4 uger med løn.

Mere frihed til børnefamilier

Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag uden løn, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing i forbindelse med friheden.

Aften-/nattjeneste

Administrationen i forbindelse med aften-/nattjeneste er lettet, idet virksomhederne fremover kan vælge, om de for medarbejdere, der ikke er ansat i fast aften-/nattjeneste, vil benytte den eksisterende regel om 3/37, eller om de i stedet vil udbetale et højere timetillæg pr. time.

Lettere adgang til den danske model

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig i Dansk Industri, og som ikke har en særlig opsparing i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens særlige opsparing inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Ligeledes kan virksomheder uden pensionsordning på indmeldelsestidspunktet få optrapning over 3 år på pension. Der er ligeledes aftalt en optrapningsordning for de virksomheder, der er omfattet af en arbejdsmarkedspension på indmeldelsestidspunktet.

Større rolle til arbejdsmiljørepræsentanter og styrket samarbejde

Arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver og funktion på virksomhederne er styrket ved, at der er øget fokus på arbejdsmiljørepræsentanters rolle i virksomheden.

Mere fleksibel ferieafholdelse

De lokale parter kan aftale, at medarbejderne kan afholde ferie i timer.

Strømligning af regler for feriefridage

Overenskomstens regler for afholdelse af feriefridage er strømlignet i overensstemmelse med overgangen til den nye ferielov.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Hent forligsaftale - Sygeplejeoverenskomster

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold