Foto: Colourbox

13.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Turistoverenskomsten og Overenskomst for Offentlig Service Trafik (OST)

3F Transport og DI indgik den 13. marts 2020 en 3-årig aftale om Turistoverenskomsten, som dækker turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere samt lærlinge/elever samt Overenskomst for Offentlig Service Trafik (OST).

3F Transport og DI er den 13. marts 2020 blevet enige om fornyelse af Turistoverenskomsten samt Overenskomst for Offentlig Service Trafik (OST).

Hovedelementerne i aftalen mellem 3F Transport og DI om en ny treårig overenskomst, der gælder fra 1. marts 2020 til 1. marts 2023, er:

  • Øget fleksibilitet ved ansættelse på mindst 25 eller 37 timer pr. uge
  • Mere fleksibel ferieafholdelse
  • Ændret optjeningsperiode for feriefridage
  • Mere øremærket forældreorlov
  • Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere
  • Mere frihed til børnefamilier
  • Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere

Øget fleksibilitet ved ansættelse på mindst 25 eller 37 timer pr. uge

Aftalen indeholder en incitamentsordning, der skal understøtte, at medarbejdere ansættes med et fast ugentlige timeantal på mindst 25 timer. Hvis arbejdsgiver garanterer mindst 25 timer om ugen, kan der afregnes pr. 15 minutter, i stedet for pr. 30 minutter. Hvis arbejdsgiver garanterer mindst 37 timer om ugen, kan der afregnes pr. 5 minutter, i stedet for pr. 30 minutter.

Ved ansættelse på 37 timer, kan den normale daglige arbejdstid udgøre op til 9 normaltimer. Ved delt arbejdstid skal der ved tredje fremmøde alene betales for mindst 2 timer.

For at tilgodese branchens særlige driftsmæssige behov er der mulighed for fravige det garanterede timetal på mindst 25 eller 37 timer for op til henholdsvis 10 eller 12 uger (inklusiv ferie) om året, eksempelvis ved skoleferier eller sæsonudsving med et mindre kørselsbehov. Såfremt der i en arbejdsuge falder en søgnehelligdag reduceres antallet af garantitimer forholdsmæssigt i denne uge.

Stigninger i løn og bidrag til særlig opsparing

Normallønssatsen stiger med 3,20 kr. pr. 1. marts 2020, 3,20 kr. pr. 1. marts 2021 og 3,15 kr. pr. 1. marts 2022.

Genetillæg stiger 1,6 pct. pr. år.

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 1,7 pct. pr. år.

Bidraget til særlig opsparing (fritvalgskonto) stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 5 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Mere fleksibel ferieafholdelse

De lokale parter kan aftale, at medarbejderne kan afholde ferie i timer.

Mere øremærket forældreorlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger. Den anden forælder har ret til otte uger, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.

Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere

Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere modtager sygeløn fra arbejdsgiveren, udvides fra 56 dage til 70 dage, og medarbejdere med over 3 års anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges i løbet af sygelønsperioden.

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Overenskomsten indeholder i forvejen en bestemmelse om udbetaling af pensionsbidrag til chauffører, der er fyldt 67 år. Denne bestemmelse tilpasses således, at muligheden for at få pensionsbidraget udbetalt som løn fremadrettet knyttes til folkepensionsalderen.

Mere frihed til børnefamilier

Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing i forbindelse med friheden.

Styrkede uddannelsesmuligheder

Forbedrede og mere fleksible muligheder for realkompetencevurdering. Denne kan fremadrettet enten gennemføres på en erhvervsskole eller som en som en vejledende realkompetencevurdering gennemført på PensionDanmarks hjemmeside.

Der indføres bedre mulighed for at gennemføre en kompetencevurdering og uddannelse i forbindelse med afskedigelse. Dette indebærer ret til at gennemføre en realkompetencevurdering i opsigelsesperioden, og bedre mulighed for, at medarbejderen kan deltage i uddannelse i et forlænget opsigelsesvarsel på op til 14 dage. Dette fx hvis arbejdsgiver har behov for medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden

Bedre muligheder for lokalløn

Parterne øger den del af lønstigningen, som de lokale parter selv kan disponere over til for eksempel produktivitetsfremmende lønsystemer. Samtidig vil parterne understøtte de lokale parters brug af lokalløn.

Afdækning af udviklingen i forskellige ansættelsesformer i transportbranchen

Parterne vil i fællesskab afdække udviklingen i de forskellige ansættelsesformer inden for transportbranchen og bl.a. drøfte, hvad det betyder for virksomhedernes tilrettelæggelse af arbejdet og medarbejdernes tryghed i ansættelsen.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Forligsaftale Turistoverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret